W oparciu o stronę źródłową http://hone-your-english.blogspot.com część gramatyczną dotyczącą zdań warunkowych oraz czasów w j. angielskim sporządziła uczennica Nikola Wasiuczyńska.

MODYFIKACJA TEJ CZĘŚCI ORAZ KOREKTA: MGR ANNA WALKOWSKA

Conditionals (Okresy warunkowe)

Okresy warunkowe (eng. conditionals) odgrywają bardzo ważną funkcję w języku angielskim. To za ich pomocą tworzymy zdania warunkowe, mówiące o tym, że jeśli warunek jest prawdziwy, to czynność zostanie wykonana.

Zdania te dzielimy na dwie części: część zawierającą warunek (if clause) oraz część zawierającą rezultat (main clause). Tego typu zdania możemy rozumieć w następujący sposób: jeśli/gdyby A, to B.

Wyróżniamy 4 okresy warunkowe:

Zero conditional:If... present simple, present simple

Użycie: prawdy ogólne, niezmienne fakty, instrukcje
Prawdopodobieństwo: 100%
If you press the button, the engine stops.

First conditional: If... present simple, will + forma podstawowa czasownika

Użycie: istnieje duże prawdopodobieństwo, że dana sytuacja będzie miała miejsce w przyszłości
If I am late, my boss will fire me.

Second conditional:If... past simple, would + forma podstawowa czasownika

Użycie: prawdopodobieństwo, że sytuacja będzie miała miejsce w przyszłości jest minimalne lub zerowe
If I were taller, I would play basketball.

Third conditional:If... past perfect, would have + imiesłów czasu przeszłego

Użycie: sytuacja nie mogła mieć miejsca, ponieważ nie spełniono warunku
Prawdopodobieństwo: 0%
If you had practised more, you would have passed your driving test.


Present tenses

1.Present simple

Zdanie twierdzące: I play (he plays) piano every day.
Przeczenie: I do not play (he does not play) piano every day.
Pytanie: Do I play (does he play) piano every day?

Typowe słówka: every day/week/year, once/twice/three times a day/week/year, always, never, usually, normally, often, seldom, rarely.

Użycie:
- czynności odbywające się regularnie
- niezmienne fakty
- prawa natury
- rozkłady jazdy lub grafiki
- recenzje filmów/książek/dowcipy
- wyrażanie emocji
- instrukcje

2.Present continuous

Zdanie twierdzące: I am playing piano now.
Przeczenie: I am not playing piano now.
Pytanie: Am I playing piano now?

Typowe słówka: now, today, tonight, still, at the moment, this week, this month, these days

Użycie:
- czynności, które trwają w trakcie mówienia
- czynności mające miejsce obecnie, ale niekoniecznie w trakcie mówienia
- czynności przyszłe, które zostały zaplanowane i na pewno będą miały miejsce w niedalekiej przyszłości

3.Present perfect


"I have" lub "He has"   "I have not" lub "He has not"   "Have I?"" lub "Has he?"
Zdanie twierdzące: I have lost my wallet.
Przeczenie: I have not lost my wallet.
Pytanie:Have I lost my wallet?

Typowe słówka: just, yet, since, already, ever, for (2 weeks/months/years), It's the first time...

Użycie:
- wydarzenia z przeszłości ze skutkiem w teraźniejszości
- doświadczenia
- kiedy informujemy o niedawnych zdarzeniach, jeśli nie mówimy kiedy dokładnie do nich doszło
- w połączeniu z for lub since, aby powiedzieć jak długo trwa już dana sytuacja

4.Present perfect continuous

Zdanie twierdzące: She has been working in the garden all day.
Przeczenie: She has not been working in the garden all day.
Pytanie: Has she been working in the garden all day?

Typowe słówka: for (2 hours/weak/year)

Użycie:
- sytuacja, która kiedyś się zaczęła i nadal trwa
- sytuacja, która kiedyś się zaczęła i właśnie dobiegła końca