Procedury    

 

Informacja dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

w roku szkolnym 2019/2020  ( podstawa programowa 2012 i 2017 )

 

  1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany z zakresu jednej kwalifikacji i umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie.
  2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany w terminach ustalonych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na podstawie harmonogramu opracowanego przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
  3. Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 w Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie opublikowane są na stronie szkoły w zakładce egzaminy zawodowe/harmonogramy.
  4. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z części pisemnej i praktycznej. Część pisemna przeprowadzona jest w formie testu pisanego  z wykorzystaniem: arkusza egzaminacyjnego  i karty odpowiedzi, a część praktyczna w formie zadania lub zadań praktycznych ujętych w arkuszu egzaminacyjnym.
  1. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza na miesiąc przed terminem egzaminu ( 22.05.2020 r. ) komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminu.
  2. Zdający niepełnosprawni, chorzy, z dysfunkcją przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie dostarczonych dokumentów ( załącznik 4a Informacja o sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ).
  3. Zdający zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli uzyska:

Zdający, który zdał egzamin z obu części otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdający, który nie zdał egzaminu z obu części lub jednej z części otrzymuje informację o wyniku egzaminu. Zdający, który nie zdał egzaminu ma prawo przystąpić ponownie w kolejnych terminach jego przeprowadzania ( sesja styczeń-luty i sesja czerwiec-lipiec ).

  1. Po ogłoszeniu wyników egzaminu w dniu 31.08.2020 r. przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zdający ma prawo wglądu do swojej pracy w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników z egzaminu. 
  1. Przebieg części pisemnej:

- część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie trwa 60 minut,

- podczas części pisemnej zdający mogą korzystać z kalkulatora prostego,

- zdający zgłaszają się na egzamin 30 minut przed wyznaczonym czasem egzaminu,

- zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej o godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, a następnie losują numery stanowiska egzaminacyjnego,

- zdający otrzymuje od zespołu nadzorującego pakiet egzaminacyjny na który składają się: arkusz egzaminacyjny i karta odpowiedzi,

- zdający ma obowiązek zapoznać się z instrukcja zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego i wykonać wszystkie polecenia opisane w instrukcji   (sprawdza kompletność i czytelność arkusza egzaminacyjnego, koduje kartę odpowiedzi),

- czas trwania części pisemnej egzaminu rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających,

- w czasie egzaminu zdający pracują przy indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym i nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej,

- podczas trwania egzaminu zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje,

- zdający rozwiązuje zadania w dowolnej kolejności i zaznacza odpowiedzi na karcie odpowiedzi,

- w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego wykonywania zadania egzaminacyjnego, korzystania w sali z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie Dyrektora CKE lub zakłócanie przebieg egzaminu przewodniczący ZE przerywa i unieważnia egzamin temu zdającemu,

- zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki; po otrzymaniu zezwolenia na opuszczenie sali zdający wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym,

- zdający w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia części pisemnej egzaminu może zgłosić zastrzeżenie do jego przebiegu, wraz z uzasadnieniem, do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 

  1. Przebieg części praktycznej:

- część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie trwa od 120 do 240 minut w zależności od czasu wyznaczonego dla kwalifikacji objętej egzaminem,

- zdający zgłaszają się na egzamin 30 minut przed wyznaczonym czasem egzaminu,

- zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej o godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, a następnie losują numery stanowiska egzaminacyjnego,

- zdający otrzymuje od zespołu nadzorującego pakiet egzaminacyjny, na który składają się: arkusz egzaminacyjny, karta pracy i karta oceny,

- zdający ma obowiązek zapoznać się z instrukcja zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego i wykonać wszystkie polecenia opisane w instrukcji  (sprawdza jego kompletność i czytelność, koduje materiał egzaminacyjny),

- zdający na zapoznanie się z treścią zadania oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu,

- czas trwania części praktycznej egzaminu rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających,

- zdający rozwiązują zadanie lub zadania znajdujące się w arkuszu egzaminacyjnym, którego lub których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja,

- w czasie egzaminu zdający pracują przy indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym,

- podczas trwania egzaminu zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje,

- w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego wykonywania zadania egzaminacyjnego, korzystania w sali z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie Dyrektora CKE lub zakłócanie przebieg egzaminu przewodniczący ZN przerywa i unieważnia egzamin temu zdającemu,

- zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza ten fakt przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki; po otrzymaniu zezwolenia na opuszczenie sali zdający wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym,

- zdający w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia części praktycznej egzaminu może zgłosić zastrzeżenie do jego przebiegu, wraz z uzasadnieniem, do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Uwaga, bardzo ważne:

 

Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna i praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE.

 

Zdający samodzielnie wykonuje zadania egzaminacyjne w czasie trwania części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

 

 

Informacja dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

w sesji czerwiec-lipiec 2020

 

Komunikat dyrektora CKE z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie materiałów i  przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający:

 

w części pisemnej

Lp.

Zawód

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych

1.

Każdy zdający w części pisemnej powinien mieć przy sobie długopis ( pióro ) z czarnym tuszem ( atramentem ), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty*

 

w części praktycznej

Lp.

Zawód/kwalifikacje

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych

1.

Technik handlowiec A.22

Technik ekonomista A.36

- długopis ( pióro ) z czarnym tuszem ( atramentem ), kalkulator prosty*

1.

Technik ekonomista AU.35  

Technik hotelarstwa   T.12  TG.12

Technik spedytor   A.29

Technik logistyk   A.31  A.32  AU.22

- długopis ( pióro ) z czarnym tuszem ( atramentem ), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

2.

3.

Technik informatyk    EE.08   E.14.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

 Opracowała: Alicja Kulewska
ilość odsłon: 288:)