Harmonogram    

Szkolny harmonogram prac związanych z organizacją i przeprowadzeniem egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Czynności wstępne – dotyczy części pisemnej i praktycznej egzaminu

 

Przekazanie uczniom  informacji o egzaminie zawodowym

 

 

Sesja zimowa: do dnia              30 września 2018 r.

Sesja letnia: do dnia

31 stycznia  2018 r.

 

 

Zebranie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego

 

 

Sesja zimowa: do dnia 

09.09. 2018 r.

Sesja letnia: do dnia

18 lutego 2018 r.

 

 

Sporządzenie wykazu uczniów i absolwentów, którzy złożyli deklarację

przystąpienia do egzaminu i przekazanie go w formie elektronicznej

do okręgowej komisji egzaminacyjnej zgodnie z instrukcją dyrektora  OKE

w Poznaniu  i dyrektora CKE w Warszawie

 

Sesja  zimowa: do dnia

16 września 2018 r.

Sesja letnia: do dnia

25 lutego 2018 r.

 

 

Przesłanie wykazu absolwentów, którzy ukończyli szkołę wraz z informacją

o posiadanych przez absolwentów świadectwach potwierdzających

kwalifikacje w zawodzie, uzyskanych w trakcie kształcenia w szkole

 

 

w terminie 7 dni od dnia zakończenia rocznych zajęć

dydaktyczno - wychowawczych

 

 

Przygotowanie i przeprowadzenie części pisemnej egzaminu

 

Uczestniczenie w szkoleniu organizowanym przez OKE w Poznaniu

 

 

zgodnie z komunikatem dyrektora OKE

 

Zebranie informacji o ewentualnych dostosowaniach

 

 

 

 

 

 

 

 

IX – XII do sesja zimowej

I - V  do sesji letniej

 

 

Przekazanie informacji o laureatach, finalistach i rezygnacjach zdających

 

 

Odczytanie godzin rozpoczęcia części pisemnej egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji

 

 

Określenie liczby sal i liczby zdających w poszczególnych salach

 

 

Przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części pisemnej egzaminu, określenie liczby osób do zespołów nadzorujących  ( załącznik17 )

 

 

Powołanie zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących w poszczególnych salach

 

 

do sesji zimowej i  sesji letniej: miesiąc przed terminem egzaminu

 

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla członków zespołu

egzaminacyjnego

 

 

do sesji zimowej i  sesji letniej:

ok. 1 tydzień przed terminem egzaminu

 

Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia egzaminu:

·         wykazy zdających w poszczególnych salach

·         formularze protokołu przebiegu części pisemnej egzaminu w sali

·         formularze decyzji o przerwaniu i unieważnienia egzaminu

·         formularz oświadczenia zdającego o rezygnacji z egzaminu

 

 

ok. 1 tydzień przed egzaminem

 

 

 

Przygotowanie sal egzaminacyjnych

 

 

nie później niż w dniu poprzedzającym

termin egzaminu

 

 

Odebranie przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi

(egzamin z arkuszami i kartami odpowiedzi)

 

 

zgodnie z harmonogramem przekazanym  przez OKE

 

 

Przekazanie przewodniczącym zespołów nadzorujących

dokumentacji oraz materiałów egzaminacyjnych

Nadzorowanie przebiegu egzaminu i reagowanie w sytuacjach

szczególnych

Odebranie od przewodniczących zespołów nadzorujących

dokumentacji przebiegu egzaminu oraz kopert bezpiecznych

zawierających karty odpowiedzi zdających

Sporządzenie protokołu zbiorczego

Wysyłka kart odpowiedzi

 

 

w dniu egzaminu

 

 

 

niezwłocznie po zakończeniu części pisemnej zgodnie z instrukcją OKE Poznań

 

Przygotowanie i przeprowadzenie części praktycznej egzaminu

 

Zebranie informacji o ewentualnych dostosowaniach

 

 

 

 

 

 

 

 

IX – XII do sesja zimowej

I - V  do sesji letniej

 

 

Odczytanie godzin rozpoczęcia części praktycznej egzaminu dla

poszczególnych kwalifikacji

 

 

Uzyskanie zgody egzaminatora/nauczyciela z innej szkoły na

udział w egzaminie i ustalenie terminów egzaminu

 

 

Zapoznanie się z wyposażeniem niezbędnym do

przeprowadzenia egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji

 

 

Określenie liczby sal/miejsc egzaminu i liczby zdających

w poszczególnych salach/miejscach

 

 

Przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części praktycznej

egzaminu, określenie liczby osób do zespołów nadzorujących  ( załącznik 17 )

 

 

Powołanie zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących

w poszczególnych salach

 

 

najpóźniej na 1 miesiąc przed terminem egzaminu zawodowego

 

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla członków zespołu

egzaminacyjnego

 

 

najpóźniej 1 tydzień przed

rozpoczęciem części praktycznej egzaminu  w danej sesji

 

 

Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia egzaminu:

·         wykazy zdających w poszczególnych salach

·         formularze protokołu przebiegu części praktycznej egzaminu

w sali

·         formularze decyzji o przerwaniu i unieważnienia egzaminu

·         formularz oświadczenia zdającego o rezygnacji z egzaminu

 

 

około 1 tydzień przed egzaminem

 

 

Pobranie plików zawierających materiały egzaminacyjne (wskazania

do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych) niezbędne do

przeprowadzenia części praktycznej i przekazanie ich osobie

przygotowującej stanowiska

 

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym egzamin

 

 

Przygotowanie sal egzaminacyjnych, w tym stanowisk egzaminacyjnych zgodnie z wyposażeniem i wskazaniami oraz ewentualnymi wytycznymi

 

 

nie później niż w dniu

poprzedzającym termin egzaminu z zakresu danej kwalifikacji

 

 

Odebranie przesyłki z pakietami egzaminacyjnymi dla kwalifikacji:

·         z modelem d,

 

·         z modelem dk, w i wk

 

 

zgodnie z harmonogramem przekazanym  przez OKE

 

 

Przekazanie przewodniczącym zespołów nadzorujących dokumentacji oraz materiałów egzaminacyjnych

Nadzorowanie przebiegu egzaminu i reagowanie w sytuacjach szczególnych

Odebranie od przewodniczących zespołów nadzorujących dokumentacji przebiegu egzaminu oraz kopert bezpiecznych zawierających arkusze z kartami oceny zdających oraz dla modelu w i wk kryteriami oceniania

Zabezpieczenie ww. materiałów do zakończenia egzaminu w każdym dniu egzaminu

Sporządzenie protokołu zbiorczego po zakończeniu części praktycznej w zakresie danej kwalifikacji

Przekazanie dyrektorowi OKE kopert z arkuszami zdających oraz

dokumentacji z przebiegu egzaminu

 

 

w dniu egzaminu

 

 

 

 

 

 

 

niezwłocznie po zakończeniu części praktycznej egzaminu

z danej kwalifikacji zgodnie

z instrukcją właściwej OKE

 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

Przekazanie wyników części pisemnej i praktycznej – świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie zainteresowanym uczniom                    i absolwentom

 

 

zgodnie z harmonogramem przekazanym  przez OKE

 

     

Opracowała:  Alicja Kulewska 10.09.2017 r.
ilość odsłon: 546:)