Harmonogram    

działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie „NOWY” 2016/2017

DATA

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

PODSTAWA PRAWNA

do 30 września 2016 r.

Przekazanie informacji do OKE w Poznaniu o egzaminach potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  w sesji zimowej, letniej i jesiennej 2017 ( dane dotyczące kwalifikacji i liczby zdających

w poszczególnych  kwalifikacjach )

decyzja Dyrektora OKE

Zapoznanie zainteresowanych uczniów i nauczycieli  z informacjami związanymi z terminami egzaminów zawodowych, ich organizacją i przeprowadzaniem w roku szkolnym 2016/2017

informacje-procedury Dyrektora CKE

Zapoznanie uczniów i nauczycieli z Komunikatem Dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  w roku szkolnym 2016/2017 r.

art.9a ust.2 pkt 10 lit. a ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r., z późniejszymi zmianami

Zapoznanie uczniów i nauczycieli z Komunikatem Dyrektora CKE w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2017

ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r., z późniejszymi zmianami

Sesja 1.: styczeń-luty 2017 r.

do 09 września 2016 r.

Przyjęcie deklaracji od zdających wraz z załącznikami (opiniami, orzeczeniami  lub zaświadczeniami o stanie zdrowia)

§ 4, § 5, § 6 rozporządzenia MEN               z 27.04.2015 r.

7 dnia po złożeniu deklaracji
do 16.09.2016 r.

Zgłoszenie zdających za pomocą programu (serwis elektroniczny)

na 3 miesiące przed terminem egzaminu

do 09.10.2016 r.

Poinformowanie rodziców lub pełnoletniego absolwenta o wskazanym przez Radę Pedagogiczną sposobie  lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu zawodowego do potrzeb  i możliwości psychofizycznych

§ 8

rozporządzenia MEN               z 27.04.2015 r.

 

na 2 miesiące przed terminem egzaminu

do 09.11.2016 r.

Przekazanie Dyrektorowi OKE wykazu uczniów korzystających                       z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu zawodowego

po uruchomieniu w serwisie OKE zakładki PLANER –

2 miesiące przed terminem egzaminu do 09.11.2016 r.

Opracowanie wewnętrznego harmonogramu przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie         i przesłanie go do Dyrektora OKE.

 

§ 33

rozporządzenia MEN               z 27.04.2015 r.( DzU  z 14 maja 2015 r. poz.673 )

nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu
do 09.12.2016 r.

Przesłanie w formie papierowej wewnętrznego harmonogramu przeprowadzania egzaminów zawodowych części pisemnej i praktycznej  ( zał. 17 ) wraz załącznikiem 5b

nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu
do 09.12.2016 r.

Poinformowanie zainteresowanych uczniów o treści komunikatu Dyrektora CKE  w sprawi pomocy, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym.

art.9a ust.2 pkt 10 lit. a ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r., z późniejszymi zmianami

na 1 m-c przed datą rozpoczęcia egzaminu
( 09.12.2016 r. )

Powołanie przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

§ 10

rozporządzenia MEN               z 27.04.2015 r.

 

Udział przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz jego zastępcy     w szkoleniu w zakresie organizacji egzaminu zawodowego, organizowanym przez okręgową komisję egzaminacyjną oraz przeprowadzenie takiego szkolenia dla nauczycieli wchodzących w skład powołanych zespołów nadzorujących

Powołanie przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego członków zespołu egzaminacyjnego (ZE)

Powołanie przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zespołów nadzorujących część pisemną (ZN) i zespołów nadzorujących część praktyczną (ZNCP) oraz wyznaczenie przewodniczących tych zespołów

§ 19 i § 37

rozporządzenia MEN               z 27.04.2015 r.

przed egzaminem
w sesji zimowej 2017

Przypomnienie zespołom nadzorującym (ZN i ZNCP), osobom odpowiedzialnych za przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych oraz egzaminatorom zasad związanych z przebiegiem egzaminów zawodowych obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017

zgodnie z informacjami organizowania                  i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017

nie później niż w dniu przeprowadzenia części pisemnej egzaminu
( 12.01.2017 r. )

Poinformowanie o terminie przekazania wyników i dyplomów do szkół lub placówek, w których uczniowie, słuchacze lub absolwenci zdawali część pisemną egzaminu ( podstawa: komunikat dyrektora CKE lub  OKE )

art.9a ust.2 pkt 10 lit. a ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r., z późniejszymi zmianami

sesja zimowa 2017

 

Przeprowadzenie części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zgodnie z wcześniejszym zgłoszeniem

 

 

rozporządzenia MEN               z 27.04.2015 r. poz.673 w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie

Przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zgodnie z wcześniejszym zgłoszeniem

Poinformowanie o wynikach egzaminów zainteresowanych uczniów, nauczycieli, rodziców

wyniki przekazane przez OKE w Poznaniu

Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Sesja 2.: maj-lipiec 2017 r.

do 16 lutego  2017 r.

Przyjęcie deklaracji od zdających wraz z załącznikami (opiniami, orzeczeniami  lub zaświadczeniami o stanie zdrowia)

 

§ 4, § 5, § 6 rozporządzenia MEN               z 27.04.2015 r.

7 dnia po złożeniu deklaracji
do 23.02.2017 r.

Zgłoszenie zdających za pomocą programu (serwis elektroniczny)

na 3 miesiące przed terminem egzaminu

do 23.03.2017 r.

Poinformowanie rodziców lub pełnoletniego absolwenta o wskazanym przez Radę Pedagogiczną sposobie  lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu zawodowego do potrzeb  i możliwości psychofizycznych

§ 8

rozporządzenia MEN               z 27.04.2015 r.

 

na 2 miesiące przed terminem egzaminu

do 23.04.2017 r.

Przekazanie Dyrektorowi OKE wykazu uczniów korzystających                       z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu zawodowego

po uruchomieniu w serwisie OKE zakładki PLANER –

2 miesiące przed terminem egzaminu do 23.04.2017 r.

Opracowanie wewnętrznego harmonogramu przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie         i przesłanie go do Dyrektora OKE.

§ 33

rozporządzenia MEN               z 27.04.2015 r.( Dz.U.  z 14 maja 2015 r. poz.673 )

nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu
do 23.05.2017 r.

Przesłanie w formie papierowej wewnętrznego harmonogramu przeprowadzania egzaminów zawodowych części pisemnej i praktycznej  ( zał. 17 ) wraz załącznikiem 5b

nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu
( 23.05.2017 r. )

Poinformowanie zainteresowanych uczniów o treści komunikatu Dyrektora CKE  w sprawi pomocy, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym.

art.9a ust.2 pkt 10 lit. a ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r., z późniejszymi zmianami

na 1 m-c przed datą rozpoczęcia egzaminu
do 23.05.2017 r.

Powołanie przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

§ 10

rozporządzenia MEN               z 27.04.2015 r.

 

Udział przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz jego zastępcy     w szkoleniu w zakresie organizacji egzaminu zawodowego, organizowanym przez okręgową komisję egzaminacyjną oraz przeprowadzenie takiego szkolenia dla nauczycieli wchodzących w skład powołanych zespołów nadzorujących

Powołanie przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego członków zespołu egzaminacyjnego (ZE)

Powołanie przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zespołów nadzorujących część pisemną (ZN) i zespołów nadzorujących część praktyczną (ZNCP) oraz wyznaczenie przewodniczących tych zespołów

§ 19 i § 37

rozporządzenia MEN               z 27.04.2015 r.

przed egzaminem
w sesji letniej 2017

Przypomnienie zespołom nadzorującym (ZN i ZNCP), osobom odpowiedzialnych za przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych oraz egzaminatorom zasad związanych z przebiegiem egzaminów zawodowych obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017

zgodnie z informacjami organizowania                  i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017

nie później niż w dniu przeprowadzenia części pisemnej egzaminu
( 20.06.2017 r. )

Poinformowanie o terminie przekazania wyników i dyplomów do szkół lub placówek, w których uczniowie, słuchacze lub absolwenci zdawali część pisemną egzaminu ( podstawa: komunikat dyrektora CKE lub  OKE )

art.9a ust.2 pkt 10 lit. a ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r., z późniejszymi zmianami

sesja letnia 2017

 

Przeprowadzenie części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zgodnie z wcześniejszym zgłoszeniem

 

 

rozporządzenia MEN               z 27.04.015 r. poz.673 w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie

Przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zgodnie z wcześniejszym zgłoszeniem

Poinformowanie o wynikach egzaminów zainteresowanych uczniów, nauczycieli, rodziców

wyniki przekazane przez OKE w Poznaniu

Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 

Kierownik szkolenia praktycznego Alicja Kulewska

15.08.2016 r.
ilość odsłon: 459:)