Tematy z j.polskiego    

LITERATURA (tematy 1 – 33)

 1. Obyczaje i obrzędy ludowe w literaturze. Omów problem, analizując celowo wybrane utwory.
 2. Motyw miłości w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady literackie.
 3. Ballada w polskiej tradycji literackiej różnych epok. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady literackie.
 4. Motyw podróży w twórczości Tolkiena.  Omów problem, analizując  wybrane utwory literackie.
 5. Każda zbrodnia pociąga za sobą karę. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady literackie.
 6. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacja literatury polskiej. Omów problem, analizując celowo dobrane przykłady.
 7. Wpływ pieniądza na bohatera literackiego. Omów problem, analizując celowo wybrane utwory.
 8. Motyw patriotyczny w literaturze fantasy. Omów problem, analizując celowo dobrane przykłady.
 9. Mit i jego funkcjonowanie w literaturze. Omów problem, analizując celowo wybrane utwory.
 10. Motyw wampira w literaturze dawnej i współczesnej. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory.
 11. Prometeusz i jemu podobni- echa prometejskiego buntu w literaturze. Omów problem, analizując celowo dobrane przykłady.
 12. Córki – bohaterki literatury pięknej. Co je łączy, a co je dzieli? Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory.
 13. Etykieta w kulturze różnych epok - rola obyczajów i tradycji. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 14. Kreacja bohatera powieści kryminalnej – różne typy, cele, motywy postaci. Omów problem, analizując celowo dobrane przykłady.
 15. Funkcje wielkich monologów i dialogów w wybranych utworach literackich. Omów problem, analizując celowo dobrane przykłady.
 16. Różne sposoby ukształtowania i funkcjonowania czasu w dziele literackim. Omów problem, analizując wybrane przykłady.
 17. Obraz Barcelony i funkcje tego motywu w powieściach Carlosa Ruiza Zafona. Przedstaw zagadnienie, analizując celowo wybrane przykłady.
 18. Motyw podróży w czasie. Omów zagadnienie, interpretując wybrane utwory literackie.
 19. Polemiki, spory, prowokacje - starcia pokoleń literackich. Omów problem , analizując wybrane przykłady.
 20. Motyw sądu, procesu i śledztwa w literaturze. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady literackie.
 21. Źródła i funkcje strachu w twórczości Stephena Kinga. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory pisarza.
 22. Mit kresów jako ,,raju utraconego”. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu, analizując wybrane utwory polskiej literatury współczesnej.
 23. Literackie obrazy codzienności w utworach różnych epok. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady literackie.
 24. Teksty Agnieszki Osieckiej jako felietony o życiu. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady .
 25. Porównaj sposoby funkcjonowania motywu przyjaźni w utworach literackich, analizując wybrane przykłady z dwóch epok.
 26. Współczesny reportaż - tematy, techniki i funkcje. Przedstaw zagadnienie, analizując  wybrane przykłady.
 27. Portrety wybitnych postaci historycznych w literaturze  polskiej wybranych dwóch epok. Przedstaw zagadnienie, analizując celowo wybrane przykłady.
 28. Wisława Szymborska jako poetka refleksji egzystencjalnej. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty.
 29. Postawa franciszkańska w literaturze na przestrzeni epok. Omów problem, analizując wybrane teksty.
 30. Kazanie w literaturze- cechy gatunku oraz sposób jego wykorzystania. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane teksty.
 31. Choroba jako jedno z ludzkich doświadczeń. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie.
 32. Jak literatura polska XIX wieku lub XX wieku tworzy i demaskuje mity narodowe? Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie.
 33. Galeria postaci sług w literaturze różnych epok. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory z różnych epok.

  ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI  (tematy 34 – 48)

 1. Starożytny Egipt jako inspiracja dla literatury i filmu.  Omów problem, analizując różne przykłady literacki i filmowe.
 2. Biedni, poniżeni, skrzywdzeni… Omów zagadnienie, dokonując analizy porównawczej dzieł różnych dziedzin kultury.
 3. Sposoby przedstawienia i funkcje motywu narodzin w wybranych dziełach literackich, malarskich i filmowych. Omów problem, analizując wybrane teksty kultury.
 4. Polowanie jako motyw literatury i innych tekstów kultury. Omów zagadnienie, analizując przykłady z  różnych epok.
 5. Surrealizm w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, analizując wybrane przez siebie przykłady tekstów kultury.
 6. Sentymentalizm w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów problem, analizując wybrane przykłady.
 7. Moda i kultura w dwudziestoleciu międzywojennym. Omów problem, dokonując analizy wybranych przykładów z literatury i innych tekstów kultury.
 8. Literacka i filmowa wizja PRL-u. Omów problem, dokonując analizy wybranych przykładów z literatury i filmu.
 9. Motyw śmierci w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie , analizując celowo dobrane przykłady z różnych epok.
 10. Powstanie świata w literaturze i innych tekstach kultury. Omów problem, analizując celowo dobrane przykłady.
 11. Różnorodne wizje gotyckiej katedry w architekturze i literaturze. Omów problem, analizując celowo dobrane przykłady.
 12. Oblicza starości w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty  kultury.
 13. Doktryna socrealizmu w literaturze i sztuce. Omów problem, analizując wybrane teksty kultury.
 14. Powstanie warszawskie i sposób jego ujęcia w literaturze i filmie. Omów zagadnienie, analizując celowo dobrane przykłady.
 15. Motyw gór i folkloru góralskiego w wybranych tekstach kultury. Omów problem, dokonując analizy wybranych przykładów z literatury i innych tekstów kultury.

  JĘZYK (tematy 49 - 58)

 1. Tak mówią bohaterowie literaccy- język wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających przynależność środowiskową i charakter. Omów problem, analizując zebrany materiał językowy z wybranych utworów.
 2. Zabawy słowem w twórczości Tuwima, Gałczyńskiego, Białoszewskiego. Omów zagadnienie, analizując celowo dobrane przykłady.
 3. Szkoła, dom, rozrywka w gwarze uczniowskiej. Zjawiska słowotwórcze i dowcip językowy. Przedstaw zagadnienie, analizując zgromadzony materiał językowy.
 4. Twórcze wykorzystanie języka mówionego w literaturze współczesnej.  Przedstaw problem, analizując celowo dobrany materiał językowy.
 5. Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne? Przedstaw zagadnienie, analizując zebrany materiał językowy  ze współczesnej polszczyzny.
 6. Na wybranych przykładach scharakteryzuj językowe środki wyrażania emocji   w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie, analizując celowo dobrane teksty.
 7. Neologizmy i ich funkcje w twórczości różnych autorów. Omów problem, analizując wybrane przykłady.
 8. Rola i sposób tworzenia neologizmów w twórczości Norwida, Tuwima, Leśmiana. Omów problem, analizując celowo dobrane przykłady.
 9. Właściwości wywiadu jako formy wypowiedzi. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty  z różnych źródeł.
 10. Funkcja przysłów i aforyzmów (sentencji) w utworach literackich.  Omów problem, analizując wybrane przykłady.ilość odsłon: 984:)