Wymagania na poszczególne oceny    

CELE EDUKACYJNE

CELE SZCZEGÓŁOWE - KSZTAŁCENIE

Cele szczegółowe dla zakresu podstawowego (ZP) i zakresu rozszerzonego (ZR) od-noszą się do trzech obszarów określonych w podstawie programowej - odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji, analiza i interpretacja tekstów kultury oraz tworzenie wypowiedzi. Zakres rozszerzony (zgodnie z podstawą programową) obejmuje także znajomość tekstów kultury i umiejętności wskazanych dla zakresu podstawowego.

1.Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji

Uczeń:

2. Analiza i interpretacja tekstów kultury

Uczeń:

3. Tworzenie wypowiedzi

Uczeń:

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

OCENIANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA

ODPOWIEDŹ USTNA

Oceniając ustną odpowiedź ucznia nauczyciel bierze pod uwagę trzy elementy:
  1. wartość merytoryczną
  2. porządek wypowiedzi (kompozycję)
  3. poziom językowy

AKTYWNOŚĆ UCZNIA NA LEKCJI

Ocenę za aktywność można wystawić uczniowi, który na lekcji poświęconej nowemu tematowi potrafi wskazać trafne nawiązania merytoryczne, wzbogacić treść lekcji o informacje uzupełniające (lecz wiążące się z istotą zagadnienia), wskazać kierunek interpretacyjny danego utworu, wziąć udział w dyskusji, prezentując przemyślane stanowisko, uwzględniające cudze sądy. Ocena aktywności jest oceną wysoką ( DOBRĄ, BARDZO DOBRĄ). Jeżeli uczeń trafnie odwoła się do wiedzy pozaszkolnej nawet CELUJĄCĄ. W wypadku stwierdzenia całkowitego braku uczestnictwa w lekcji - uczeń nie bierze udziału w dyskusji, zagadnięty nie wie, o czym jest mowa na lekcji itp., możliwe jest wystawienie oceny NIEDOSTATECZNEJ.

OCENIANIE UMIEJĘTNOŚCI PISANIA

PRACE PISEMNE (KLASOWE I DOMOWE)

Obok wartości merytorycznych, strukturalnych i językowych, w ocenie domowych prac pisemnych brane są również pod uwagę walory estetyczne pracy - niedopuszczalne jest, by była ona pełna skreśleń, na nieodpowiednim papierze, nieestetyczna. Ważnym elementem jest poziom ortograficzny zadania - nawet uczniowie ze stwierdzoną dysgrafią i dysleksją powinni starać się, by prace domowe prezentowały w tym zakresie lepszy poziom niż klasowe. Ocenie podlega też stopień samodzielności pracy. W przypadku korzystania ze źródeł uczeń ma obowiązek sporządzić bibliografię, ewentualnie przypisy. Niewykonanie zaleconych prac domowych (w tym również ćwiczeń wykonywanych w zeszycie przedmiotowym) w określonym przez nauczyciela terminie skutkuje OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ.

NOTATKI

Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia notatek w zeszycie przedmiotowym. Ocenie podlega systematyczność ich prowadzenia (wszystkie tematy są odnotowane) oraz rzetelność (zawierają informacje podane na lekcji lub w zalecanym fragmencie podręcznika bądź innego źródła wykorzystywanego na lekcji, a także sformułowane na lekcji wnioski z dyskusji lub pracy w grupach itp.). Niewywiązywanie się z tych obowiązków skutkuje OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ. Za umiejętność prowadzenia notatek eksponujących najważniejsze treści, poświadczających umiejętność selekcjonowania materiału, konkretnych, spójnych i poprawnych językowo uczeń może otrzymać OCENĘ BARDZO DOBRĄ.

OCENIANIE PRACY ZESPOŁOWEJ (projekty, praca w grupach)

Ocena projektu

Aby ocenić ucznia pracującego z wykorzystaniem tej niezwykle ostatnio cenionej me-tody, należy przede wszystkim tak zorganizować pracę zespołów ,aby możliwe było monito-rowanie przez nauczyciela jej przebiegu. W ocenie należy uwzględnić: Ocena szkolna może być wypadkową oceny poszczególnych działań ucznia - ocenia-nych na przykład w skali 1-6, można także zastosować ważenie składników oceny, w zależ-ności od potrzeb, możliwości grupy, ewentualnie założeń planu dydaktycznego nauczyciela.

Ocena pracy w grupie

Oceniając pracę w grupach należy wziąć pod uwagę: Ocena pracy w grupie nie musi zawsze przekładać się na ocenę szkolną - ustna po-chwała nauczyciela, rzeczowe omówienie zalet i ewentualnych niedostatków wykonanego zadania mogą działać równie (a niekiedy bardziej) motywująco na uczniów. Jeżeli nauczyciel przewiduje ocenianie pracy, może zastosować zasady obowiązujące oceny projektu.

OCENA SEMESTRALNA I OCENA KOŃCOWA

Oceny semestralna i końcowa ustalane są przy uwzględnieniu ocen za:


ilość odsłon: 234:)