Spis lektur    

ROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)

z dnia 29 sierpnia 2008 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkółNa podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
2) w załączniku nr 4 „Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających”:

a) w dziale „Kształcenie w zakresie podstawowym” w części dotyczącej przedmiotu „Język polski” pozycja „Lektura” otrzymuje brzmienie:

\"Lektura\"

1. Literatura polska:2. Literatura powszechna:Lektura przykładowa:Nauczyciel może wybrać utwory niewymienione w wykazie „Lektura przykładowa”,
b) w dziale „Kształcenie w zakresie rozszerzonym” w części dotyczącejprzedmiotu „Język polski” pozycja „Lektura” otrzymuje brzmienie:

„Lektura”

1. Literatura polska:2. Literatura powszechna:Lektura przykładowa:Nauczyciel może wybrać utwory niewymienione w wykazie „Lektura przykładowa”.”.


ilość odsłon: 697:)