Kalendarium Matura    

Kalendarium MATURA 2018

Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim

MIESIĄC

ZADANIE

WRZESIEŃ

ogłoszenie przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły) harmonogramu pisemnych egzaminów maturalnych - otrzymanego z CKE

poinformowanie uczniów o procedurach egzaminu maturalnego – spotkanie z dyrektorem szkoły

zamieszczenie informacji o egzaminie na szkolnej stronie internetowej

spotkanie Dyrektora Szkoły z rodzicami uczniów klas maturalnych w sprawie egzaminu maturalnego

Do 30.09 - uczniowie składają indywidualne wstępne deklaracje maturalne oraz dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu do indywidualnych potrzeb

LISTOPAD

próbny egzamin maturalny: – OPERON ( na fakultetach),  - OKE ( styczeń 2018 r.)

LUTY

do 07.02 - uczniowie składają indywidualne ostateczne deklaracje maturalne oraz uzupełniają dokumenty  dotyczące dostosowania warunków egzaminu do specjalnych potrzeb

(Rada Pedagogiczna wskazuje warunki i sposoby dostosowania egzaminu i przedstawia je zdającemu)

do 15.02 - przekazanie do OKE danych dotyczących egzaminu maturalnego

szkolenie przeprowadzone przez OKE (procedury i instrukcje egzaminacyjne)

MARZEC

do 04.03 – powołanie przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły) swojego zastępcy oraz członków zespołu egzaminacyjnego i przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych

CKE informuje o dopuszczonych na egzaminie pomocach naukowych - przekazanie informacji uczniom

do 04.03 – przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) ustala, ogłasza w szkole

i przesyła do OKE harmonogram ustnej części egzaminu maturalnego

KWIECIEŃ

do 15.04 – przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) powołuje; szkolenie zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego

27.04 - koniec zajęć dydaktycznych dla uczniów klas maturalnych

MAJ

OKE przesyła do szkół zadania na ustny egzamin z języka obcego

od 4 – 25.05: ustne i pisemne egzaminy maturalne

LIPIEC

do 10.07 – uczniowie składają oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

do 13.07 – przesłanie ww. informacji do dyrektora OKE

CZERWIEC

ogłoszenie przez Dyrektora CKE miejsca przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym;

przekazanie przez OKE w Poznaniu świadectw dojrzałości do szkół;

egzamin maturalny w terminie dodatkowym

SIERPIEŃ

Do 10.08– ogłoszenie przez Dyrektora CKE miejsca przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym;

egzamin maturalny – sesja poprawkowa
ilość odsłon: 1566:)