Nowe zasady rekrutacji    

Zmiany w zasadach rekrutacji na rok szkolny 2020/ 2021

do klas pierwszych

(stan prawny na dzień 4 maja 2020r.)

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zmianami: poz. 530, 564, 657, 781) – § 11b i § 13 pkt 1

Zmiana terminów rekrutacji

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, co oznacza, iż na terenie województwa zachodniopomorskiego w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie stosuje się harmonogramu rekrutacji ogłoszonego Zarządzeniem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Nr 2/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. (§  13 pkt 1ww. rozporządzenia)

Zgodnie z przepisem §  11b ust. 2 ww. rozporządzenia, nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznego technikum oraz  branżowej szkoły I stopnia zostaną określone przez Ministra Edukacji Narodowej i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej ministerstwa (men.gov.pl).

Zmiana sposobu ogłaszania wyników postępowania rekrutacyjnego

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół nr 2 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, zostaną podane do publicznej wiadomości także na stronie internetowej szkoły: www.zs2-stargard.edu.pl  (§ 11b ust. 1 ww. rozporządzenia).

Zmiana terminu potwierdzenia okoliczności wskazanych w oświadczeniach dołączonych do wniosku o przyjęcie do Technikum Zawodowego nr 2 / Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2

Na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do wniosku, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o potwierdzenie tych okoliczności.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych technikum oraz  branżowej szkoły I stopnia termin dla przewodniczącego komisji rekrutacyjnej i dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na potwierdzenie okoliczności wskazanych w ww. oświadczeniach wynosi 5 dni  (§ 11b ust. 8a pkt 1 ww. rozporządzenia).

Zmiany zasad składania zaświadczeń i orzeczeń dla kandydatów  do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie

Zgodnie z przepisem § 11b ust. 4 ww. rozporządzenia, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2–6, art. 135 ust. 1 pkt 3 –7 i art. 136 ust. 1 pkt 2–2d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, do dyrektora szkoły, do której kandydat został przyjęty, w terminie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej (dotyczy techników oraz szkół branżowych I stopnia).

W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenia i orzeczenia obejmują - zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia w terminie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej (dotyczy kandydatów do techników oraz szkół branżowych I stopnia), rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu.

Zgodnie z § 11b ust. 6 ww. rozporządzenia, informację tę składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w jednym z określonych powyżej terminów (dla techników oraz szkół branżowych I stopnia termin określa Minister Edukacji Narodowej). W takim przypadku właściwe odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r. (§ 11b ust. 7 tego rozporządzenia).

Niezłożenie właściwego zaświadczenia lub orzeczenia w terminie do 25 września br. jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty (§ 11b ust. 8 ww. rozporządzenia).

Nowe terminy trybu odwoławczego

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych termin na: wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia, wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej i rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wynosi 3 dni  (§ 11b ust. 8a pkt 2 ww. rozporządzenia).

Brak postępowania uzupełniającego

Zgodnie z art. 161 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe,  jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. W roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (§ 11b ust. 8b ww. rozporządzenia).
ilość odsłon: 268:)