Charakterystyka zawodów    

TECHNIK EKONOMISTA

Technik ekonomista prowadzi w różnych organizacjach działalność gospodarczą, sprawy kadrowo-płacowe i podatkowość oraz rachunkowość, także sporządza elementy planów, analizy, sprawozdania i wykonuje prace biurowe.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista potrafi:

 1. Planować i prowadzić działalność gospodarczą
 1. Prowadzić rachunkowość

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

Perspektywy zawodowe:

Możesz pracować w:

Absolwentom tego kierunku łatwo również prowadzić własną działalność gospodarczą.

TECHNIK INFORMATYK

Technik informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia. Projektuje i administruje lokalnymi sieciami komputerowymi. Tworzy i administruje strony internetowe i bazy danych.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk potrafi:

 1. Montować i eksploatować komputery osobiste oraz urządzenia peryferyjne
 1. Projektować lokalne sieci komputerowe i administrować sieciami
 1. Tworzyć aplikacje internetowe i bazy danych oraz administrować bazami

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

Perspektywy zawodowe:

Możesz pracować w:

Zawody, w których można podjąć pracę:

TECHNIK LOGISTYK

Technik  logistyk organizuje i nadzoruje przepływ zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania i transportu oraz przepływy w jednostkach organizacyjnych i administracyjnych.

 Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk potrafi:

 1. Organizować i monitorować przepływ zasobów i informacji w procesie produkcji, dystrybucji i magazynowania
 1. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
 1. Organizować i monitorować przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu

 Perspektywy zawodowe:

Możesz pracować w

 oraz wszędzie tam gdzie występują procesy:

TECHNIK HOTELARSTWA

Wykonuje prace w zakresie kompleksowej obsługi gościa obiektu świadczącego usługi hotelarskie

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa potrafi:

 1. Planować i realizować usługi w recepcji
 1. Obsługiwać gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

Perspektywy zawodowe:

Możesz pracować w:

a także w bazach ruchomych

możesz prowadzić własną działalność w zakresie świadczenia usług hotelowych

TECHNIK HANDLOWIEC

Technik handlowiec  planuje, organizuje i realizuje transakcje zakupu-sprzedaży na różnych szczeblach obrotu towarowego. Prowadzi działania marketingowe  związane ze sprzedażą oraz sprawy ekonomiczno-finansowe w przedsiębiorstwie.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik handlowiec potraf:

 1. Prowadzić sprzedaż towarów
 1. Prowadzić działalność handlową

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

Perspektywy zawodowe:

            Możesz pracować w:

           Przykłady stanowisk:

TECHNIK SPEDYTOR

Organizuje przemieszczanie ładunków, wykonuje czynności związane z obsługą przesyłki towarowej i prowadzi rozliczenia z klientami i kontrahentami.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik spedytor potraf:

 1. Organizować i nadzorować transport
 1. Obsługiwać klientów i kontrahentów

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu

Perspektywy zawodowe:

Możesz pracować w:

wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane wyroby

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Technik rachunkowości wykonuje czynności związane z prowadzeniem rachunkowości, rozliczaniem podatków, wynagrodzeń, składek ubezpieczeniowych w różnego rodzaju podmiotach gospodarczych i jednostkach organizacyjnych, prowadzi analizy finansowe.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik rachunkowości potraf:

 1. Prowadzić rachunkowość
 1. Rozliczać wynagrodzenia i daniny publiczne

 Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

Perspektywy zawodowe

Możesz pracować w:

 działach finansowych (księgowości) we wszystkich podmio­tach  gospodarczych

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Technik eksploatacji portów i terminali planuje  i organizuje  prace związane z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach, organizuje  prace związane z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków, prowadzi dokumentację dotyczącą transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach                  i terminalach.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali potrafi:

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ

Pracownik obsługi hotelowej wykonuje prace w zakresie obsługi gościa obiektu świadczącego usługi hotelarskie

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie pracownik obsługi hotelowej potrafi:

 1. Obsługiwać gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

Perspektywy zawodowe:

Możesz pracować w:

a także w bazach ruchomych

Możesz kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia  lub na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu: technik hotelarstwa

MAGAZYNIER-LOGISTYK

Zajmuje się przyjmowaniem i wydawaniem towarów z magazynu, prowadzeniem dokumentacji magazynowej, przechowywaniem towarów.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie magazynier- logistyk potraf:

 1. Obsługiwać  magazyny

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu

 Perspektywy zawodowe:

Możesz pracować w:

Możesz kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia  lub na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu: technik logistyk
ilość odsłon: 146:)