Charakterystyka zawodów    

TECHNIK EKONOMISTA

Technik ekonomista planuje i prowadzi firmę, oblicza podatki, prowadzi sprawy kadrowo-płacowe, prowadzi ewidencję księgową w księdze podatkowej przychodów i rozchodów oraz wykonuje analizy i sporządza sprawozdania z działalności firmy.

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik ekonomista potrafi:
 1. w zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:
  • stosować przepisy prawa w prowadzeniu działalności,
  • prowadzić dokumentację biurową i magazynową,
  • prowadzić dokumentację procesu sprzedaży,
  • gospodarować rzeczowymi składnikami majątku,
  • sporządzać biznesplan,
 2. w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo- płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
  • prowadzić rekrutację i selekcjonowanie kandydatów do pracy,
  • sporządzać dokumentację kadrową,
  • prowadzić sprawy związane ze świadczeniami socjalnymi,
  • rozliczać wynagrodzenia i składki pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • prowadzić analizę zatrudnienia i wynagrodzeń,
  • prowadzić ewidencję podatków i rozliczeń podatkowych,
  • prowadzić rozliczenia finansowe z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: Perspektywy zawodowe

Możesz pracować we wszystkich przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą, to jest w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w jednostkach budżetowych i finansowych.

TECHNIK INFORMATYK

Technik informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia. Projektuje lokalne sieci komputerowe i nimi administruje. Tworzy i administruje stronami internetowymi i bazami danych.

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik informatyk potrafi:
 1. w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:
  • przygotować do pracy system komputerowy i urządzenia peryferyjne,
  • administrować systemami operacyjnymi,
  • serwisować i naprawiać urządzenia techniki komputerowej,
  • przygotować i eksploatować lokalne sieci komputerowe,
 2. w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
  • tworzyć strony internetowe i nimi administrować,
  • tworzyć, użytkować relacyjne bazy danych oraz nimi administrować,
  • programować aplikacje internetowe,
  • tworzyć systemy zarządzania treścią i nimi administrować.
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: Perspektywy zawodowe Możesz pracować Możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą.
Zawody, w których można podjąć pracę:

TECHNIK LOGISTYK

Planuje, organizuje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany, terminowo dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce, optymalizuje koszty dostawy towarów, analizuje stan zapasów w magazynie, obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik logistyk potrafi:
 1. w zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów:
  • przyjmować, przechowywać i wydawać towary z magazynu,
  • monitorować poziom i stan zapasów,
  • obsługiwać programy magazynowe,
  • prowadzić dokumentację magazynową,
  • monitorować procesy produkcyjne i dystrybucyjne,
 2. w zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu:
  • planować i organizować procesy transportowe,
  • dokumentować procesy transportowe.
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: Perspektywy zawodowe Możesz pracować w firmach oraz wszędzie tam gdzie występują procesy

TECHNIK HOTELARSTWA

Wykonuje prace w zakresie kompleksowej obsługi gościa obiektu świadczącego usługi hotelarskie.

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa potrafi:
 1. w zakresie kwalifikacji HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie:
  • utrzymywać czystość i porządek w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, przygotowywać i podawać śniadania,
  • organizować usługi dodatkowe w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 2. w zakresie kwalifikacji HGT.06.Realizacja usług w recepcji:
  • rezerwować usługi hotelarskie,
  • obsługiwać gości w recepcji.
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: Perspektywy zawodowe Możesz pracować w a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej.
Możesz również prowadzić własną działalność w zakresie świadczenia usług hotelowych.

TECHNIK HANDLOWIEC

Technik handlowiec planuje, organizuje i realizuje transakcje zakupu-sprzedaży na różnych szczeblach obrotu towarowego. Prowadzi działania marketingowe związane ze sprzedażą i aktywnie komunikuje się z klientami biznesowymi.

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik handlowiec potrafi:
 1. zakresie kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży:
  • wykonywać prace związane z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
  • przyjmować dostawy oraz przygotowywać towary do sprzedaży,
 2. w zakresie kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych:
  • planować działania sprzedażowe i monitorować ich efekty,
  • organizować i prowadzić działania handlowe,
  • aktywnie komunikować się z klientem biznesowym.
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: Perspektywy zawodowe Możesz pracować w Przykłady stanowisk:

TECHNIK SPEDYTOR

Organizuje przemieszczanie ładunków, wykonuje czynności związane z obsługą przesyłki towarowej i prowadzi rozliczenia z klientami i kontrahentami.

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik spedytor potrafi:
 1. w zakresie kwalifikacji SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów:
  • planować, organizować i dokumentować procesy transportowe,
  • prowadzić dokumentację dotyczącą rozliczeń z klientami i kontrahentami, krajowymi oraz zagranicznymi,
  • wykonywać prace związane z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: Perspektywy zawodowe Możesz pracować w oraz we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane wyroby.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Technik rachunkowości prowadzi rachunkowości firmy, dokonuje rozliczeń finansowych, przeprowadza kontrolę dokumentów księgowych i ich przechowywania, nadzoruje terminy spłaty zobowiązań i ściągania należności oraz wykonuje typowe czynności planistyczne i analityczne.

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik rachunkowości potrafi:
 1. w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
  • prowadzić rekrutację i selekcjonowanie kandydatów do pracy,
  • sporządzać dokumentację kadrową,
  • prowadzić sprawy związane ze świadczeniami socjalnymi,
  • rozliczać wynagrodzenia i składki pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • prowadzić analizę zatrudnienia i wynagrodzeń,
  • prowadzić ewidencję podatków i rozliczeń podatkowych,
  • prowadzić rozliczenia finansowe z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego,
 2. w zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:
  • organizować rachunkowość jednostek organizacyjnych,
  • ewidencjonować operacje gospodarcze,
  • przeprowadzać inwentaryzację i rozliczać jej wyniki,
  • wyceniać składniki aktywów i pasywów,
  • ustalać wynik finansowy,
  • sporządzać jednostkowe sprawozdania finansowe
  • prowadzić analizę finansową.
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: Perspektywy zawodowe
Możesz pracować we wszystkich przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą, to jest w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w jednostkach budżetowych i finansowych.

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Technik eksploatacji portów i terminali planuje i organizuje prace związane z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach, organizuje prace związane z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków, prowadzi dokumentację dotyczącą transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali potrafi:
 1. w zakresie kwalifikacji SPL.02.Obsługa podróżnych w portach i terminalach:
  • organizować prace związane z obsługą podróżnych w portach i terminalach,
  • wykonywać prace związane z obsługą podróżnych w portach i terminalach,
 2. w zakresie kwalifikacji SPL.03.Obsługa ładunków w portach i terminalach:
  • organizować prace związane z obsługą ładunków w portach i terminalach,
  • prowadzić dokumentację dotyczącą obsługi ładunków w portach i terminalach,
  • organizować prace związane z obsługą środków transportu bliskiego w portach i terminalach.
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: Możesz pracować w

PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ

Wykonuje prace w zakresie obsługi gościa obiektu świadczącego usługi hotelarskie.

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa potrafi:
 1. w zakresie kwalifikacji HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie:
  • utrzymywać czystość i porządek w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, przygotowywać i podawać śniadania,
  • organizować usługi dodatkowe w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: Perspektywy zawodowe Możesz pracować w a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej.

NAUKA W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA TRWA 3 LATA.
Po ukończeniu tej szkoły i potwierdzeniu kwalifikacji HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie będziesz mógł/mogła kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia i uzyskać tytuł technika hotelarstwa po zdaniu egzaminu z dodatkowej kwalifikacji: HGT.06.Realizacja usług w recepcji.

MAGAZYNIER-LOGISTYK

Zajmuje się przyjmowaniem i wydawaniem towarów z magazynu, prowadzeniem dokumentacji magazynowej oraz przechowywaniem towarów. Magazynier – logistyk jest odpowiedzialny za towar zgromadzony w magazynie.

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie magazynier- logistyk potrafi:
 1. w zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów:
  • przyjmować, przechowywać i wydawać towary z magazynu,
  • monitorować poziom i stan zapasów,
  • obsługiwać programy magazynowe,
  • prowadzić dokumentację magazynową,
  • monitorować procesy produkcyjne i dystrybucyjne,
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu: Perspektywy zawodowe Możesz pracować w

NAUKA W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA TRWA 3 LATA.
Po ukończeniu tej szkoły i potwierdzeniu kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów będziesz mógł/mogła kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia i uzyskać tytuł technika logistyka po zdaniu egzaminu z dodatkowej kwalifikacji: SPL.04. Organizacja transportu.
ilość odsłon: 686:)