Zasady rekrutacji    

Zasady rekrutacji do klas pierwszych

w Zespole Szkół nr 2 im. Mikołaja Kopernika

na rok szkolny 2019/ 2020

 

Ogłaszamy nabór do klas pierwszych w następujących zawodach:

Technikum Zawodowe nr 2 im. Mikołaja Kopernika- cykl 4 lata ( na podbudowie gimnazjum)- zawód:

Technikum Zawodowe nr 2 im. Mikołaja Kopernika- cykl 5 lat ( na podbudowie szkoły podstawowej)- zawód:

Branżowa Szkoła I stopnia- cykl 3- letni- zawód:

 

 1. Termin składania wniosków: od 09 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r.

Wnioski można pobrać tutaj lub otrzymać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 .

 1. Wymagane dokumenty
 1. Szczegółowe zasady rekrutacji: sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów:
 2. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik  przedstawiony w procentach z: języka polskiego, historii i wiedzy  o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych( biologii, geografii, fizyki, chemii)-mnoży się przez 0,2
 3. Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnegona poziomie  podstawowym mnoży się przez 0,2.
 4. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych naświadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
  • celującym           -  przyznaje się po  18 punktów;
  • bardzo dobrym   -  przyznaje się po  17 punktów;
  • dobrym               -  przyznaje się po  14 punktów;
  • dostatecznym      - przyznaje się po   8 punktów;
  • dopuszczającym  - przyznaje się po   2 punkty.
 5. Zaświadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się punktów.
 6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium określonego jako szczególne osiągnięcia  przyznaje się punkty za:
  1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się10 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się punktów;
  2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10punktów,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się4 punkty,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się punkty;
  3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego- przyznaje się10 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się7 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5punktów,
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3punkty;
  4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7punktów,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3punkty,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się2 punkty;
  5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych , organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym – przyznaje się punkty,
   • krajowym – przyznaje się 3punkty,
   • wojewódzkim – przyznaje się 2punkty,
   • powiatowym – przyznaje się1
  6. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięciew zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa w powyższych punktach, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  7. Za osiągnięciaw zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3

O przyjęciu kandydata decyduje suma punktów otrzymanych za: 

 1. wynik egzaminu gimnazjalnego :z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ( max 5 x 20 pkt = 100 punktów);
 2. oceny z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnychna świadectwie ukończenia gimnazjum:  języka polskiego, matematyki, geografii, języka obcego (max 4 x 18 pkt = 72 punktów);
 3. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniempunktów;
 4. wybrane sukcesy i osiągnięcia ucznia( max 18 + 3 = 21 punktów).Kandydat w wyniku postępowania rekrutacyjnego może otrzymać maksymalnie 193 punktów.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego stosuje się  procedurę zawartą w rozporz.MEN z dnia 20 marca 2017, poz.586.

 1. Przy przyjmowaniu do powyższych szkół,w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo mają:
 2. Przy przyjmowaniu do szkoły pierwszeństwo mają kandydaci , dla których Zespół Szkół nr 2 jest szkołą pierwszego wyboru(dostarczono oryginał świadectwa).
 3. Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 4. Laureaci i finaliściogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności.
 5. Wnioski uczniów powracających z zagranicyrozpatrywane są indywidualnie.
 6. Wnioskiniekompletne oraz dokumenty dostarczone przez kandydatów pocztą oraz po terminie nie będą rozpatrywane  przez szkolną komisję rekrutacyjną. . Szczegółowe zasady rekrutacji: sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych:
 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik  przedstawiony w procentach z: języka polskiego, historii i wiedzy  o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych( biologii, geografii, fizyki, chemii)-mnoży się przez 0,3
 2. Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnegona poziomie  podstawowym i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie mnoży się przez 0,2.
 3. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych naświadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
  • celującym           -  przyznaje się po  18 punktów;
  • bardzo dobrym   -  przyznaje się po  17 punktów;
  • dobrym               -  przyznaje się po  14 punktów;
  • dostatecznym      - przyznaje się po   8 punktów;
  • dopuszczającym  - przyznaje się po   2 punkty.
 4. Zaświadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się punktów.
 5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium określonego jako szczególne osiągnięcia  przyznaje się punkty za:
  1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się10 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się punktów;
  2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10punktów,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się4 punkty,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się punkty;
  3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego- przyznaje się10 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się7 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5punktów,
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3punkty;
  4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7punktów,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3punkty,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się2 punkty;
  5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych , organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym – przyznaje się punkty,
   • krajowym – przyznaje się 3punkty,
   • wojewódzkim – przyznaje się 2punkty,
   • powiatowym – przyznaje się1
  6. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięciew zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa w powyższych punktach, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  7. Za osiągnięciaw zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego stosuje się  procedurę zawartą w rozporz.MEN z dnia 21 marca 2017, poz.610.

 1. Przy przyjmowaniu do powyższych szkół,w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo mają:
 2. Przy przyjmowaniu do szkoły pierwszeństwo mają kandydaci , dla których Zespół Szkół nr 2 jest szkołą pierwszego wyboru(dostarczono oryginał świadectwa).
 3. Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 4. Laureaci i finaliściogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności.
 5. Wnioski uczniów powracających z zagranicyrozpatrywane są indywidualnie.
 6. Wnioskiniekompletne oraz dokumenty dostarczone przez kandydatów pocztą oraz po terminie nie będą rozpatrywane  przez szkolną komisję rekrutacyjną.

 

Ważne terminy:

Szkoła Policealna nr 2 wieczorowa/ zaoczna:

 Wymagane dokumenty:

Ważne terminy:
ilość odsłon: 329:)