Zasady rekrutacji    

Zasady rekrutacji do klas pierwszych

w Zespole Szkół nr 2 im. Mikołaja Kopernika

na rok szkolny 2020/ 2021

 

Ogłaszamy nabór do klas pierwszych w następujących zawodach:

Technikum Zawodowe nr 2 im. Mikołaja Kopernika (cykl 5-letni):

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. Mikołaja Kopernika (cykl 3-letni):

 

 1. Termin składania wniosków: od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15:00

Wnioski można pobrać ze strony Zespołu Szkół nr 2  (zakładka REKRUTACJA) lub otrzymać
w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 .

 1. Wymagane dokumenty:

    

 1. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym:

 mnoży się przez 0,35

Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.

Pod uwagę będą brane oceny z j. polskiego, matematyki, geografii oraz języka obcego (obowiązkowego).

Maksymalnie można uzyskać 72 pkt.

 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  5 punktów,
 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.
 1. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na  świadectwie  ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie  tego  ucznia  w tych  zawodach,  z tym  że  maksymalna  liczba  punktów  możliwych  do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty stosuje się  procedurę zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

 

 1. Przy przyjmowaniu do szkoły pierwszeństwo mają kandydaci:
 1. Wnioski uczniów powracających z zagranicy rozpatrywane są indywidualnie.
 2. Wnioski niekompletne, dokumenty dostarczone przez kandydatów pocztą oraz po terminie nie będą rozpatrywane  przez szkolną komisję rekrutacyjną

Ważne terminy:
ilość odsłon: 471:)