Program    

Samorząd uczniowski to demokratyczna organizacja zrzeszająca wszystkich uczniów danej szkoły w celu reprezentowania ich interesów wobec nauczycieli, rodziców i adm. szkolnej. Zakres kompetencji samorządu uczniowskiego określa art. 55 ustawy z 7 IX 1991 o systemie oświaty. Należy do niego:

 1. Prawo do przedstawiania radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a zwłaszcza dot. realizacji podstawowych praw uczniów.
 2. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
 3. Prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej.
 4. W porozumieniu z dyrektorem, prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.
 5. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 6. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W STARGARDZIE

na rok 2018/2019

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego.
 2. Kiermasz książek.
 3. Dzień chłopaka.
 4. Dzień Edukacji Narodowej.
 5. Ślubowanie klas pierwszych.
 6. Turniej piłki nożnej.
 7. Halloween
 8. Dzień Niepodległości.
 9. Wieczór z filmem.
 10. Andrzejki.
 11. Dzień garnituru.
 12. Dzień Patrona Szkoły.
 13. Mikołajki.
 14. Wigilie klasowe.
 15. Walentynki
 16. Szkolne wyjścia na imprezy kulturalne.
 17. Przeprowadzanie ankiet wśród uczniów i nauczycieli.
 18. Udział w akcjach charytatywnych.
 19. Wspomaganie Wolontariatu Szkolnego.
 20. Tłusty czwartek.
 21. Dzień wiosny.
 22. Dzień sukienki.
 23. Zakończenie klas czwartych.
 24. Dni sportu.
 25. Zakończenie roku szkolnego.

 

Samorząd zastrzega sobie prawo do zmian w planie pracy według bieżących potrzeb.
ilość odsłon: 200:)