Program    

Samorząd uczniowski to demokratyczna organizacja zrzeszająca wszystkich uczniów danej szkoły w celu reprezentowania ich interesów wobec nauczycieli, rodziców i adm. szkolnej. Zakres kompetencji samorządu uczniowskiego określa art. 55 ustawy z 7 IX 1991 o systemie oświaty. Należy do niego:

 1. Prawo do przedstawiania radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a zwłaszcza dot. realizacji podstawowych praw uczniów.
 2. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
 3. Prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej.
 4. W porozumieniu z dyrektorem, prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.
 5. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 6. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.

PLAN DZIAŁAŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

WRZESIEŃ

 1. Przygotowanie uroczystego apelu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.
 2. Powołanie sekcji działających w ramach samorządu uczniowskiego.
 3. Spotkanie SU - ustalenie planu działań na rok szkolny
 4. Giełda używanych podręczników.
 5. Zorganizowanie Dnia Chłopaka.

PAŹDZIERNIK

 1. Organizacja Święta Edukacji Narodowej - zorganizowanie przedstawienia dla nauczycieli
 2. Ślubowanie klas pierwszych.

LISTOPAD

 1. Rozpoczęcie zbiórki monet groszowych "Góra Grosza".
 2. Organizacja Andrzejek szkolnych (przygotowanie gazetki i wróżb andrzejkowych, loteria fantowa).
 3. Światowy Dzień Życzliwości i pozdrowień.
 4. Dzień Pluszowego Misia.
 5. Zakończenie akcji Góra Grosza.

GRUDZIEŃ

 1. Mikołajki - rozdawanie słodkich upominków dla uczniów szkoły.

STYCZEŃ

 1. Podsumowanie pracy w I semestrze.
 2. Niebieski poniedziałek
 3. Dzień Zebry

LUTY

 1. Zorganizowanie Walentynek- poczta Walentynowa
 2. Tłusty Czwartek

MARZEC

 1. Zorganizowanie Dnia Kobiet
 2. Święto wiosny.

KWIECIEŃ

 1. Pożegnanie klas maturalnych.
 2. Międzynarodowy Dzień Tańca.

MAJ

 1. Majówka szkolna

CZERWIEC

 1. Tydzień Sportu
 2. Zakończenie roku szkolnego


Samorząd Uczniowski i opiekun SU zastrzegają sobie zmiany do planu pracy wg bieżących potrzeb.
ilość odsłon: 800:)