Program    

Samorząd uczniowski to demokratyczna organizacja zrzeszająca wszystkich uczniów danej szkoły w celu reprezentowania ich interesów wobec nauczycieli, rodziców i adm. szkolnej. Zakres kompetencji samorządu uczniowskiego określa art. 55 ustawy z 7 IX 1991 o systemie oświaty. Należy do niego:

  1. Prawo do przedstawiania radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a zwłaszcza dot. realizacji podstawowych praw uczniów.
  2. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
  3. Prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej.
  4. W porozumieniu z dyrektorem, prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.
  5. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
  6. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W STARGARDZIE

na rok 2019/2020

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie w 2019/2020

Samorząd zastrzega sobie prawo do zmian w planie pracy według bieżących potrzeb.
ilość odsłon: 331:)