Program Wychowawczy Szkoły    

SZKOLNY PROGRAM  WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

W STARGARDZIE

 

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Postanowienia ogólne:
  1. Podstawa prawna
  2. Najważniejsze cele wychowania i profilaktyki
  3. Misja Szkoły
  4. Model Absolwenta
  5. Realizatorzy Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego
   1. Rodzice
   2. Uczniowie, Samorząd Szkolny
   3. Wychowawca klasy
   4. Nauczyciele
   5. Zespół Profilaktyczno - Wychowawczy
   6. Pedagog
 3. Postanowienia szczegółowe – Zadania wychowawcze i profilaktyczne i formy realizacji.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Monitorowanie i ewaluacja podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych.
  2. Postanowienia końcowe.     

 

1)   WSTĘP

 Pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami młodego człowieka są rodzice i na nich spoczywa obowiązek wychowania. W domu rodzinnym kształtuje się charakter, przekazywany jest system wartości. Instytucją wspierającą rodziców w wychowaniu jest szkoła, gdzie nauczyciele wychowują młodego człowieka zarówno przez własne postawy i codzienne zachowanie, jak i celowe działanie .Uczeń powinien mieć w szkole możliwości integralnego rozwoju wszystkich sfer swojej osobowości - rozwijać się fizycznie, kształtować umysł, uczyć się kierowania emocjami, nabywać sprawności intelektualnych, rozwijać moralnie, ćwiczyć wolę i rozwijać się duchowo.

Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie  jest szkołą bezpieczną i przyjazną dla uczniów i ich rodziców. Ważna jest tu życzliwa atmosfera, partnerstwo we współpracy, wzajemny szacunek, respektowanie zasad demokracji oraz dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Kształtujemy w uczniach postawy, które sprzyjają ich wszechstronnemu rozwojowi. Indywidualne podejście do ucznia oraz wspieranie jego rozwoju z jednej strony pozwala odkrywać i realizować uczniowskie pasje, z drugiej wyrównywać edukacyjne szanse.

Gwarantujemy wysoki poziom nauczania, pozwalający przygotować absolwenta do życia zawodowego, ale również do dalszych etapów kształcenia.

Zapewniamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych.

Doskonaląc się zawodowo, zdobywamy nowoczesną wiedzę i doświadczenie, gwarantujące osiąganie wytyczonych celów. Dostrzegając problemy wychowawcze i dydaktyczne naszych uczniów, we współpracy z rodzicami poszukujemy rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich członków szkolnej społeczności. Współpracujemy w tym zakresie z instytucjami oświatowymi, kulturalnymi i wychowawczymi. Nowoczesna baza dydaktyczna i sportowa zapewnia odpowiednie warunki do realizacji przyjętych zadań szkoły.

Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcia pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

Profilaktyka to przeciwdziałanie zagrożeniom. Celem profilaktyki szkolnej w Zespole Szkół

nr 2 w Stargardzie ( zwanej daje szkołą) jest ochrona ucznia przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określanych jako zachowania ryzykowne. Szkoła jest miejscem profilaktyki pierwszorzędowej, skierowanej do grupy niskiego ryzyka, polegającej na promowaniu zdrowego życia. Zadaniem szkolnej profilaktyki jest także reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych (profilaktyka drugorzędowa) poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy (poprzez wskazanie, pomoc w organizacji pierwszego kontaktu ze specjalistą, nawiązanie kontaktu z rodzicami, motywowanie do podjęcia leczenia i terapii).

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

 

Profilaktyka powinna wspomagać  proces wychowania, a także tworzyć integralną część  z wiedzą

i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka.

Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

 

2)            POSTANOWIENIA OGÓLNE

               Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny jest wspólną sprawą wszystkich nauczycieli. Konstruując program wychowawczo profilaktyczny koncentrujemy się na tym, co realne. Formułujemy cele i zadania optymalne z punktu widzenia uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych szkoły. Są one autentyczne, wyrastające z tradycji szkoły oraz dostosowane do potrzeb i możliwości nauczycieli

 i uczniów.

W obliczu współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych konieczne jest wielokierunkowe wspieranie procesu rozwojowego młodzieży poprzez wyposażanie uczniów w niezbędne umiejętności radzenia sobie w nowych (niejednokrotnie trudnych) sytuacjach oraz rozbudzanie postaw poznawczych ukierunkowanych na zachowania asertywne. Należy zatem, stworzyć warunki nie tylko do prawidłowego rozwoju młodzieży, ale cały czas czuwać nad jego przebiegiem. W tym celu konieczne jest funkcjonowanie szkolnego   programu wychowawczo  profilaktycznego, stwarzającego warunki do cyklicznego wyposażania młodzieży w wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania

z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi (prawa i obowiązki), pozwalającymi na pozyskanie lub pogłębienie wiedzy dotyczącej zagrożeń płynących z niewłaściwej dbałości o własne zdrowie (choroby weneryczne, nowotworowe, uzależnienia).

 

 

 

2.1        PODSTAWA PRAWNA

- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

- Ustawa z 26 stycznia 1982 r. -  Karta Nauczyciela

- Konwencja o Prawach Dziecka /Dz. U. z 1991 r. nr 120 poz. 526/

- Ustawa o systemie oświaty z 7 IX 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

 (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy

o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych

w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 1037).

 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826).

- USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231, Dz.U.02.167.1372).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 (Dz. U. z 2006 r., Nr 143, poz. 1033).

Dokumenty wewnętrzne:

- Statut szkoły

 

2.2 NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

 1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej.
 2. Wpajanie świadomości swoich praw i obowiązków.
 3. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i innymi ludźmi. Wdrażanie się do życia w grupie. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie według systemu wartości.
 4. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.
 5. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.
 6. Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego

 i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.

 

 

 

 

2.3 MISJA SZKOŁY

Realizacji misji szkoły podporządkowana jest cała struktura szkoły wraz ze wszystkimi pracownikami. Misja ta wyznacza kierunek działań wszystkich nauczycieli i pracowników, którzy dążą do jak najefektywniejszego jej spełnienia.

Misją szkoły jest aktywne i profesjonalne współdziałanie z rodzicami uczniów w procesie wychowawczym -  dążenie do wychowania młodzieży tolerancyjnej, otwartej na świat i zdobywanie wiedzy. Kształcenie w uczniach poszanowania ojczystej tradycji i kultury oraz uczenie szacunku do innych kultur. Uczenie podejmowania przemyślanych decyzji i wyborów związanych z kolejnymi etapami edukacyjnymi. Zwracanie szczególnej uwagi na przygotowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania w życiu mediów. Wszechstronne kształcenie, wzmacnianie interdyscyplinarnego systemu oddziaływań wychowawczych związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, podnoszenie wrażliwości i odpowiedzialności wszystkich podmiotów szkolnych

w odniesieniu do przejawów agresji i przemocy.

Misja szkoły uwarunkowana jest długoletnią tradycją i praktyką w nauczaniu młodzieży, potrzebami rynku pracy oraz zasobami jakimi dysponuje szkoła.

2.4 MODEL ABSOLWENTA

Pracując, dążymy do tego, aby Absolwent naszej szkoły, po ukończeniu cyklu kształcenia miał głębokie poczucie własnej wartości oraz tożsamości osobowej, kulturowej, religijnej i narodowej, kierował się w życiu uczciwością wobec siebie i otoczenia, wiarygodnością i odpowiedzialnością

w realizowanych działaniach. Aby cechowała go wytrwałość i poczucie własnej wartości oraz tolerancja i poszanowanie godności drugiego człowieka, a także charakteryzowała go ciekawość poznawcza oraz otwartość na samodoskonalenie. Żeby  w życiu dorosłym był kreatywny

i przedsiębiorczy w podejmowanych działaniach, uczestniczył w życiu kulturalnym, był świadomym odbiorcą i użytkownikiem mediów, podejmował samodzielne inicjatywy oraz potrafił pracować

w zespole, realizując wspólne projekty i zadania. Wyróżniał się wysoką kulturą osobistą, był prawy, uczciwy, odpowiedzialny, słowny i sumienny, umiał wyrazić własne zdanie i bronić go, cechowała

go odwaga cywilna. Znał swoje mocne i słabe strony, potrafił zaakceptować własne ograniczenia.

Aby posiadał rzetelną  wiedzę w zakresie ogólnokształcącym i zawodowym posługiwał się językiem obcym.

 

 

2.5 UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

 

2.5.1 RODZICE

- mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka,

- znają i akceptują program wychowawczo – profilaktyczny proponowany przez szkołę,

- wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa,

- wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą,

- aktywnie uczestniczą w życiu szkoły,

- dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci.

 

2.5.2 UCZNIOWIE, SAMORZĄD SZKOLNY

Uczeń ma prawo do:

- Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

- opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

- korzystania z pomocy stypendialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

- życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,

- swobody wyrażania myśli i przekonań,

- rozwijania zainteresowań i zdolności sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

- pomocy w przypadku trudności w nauce,

- korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,

- korzystania z wyposażenia szkoły,

- wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową.

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a w szczególności:

- Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

- akceptowania norm i zasad panujących w szkole,

- przestrzegania zasad kulturalnego współżycia w środowisku szkolnym,

- odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

- dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

- właściwego reagowania na wszystkie negatywne i niebezpieczne sytuacje występujące na terenie szkoły.

 Samorząd Uczniowski:

- Ustala własny regulamin,

- ustala różne formy życia społeczności uczniowskiej m. in. poprzez: organizację imprez,

Giełdę podręczników, uczestnictwo w pozaszkolnych imprezach kulturalnych (kino, teatr),

- prowadzi Kronikę Samorządu Uczniowskiego,

- reprezentuje społeczność uczniowską wobec Rady Pedagogicznej,

- wyraża opinię w sprawie skreślenia ucznia z listy,

- opiniuje propozycje zmiany Statutu Szkoły.

 

 

2.5.3 WYCHOWAWCA KLASY

- Funkcję wychowawcy klasy może pełnić nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne,

- wychowawca jest rzecznikiem praw dziecka zagwarantowanych w Deklaracji Praw Dziecka, Statucie Szkoły,

- zaleca się unikania zmian na stanowisku wychowawcy klasy,

- zaleca się, aby wychowawca nauczał w swojej klasie przynajmniej jednego przedmiotu.

 

W relacji z uczniem wychowawca:

- Zapewnia uczniowi poczucie bezpieczeństwa, otacza go indywidualną opieką - poprzedzoną rozpoznaniem osobowości i zainteresowań ucznia, a także jego pozycji w zespole klasowym,

- systematycznie kontroluje frekwencję i oceny uzyskiwane przez poszczególnych uczniów w klasie,

- jest autorytetem, doradcą, przewodnikiem,

- podejmuje działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów

 

W relacjach z klasą wychowawca:

- Jest odpowiedzialny za stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych w zespole klasowym poprzez kształtowanie postaw tolerancji, aktywności, samodzielności i odpowiedzialności,

- opracowuje wspólnie z uczniami i przedstawicielami rodziców roczny plan pracy wychowawczej,

- pomaga w organizowaniu samorządu klasowego,

- diagnozuje na bieżąco sytuację wychowawczą w klasie, potrafi rozpoznać nieformalne struktury zespołu klasowego i ich wpływ na osobowość każdego ucznia,

- zapoznaje uczniów i rodziców na początku roku z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz kryterium wystawiania oceny z zachowania.

- planuje, wspólnie z rodzicami, wycieczki i imprezy klasowe - szkolne i pozaszkolne,

- tworzy klimat, tradycje i obrzędowość klasy.

 

W relacji z rodzicami wychowawca:

- Posiada dobrą znajomość środowiska rodzinnego każdego ucznia,

- organizuje spotkania z rodzicami, w razie potrzeby także indywidualne,

- angażuje rodziców w życie klasy i szkoły,

- dostarcza rodzicom wiedzy pedagogicznej, w razie problemów wychowawczych zapewnia pomoc pedagoga szkolnego, dyrekcji szkoły.

- informuje o proponowanych formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

W relacjach z innymi pracownikami szkoły wychowawca:

- Jest rzecznikiem praw uczniów swojej klasy,

- dba o przestrzeganie praw ucznia przez nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów,

- czuwa nad sprawiedliwym i obiektywnym stawianiem przez nich ocen śródrocznych i rocznych,

- pomaga w rozwiązywaniu konfliktów w relacjach nauczyciel - uczeń lub nauczyciel – klasa,

- współpracuje z pedagogiem szkolnym w przypadku trudności wychowawczych i dydaktycznych i w prowadzeniu edukacji rodziców,

- reprezentuje klasę na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,

- wychowawca ma prawo do korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrekcji szkoły i pedagoga szkolnego.

 

Wychowawca klasy powinien prowadzić dokumentację pracy wychowawczej.

 

 

2.5.4 NAUCZYCIELE

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny

za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. W szczególności nauczyciel:

- odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

- zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

- realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych klasach, oddziałach, grupach uczniów ,w ramach powierzonych mu przedmiotów i zajęć, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i planach pracy,

- dba o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

- wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,

- bezstronnie, obiektywnie i sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów,

- decyduje o ocenie bieżącej, śródrocznej i końcowo rocznej postępów edukacyjnych swoich uczniów, zgodnie z zasadami określonymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,

- ma prawo wpływu na ocenę zachowania swoich uczniów,

- informuje rodziców ucznia (prawnych opiekunów), wychowawcę klasy, dyrektora szkoły i Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktycznych i wychowawczych swoich uczniów,

- przygotowuje uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym,

- udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

- dąży do rozwoju osobowości ucznia i własnej,

- wnioskuje w sprawie nagród, wyróżnień i kar uczniów,

- decyduje w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu lub zajęć edukacyjnych,

- bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, rozwija własne umiejętności oraz stale podnosi poziom swojej wiedzy,

- prowadzi dokumentację realizowanych obowiązków i zajęć  w sposób przyjęty przez ZS nr 2

w Stargardzie

- wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 2.

Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły za:

- jakość pracy dydaktycznej i wychowawczej w ramach realizowanego przedmiotu lub zajęciach edukacyjnych w oddziałach i grupach stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działa,

- stan warsztatu pracy, sprzętu, środków dydaktycznych i urządzeń mu przydzielonych.

 

 

2.5.5 ZESPÓŁ  WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

W skład Zespołu Wychowawczo – Profilaktycznego wchodzą pedagog szkolny, oraz wszyscy wychowawcy w danym roku szkolnym.

Celem pracy Zespołu Wychowawczo - Profilaktycznego jest poszukiwanie i wypracowywanie form i metod pracy, które pomogą uczniowi i jego rodzinie w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych

z wypełnianiem obowiązków szkolnych, z okresem dorastania oraz w podejmowaniu właściwych decyzji życiowych w sytuacjach trudnych.

 

Zadania Zespołu Wychowawczo – Profilaktycznego:

- Opracowanie programu działań wychowawczych na dany rok szkolny,

- koordynowanie i monitorowanie przebiegu realizacji Programu Wychowawczego,

- omawianie trudnych sytuacji wychowawczych zaistniałych w szkole,

- szukanie przyczyn powstania tych sytuacji oraz sposobów ich zapobiegania.

- wypracowywanie wniosków lub podejmowanie decyzji w sprawie organizacji różnych form przeciwdziałania negatywnym sytuacjom, których sprawcą jest uczeń,

- czuwanie nad przestrzeganiem praw i obowiązków ucznia.

 

2.5.6 PEDAGOG SZKOLNY

- diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,

- udziela pomocy w pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

- podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży,

- inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,

- pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

- wspiera nauczycieli i innych specjalistów7. w udzielaniu pomocy psychologiczno  – pedagogicznej,

- minimalizuje skutki niepowodzeń szkolnych stosując techniki motywacyjne,

- kształtuje wśród młodzieży poczucie własnej wartości i godności,

- wspomaga w rozpoznawaniu  mocnych i słabych stron, zalet i wad,

- kształci pozytywną motywację do podejmowania trudnych zadań.

 

3) POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE - ZADANIA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI

 

LP.

ZADANIA SZKOŁY

CELE

FORMY I SPOSÓB REALIZACJI

KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOLECZNYCH I PROMOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ

1.

Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

1.       Rozwijanie samorządności i uczenie zasad demokracji.

 

 

 

 

 

 

 

2.       Rozwijanie tolerancji wobec innych. Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych i odmiennych kulturowo.

 

 

 

 

 

3.       Kształtowanie umiejętności refleksyjnego, celowego korzystania z elektronicznych nośników informacji – Internet, gry komputerowe.

Udział w pracach Samorządu klasowego i szkolnego

 

Udział w procesie planowania pracy klasy i szkoły. Zawieranie kontraktów.

 

Współorganizowanie i udział w imprezach integracyjnych z osobami niepełnosprawnymi, odmiennymi kulturowo i starszymi.

Szkolne imprezy cykliczne – Dni Tolerancji,

 

Ankieta na temat świadomości zagrożenia  cyberprzemocą i przestępstwami internetowymi.

Uświadamianie odpowiedzialności karnej – spotkanie z policjantem.

Lekcje wychowawcze na temat cyberprzemocy i handlu ludźmi.

2.

Dążenie do uzyskania wysokiego poziomu kultury osobistej

1.       Budowanie systemu wartości – przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości.

 

2.       Wpajanie szacunku i tolerancji do odmiennych poglądów, ludzi, religii.

 

3.       Wdrażanie do uważności – w tym słuchania, rozmawiania, zawierania kompromisów.

 

4.       Wzmacnianie pozytywnych postaw prospołecznych i pozytywnej komunikacji.

 

5.       Zwracanie uwagi na kulturę osobistą w tym kulturę języka.

 

6.       Kształtowanie odpowiedzialności za własne słowa i czyny.

 

 

Udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie.

 

Prowadzenie zajęć ukazujących właściwe wzorce osobowe, właściwe zachowania i postawy w życiu codziennym, literaturze, filmie.

 

Omawianie z uczniami prawidłowego postępowania w sytuacjach trudnych.

 

Zwracanie uwagi na sytuacje dramatyczne z życia codziennego i wypracowanie rozwiązań – burza mózgów, inne metody aktywizujące podczas zajęć wychowawczych.

3.

Rozwijanie zachowań asertywnych i empatycznych.

1.       Ćwiczenie prawidłowych postaw i zachowań uczniów w grupie rówieśniczej, w ten sposób, że umie uszanować zdanie innych ale potrafi bronić własnego zdania, umie powiedzieć NIE na niewłaściwe propozycje, dokonywać trafnego wyboru.

 

2.       Rozwijanie umiejętności słuchania i zabierania głosu.

 

3.       Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu  i demoralizacji.

 

4.        Przekazanie wiedzy na temat używek, środków psychoaktywnych a również negatywnego wpływu nieodpowiedniego towarzystwa i pochopnych decyzji.

Zajęcia warsztatowe uczące asertywności

 

Zajęcia z wychowawcą bądź pedagogiem Drama – scenki wymagające zajęcia określonego stanowiska w hipotetycznej aczkolwiek trudnej sprawie.

 

Spotkanie z policjantem, kuratorem sądowym

 

 

 

Zajęcia z pracownikiem MONARu, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką – na temat środków psychoaktywnych i używek.

 

4.

Integracja działań wychowawczo – profilaktycznych szkoły i rodziców

1.       Zapoznanie rodziców z programem profilaktyczno – wychowawczym oraz innymi aktami prawnymi szkoły

2.       Dokładne precyzowanie wymagań stawianych uczniom, dotyczących pożądanych przez szkołę zachowań, które zapewnią utrzymanie ładu społecznego i bezpieczeństwa uczniów i egzekwowanie ich. Uwzględnienie  na zebraniach  z rodzicami powyższej tematyki.

3.       Przekazywanie rodzicom informacji na temat praw i obowiązków dziecka.

4.       Przekazywanie rodzicom informacji na temat oddziaływań wychowawczych w tym uświadomienie szkodliwości nadopiekuńczej postawy czy zbyt liberalnego wychowania.

Spotkania rodziców z wychowawcami klas na zebraniach z rodzicami, oraz ze wszystkimi nauczycielami w czasie wyznaczonych konsultacji.

 

 

Działania pracowników szkoły mające na celu bezpieczeństwo uczniów: dyżury nauczycieli , procedury działania w sytuacjach kryzysowych i trudnych.

 

 

 

 

Współpraca z Rada Rodziców.

 

Prelekcje dla rodziców.

 

Strona internetowa szkoły.

KSZTAŁTOWANIE PATRIOTYZMU, POSZANOWANIA DLA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ INNYCH KULTUR I TRADYCJI

1.

Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej, miłości do ojczyzny, kultywowania tradycji.

1.       Znajomość hymnu narodowego.

2.       Kulturalne zachowanie w miejscach Pamięci Narodowej, w czasie uroczystości szkolnych, na cmentarzu i w miejscach kultu religijnego.

3.       Dbanie o odpowiedni wygląd, w tym strój, w czasie szkolnych świat i akademii.

4.       Poznanie sylwetki Patrona Szkoły i troska o pamiątki po nim i jego dorobku naukowym.

5.       Poszanowanie dla ludzi starszych oraz niepełnosprawnych.

6.       Kultywowanie tradycji narodowej i szkolnej.

 

Godziny wychowawcze, zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, uroczystości szkolne i klasowe, akademie ,

Wycieczki i wyjścia poza szkołę.

 

 

 

 

Konkursy szkolne.

 

 

 

Imprezy integracyjne, festyny, spotkania z „ciekawymi ludźmi”.

2.

Wprowadzanie w życie kulturalne szkoły historii i kultury regionu.

1.       Zapoznanie z elementami kultury niektórych regionów Polski.

2.       Poznanie legend i powieści regionu.

3.       Poznanie zabytków i historii miasta.

Spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, konkursy,

Zajęcia lekcyjne,

Udział w imprezach miejskich i powiatowych.

3.

Pogłębianie świadomości udziału we Wspólnocie Europejskiej.

1.       Poznanie istoty Wspólnoty Europejskiej.

2.       Zachowanie tożsamości narodowej we wspólnocie i wychowanie w duchu tolerancji.

3.       Poznanie krajów Unii Europejskiej.

Pogłębianie polskiej tradycji narodowej – wystawy, konkursy, organizowanie imprez kultywujących tradycje.

Warsztaty i lekcje kształtujące tolerancje i zapobiegające dyskryminacji.

WYCHOWANIE PROZDROWOTNE

1.

Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

1.       Korygowanie wad budowy i postawy.

2.       Normalizowanie masy ciała.

3.       Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie. Zwracanie uwagi na utrzymanie higieny ciała. Dbanie o schludny wygląd zewnętrzny.

4.       Wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania i wypoczynku. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego.

 

5.       Kształtowanie sprawności fizycznej, odporności. Uświadamianie roli i znaczenia sportu. Wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportu.

Realizowanie programu normalizacji masy ciała z elementami gimnastyki korekcyjnej.

 

Lekcje wychowawcze realizujące edukacje prozdrowotna.

 

Lekcje wychowania fizycznego, zajęcia pozalekcyjne.

2.

Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.

1.       Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy uczniom.

2.       Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły.

3.       3. Zapewnienie uczniom opieki oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Opracowanie i realizacja harmonogramu dyżurów nauczycielskich. Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły i procedurami postepowania w sytuacjach kryzysowych.

 

Współpraca z powołanymi do tego instytucjami.

 

Indywidualizując  pracę z uczniami uwzględnia się orzeczenia i opinie poradni psycholgiczno – pedagogicznych.

3.

Uzależnienia, rozpoznanie i zapobieganie.

1.       Poszerzanie wiedzy uczniów i ich rodziców na temat zagrożeń społecznych, środkami psychoaktywnymi,  uzależnieniami behawioralnymi w tym zagrożenie cyberprzestępczością.

2.       Kształtowanie umiejętności asertywnego zachowania i unikania negatywnych wpływów środowiska.

Współpraca i spotkania z kuratorem sądowym, policją, Monarem, lekarzem psychiatrą.

 

 

Realizacja programów profilaktycznych odpowiednio do potrzeb, prowadzenie zajęć terapeutycznych z klasami.

 

Kierowanie uczniów i ich rodzin wymagających pomocy do odpowiednich instytucji.

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ

1.

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole

1.       Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole.

2.       Eliminowanie zagrożeń pożarowych.

3.       Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpoczynku miedzy lekcjami.

4.       Ochrona własności.

5.       Przeciwdziałanie agresji.

6.       Eliminowanie zagrożeń związanych z zachowaniem ryzykownym uczniów.

Lekcje z wychowawcą, apele,  zajęcia profilaktyczne.

2.

Kształtowanie umiejętności samodzielnego codziennego dbania o własne bezpieczeństwo.

1.       Zaznajomienie z przepisami BHP i drogami ewakuacyjnymi w szkole.

2.       Zaznajamianie z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu.

3.       Zwracanie szczególnej uwagi na poszanowanie godności i własności osobistej.

Próbne alarmy

 

 

Spotkania z policjantem zajmującym się cyberprzestępczością oraz odpowiedzialnością karną młodego człowieka.

3.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i właściwego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych.

1.       Minimalizowanie zagrożeń związanych z drogą „do” i „ze” szkoły.

2.       Kształtowanie gotowości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

3.       Uświadamianie zagrożeń związanych z zżyciem towarzyskim, podróżami, praca za granicą, aktywnością w okresach wolnych od nauki.

4.       Uświadamianie zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu.

Pogadanki,  prezentacje multimedialne, spotkania z policjantem.

Zajęcia z pielęgniarką szkolną.

Udział w imprezach organizowanych przez PCK.

 

 

4.

Eliminowanie agresji.

1.       Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania zachowań agresywnych i manipulacyjnych.

2.       Kształtowanie postaw odrzucających przemoc oraz umiejętności  zachowania asertywnego.

3.       Monitorowanie zjawiska agresji w szkole

Zajęcia z wychowawcą, pedagogiem.

 

 

 

 

 

 

 

Ankieta

5.

Zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznym – wspieranie i motywowanie uczniów.

1.       Diagnozowanie trudności w nauce.

2.       Dostosowanie wymagań do możliwości indywidualnych uczniów.

3.       Budowanie systemu pomocy uczniom z trudnościami.

4.       Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów zdolnych.

5.       Motywowanie do jak najlepszych wyników.

Obserwacja i monitorowanie uczniów drugorocznych i tych osiągających słabe wyniki w nauce.

 

Organizowanie kół przedmiotowych dla uczniów zdolnych i wyrównawczych dla uczniów słabych.

 

Pomoc i wsparcie pedagoga.

 

 

6.

Pedagogizacja rodziców i nauczycieli.

1.       Przekazywanie rodzicom wiedzy na temat przyczyn i istoty niepowodzeń szkolnych.

2.       Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów

3.       Szerzenie wiedzy na temat zagrożeń typu środki psychoaktywne, cyberprzemoc.

4.       Udostępnianie informacji na temat instytucji wspierających rodziny.

Spotkania z rodzicami. Tablice informacyjne.

Strona internetowa szkoły.

Szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

 

 

 

 

 

Pomoc w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi.

 

 

 

 

 

 

4) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

4.1.MONITOROWNIE I EWALUACJA

 

Realizacja zadań i działań zawartych w powyższym programie profilaktycznym zostanie poddana ewaluacji mającej na celu dostarczenie informacji o osiągnięciach, o stopniu realizacji zadań

i o osiągniętych celach, a także danych umożliwiających dokonanie niezbędnych modyfikacji.

Za ewaluację programu odpowiada Zespół Wychowawczo - Profilaktyczny.

 

Na koniec roku szkolnego na spotkaniu Rady Pedagogicznej przewodniczący Zespołu Wychowawczo - Profilaktycznego przedstawia sprawozdanie, zawierające:

- wyniki (fakty wynikające z ewaluacji),

- wnioski (interpretacje wyników, słabe i mocne strony),

- zalecenia (propozycje przyszłych działań oparte na wynikach i ich interpretacji dotyczących rodzaju

 i kierunku zmian).

 

Sposoby monitorowania i ewaluacji:

- bezpośrednia rozmowa z uczniami i rodzicami, wywiady, dyskusje prowadzone przez wychowawców, pedagoga i psychologa,

- wnikliwa obserwacja uczniów,

- spotkania Zespołu Wychowawczo – Profilaktycznego,

- ankiety przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

- informacje od wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły,

 

4.2 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nauczyciel, uczeń lub rodzic ma prawo zgłaszania propozycji zmian do Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego w formie wniosków kierowanych do Dyrektora Szkoły. Dyrektor Szkoły złożony wniosek przedstawia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, która po jego przeanalizowaniu podejmuje decyzję o dołączeniu go w formie aneksu do Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego lub o jego odrzuceniu.
ilość odsłon: 733:)