Projekt UE    

Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy”

realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6., nr RPZP.08.06.00-32-K003/17

Stargard 03.02.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, zwracamy się z prośbą o kalkulację cen na przedstawione poniżej elementy zamówienia wraz z dostawą i instalacją - sprzęt komputerowego wraz z oprogramowaniem w celu oszacowania wartości przedmiotu zamówienia.

Propozycję cenową prosimy kierować na adres mailowy: poczta@zs2-stargard.edu.pl w terminie do  06.02.2018 r. do godziny 14:00

  1. Formularz ofertowy

 

Strona projektu: http://zs2.stargard.pl/_projekt_/
ilość odsłon: 412:)