Zachodniopomorskie talenty – regionalny syst    

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych PO KL 2007-2013

Cel projektu

Objęcie wsparciem stypendialnym 120 uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych i podnoszenia jakości kształcenia w regionie. Projekt ma charakter systemowy i skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Działania prowadzone w ramach projektu

W ramach projektu przyznawane będą stypendia uczniom szczególnie uzdolnionym, zwłaszcza w kierunkach matematyczno-przyrodniczych. Stypendia mają charakter motywacyjny i wypłacane będą w systemie miesięcznym, w wysokości nie wyższej niż 6 000,00 zł brutto na cały rok szkolny. Wniosek o przyznanie stypendium składać mogą uczniowie pełnoletni; w przypadku ucznia niepełnoletniego wniosek przedkłada rodzic lub opiekun prawny. W projekt zaangażowani zostaną również opiekunowie stypendystów - nauczyciele i wychowawcy. Stypendium przyznawane będzie w oparciu o takie kryteria jak:www.stypendia.wup.pl


ilość odsłon: 4:)