Stypendium Prezesa Rady Ministrów    

Stypendium Prezesa Rady Ministrów to forma nagradzania zdolnych uczniów szkół średnich. Stypendystą Prezesa Rady Ministrów może zostać jeden uczeń publicznej szkoły średniej, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole i spełnił warunki do otrzymania świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem (śr. ocen 4,75). Stypendystą może także zostać uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

link


ilość odsłon: 197:)