WSO

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Załącznik nr 2

Wewnątrzszkolny System Oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów Zespołu Szkół nr 2 
w Stargardzie

 

§1. Organizacja roku szkolnego

&2. Ocenianie wewnątrzszkolne

    I.        Wymagania edukacyjne oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (opiekunów prawnych

 II.        Szczególne przypadki zwolnienia z zajęć i obniżenia wymagań edukacyjnych.

III.        Bieżące ocenianie

IV.        Ocenianie semestralne (roczne)

 V.        Sposoby sprawdzania postępów uczniów

VI.        Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych

VII.        Egzaminy poprawkowe

§3. Ocena zachowania ucznia

§4. Tryb odwoławczy od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania.

§5. System nagród i środków wychowawczych

    I.        Nagrody

 II.        Środki wychowawcze

§6. Tryb postępowania wobec uczniów, którzy nie przestrzegają Statutu Szkoły i zarządzeń.

§7. Wnoszenie poprawek.

§8. Załączniki.

 

Na podstawie:

·     Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków 
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

·     Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz. U. nr 67 z 1996, poz. 329) z późniejszymi zmianami, ustala się następujące zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

 

§1. Organizacja roku szkolnego

1.  Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry:

2.  semestr I - od początku roku szkolnego do ostatniego tygodnia grudnia,

3.  semestr II - od pierwszego tygodnia stycznia do zakończenia zajęć dydaktycznych w szkole.

4.  Klasyfikacja uczniów będzie przeprowadzana na zakończenie każdego semestru.

 

§2. Ocenianie wewnątrzszkolne

1.  Wymagania edukacyjne oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (opiekunów prawnych).

1.  Nauczyciele na początku roku szkolnego opracowują wymagania edukacyjne wynikające 
z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2.  Nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej.

3.  Nauczyciele informują o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) 
w wybranej przez siebie formie.

4.  Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zapoznania się z podanymi wymaganiami oraz sposobami sprawdzania osiągnięć uczniów w formie zaproponowanej prze nauczyciela danego przedmiotu..

5.  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o: warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o zagrożeniu obniżeniem rocznej oceny zachowania wystawionej tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej (obniżenie oceny może nastąpić w przypadku, kiedy uczeń opuści i nie usprawiedliwi powstałych nieobecności).

 

1.  Szczególne przypadki zwolnienia z zajęć i obniżenia wymagań edukacyjnych.

1.  W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 
 z wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych.

2.  Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii 
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno - pedagogiczną w tym specjalistyczną.

3.  Uczeń jest zobowiązany dostarczyć do szkoły zaświadczenie lekarskie, będące podstawą ww. zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego najpóźniej miesiąc po jego wydaniu przez lekarza. Po przekroczeniu tego terminu – zaświadczenia nie będą uznawane.

4.  Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z afazją, z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym zespołem Aspergera lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

5.  Uczeń, który nie uczęszcza na zajęcia z religii lub etyki przebywa w ich czasie 
  w czytelni szkolnej.

6.  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć, jeśli okres zwolnienia uniemożliwia ustalenie śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo „zwolniona”.

7.  Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, 
w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
 i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.

 

·     Bieżące ocenianie.

Od roku szkolnego 2015/2016 przy wystawianiu ocen obowiązują wagi ocen według poniższej tabeli:

Formy sprawdzania wiedzy

 

Waga oceny

1

3

5

 

- kartkówka

- praca na lekcji

- odpowiedź ustna

- praca w grupach

- aktywność

- karty pracy

- karta pracy na lekcji

- zadanie domowe

- przygotowanie do 
  lekcji (w-f)

- sprawdzian

- czytanie ze 
   zrozumieniem

- dyktando

- prezentacja

- projekt

- recytacja

- matura próbna 
  (pisemna – j. obce)

- konkursy szkolne

- sprawność fizyczna

- praca klasowa

- matura próbna 
  (ustna  - j. obce)

- matura próbna  pisemna

- próbny egzamin 
  zawodowy

- zawody sportowe

- frekwencja (w-f)

- udział w konkursach  
  pozaszkolnych

 

 

1.  Ocenianie ma na celu:

1.  monitorowanie pracy ucznia

2.  informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć i postępach w tym zakresie 
oraz wskazanie obszarów wymagających poprawy i sposobów ich realizacji

3.  pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju

4.  motywowanie ucznia do dalszej pracy

5.  dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji   
o postępach, trudnościach i uzdolnieniach ucznia

6.  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej

2.  Oceny śródroczne i roczne ustala się w stopniach wg następującej skali:

1.  pozytywne oceny klasyfikacyjne

·     stopień celujący - 6

·     stopień bardzo dobry - 5

·     stopień dobry - 4

·     stopień dostateczny - 3

·     stopień dopuszczający - 2

2.  negatywna ocena klasyfikacyjna:

·     stopień niedostateczny - 1

 

3.  W kontroli bieżącej dopuszcza się rozszerzoną skalę ocen przez stosowanie "+" i "-". Ustala się minimalną ilość ocen cząstkowych na 4 w semestrze z danego przedmiotu. (przy 1 godz. tygodniowo, w klasach programowo najwyższych oraz tych semestrach, w których klasy odbywają praktykę zawodową: 3 oceny)

4.  Przewiduje się promocję z wyróżnieniem zgodnie z przepisami MEN. Świadectwo promocyjne 
i ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (końcowej – w przypadku klas kończących) uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

5.  Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz uzasadnione na prośbę ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)

6.  Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszony do Dyrektora szkoły – nauczyciel uzasadnia w formie pisemnej ustaloną przez siebie ocenę i za pośrednictwem Dyrektora szkoły przekazuje ją uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

7.  Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia (klasówki i sprawdziany) są udostępniane uczniowi i jego rodzicom do wglądu podczas konsultacji z nauczycielami oraz przechowywane przez nauczyciela do końca danego roku szkolnego.

8.  Na świadectwie szkolnym promocyjnym odnotowuje się wyróżnienia ucznia 
 w konkursach pozaszkolnych, olimpiadach i zawodach co najmniej na szczeblu wojewódzkim; osiągnięcia artystyczne i sportowe co najmniej na szczeblu powiatowym; osiągnięcia 
w aktywności na rzecz innych ludzi (zwłaszcza w formie wolontariatu).

9.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

10.     Uczniowie reprezentujący szkołę w olimpiadach, konkursach i zawodach uzupełniają zaległości przedmiotowe w terminie dwóch tygodni.

 

1.  Ocenianie śródroczne i roczne

1.  Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

2.  Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,
a ocenę zachowania - wychowawca klasy.

3.  Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala nauczyciel prowadzący zajęcia praktyczne lub opiekun (kierownik) praktyk w porozumieniu 
 z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe.

4.  Na miesiąc przed posiedzeniem rocznej rady pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniach o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.

5.  Rodzice (prawni opiekunowie) nieobecni na zebraniach powinni skontaktować się 
z wychowawcą klasy.

6.  Bieżących informacji o postępach ucznia udziela wychowawca klasy. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, który na zakończenie I semestru otrzymał ocenę niedostateczną, powinni na bieżąco informować się o postępach dziecka u nauczycieli danych przedmiotów.

7.  Przewidywana ocena roczna może ulec zmianie w zależności od pracy ucznia.

8.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz systematyczność udziału ucznia w zajęciach, a także aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

9.  Na prośbę ucznia, który uważa, że wystawiona przewidywana ocena roczna nie jest satysfakcjonująca, nauczyciel powinien zaproponować uczniowi do wykonania odpowiednie prace i zadania. Uczeń zadania te powinien wykonać w ciągu jednego tygodnia od czasu poinformowania go o przewidywanej ocenie rocznej.

10.             Na tydzień przed terminem posiedzenia rady pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani do wpisania oceny rocznej, śródrocznej w dzienniku elektronicznym i poinformowania o niej ucznia. Ocena ta do dnia rady klasyfikacyjnej może w uzasadnionych przypadkach ulec zmianie.

11.             Ocena roczna jest podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia w całym roku szkolnym.

12.             Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

13.             Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał pozytywne oceny klasyfikacyjne z zastrzeżeniem § 2 rozdz. VII pkt 10 i § 3 pkt 2.

14.             Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną roczną (śródroczną).

15.             Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na ustną prośbę skierowaną do Dyrektora Szkoły.

 

1.  Sposoby sprawdzania postępów uczniów.

1.  Przedmiotem ocen są : wiadomości, umiejętności, postawa i aktywność ucznia.

2.  Formy oceniania:

·     odpytywanie bieżące (odpowiedzi ustne)

·     prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, testy

·     zadania domowe

·     różne formy aktywności

3.  Uczeń powinien systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy.

4.  Uczeń ma prawo do nieprzygotowania się do zajęć lekcyjnych raz w semestrze (nie dotyczy to zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów).

5.  Każde nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza na początku zajęć.

6.  W razie nieobecności usprawiedliwionej (powyżej dwóch dni) na pracy klasowej lub sprawdzianie, uczeń ma obowiązek napisać pracę w ciągu dwóch tygodni (w terminie wyznaczonym przez nauczyciela), z zastrzeżeniem pkt 7. W przypadku niedopełnienia przez ucznia tego obowiązku otrzymuje on ocenę niedostateczną.

7.  Jeżeli uczeń był nieobecny w dniu sprawdzianu (nieobecność jednodniowa lub dwudniowa) 
to ma obowiązek napisać go na następnej lekcji.

8.  Oceny ustalane są wg. następującego systemu punktowego:

 

ocena

wartość ustalone ilości punktów (%)

6

100

5+

99 – 97

5

96 – 93

5-

92 – 91

4+

90 – 89

4

88 – 77

4-

76 – 71

3+

70 – 67

3

66 – 56

3-

55 – 51

2+

50 – 47

2

46 – 44

2-

43 – 40

1+

39 – 38

1

37 – 0

 

9.  Częstotliwość form oceniania określa nauczyciel przedmiotu.

10.     Prace klasowe, sprawdziany obejmujące dużą partię materiału będą:

·     poprzedzone utrwaleniem materiału

·     zapowiadane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem (nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym uzgodniony termin)

·     poprawione i oddane w ciągu dwóch tygodni.

11.     Niezapowiedziane kartkówki obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji.

12.     Zapowiedziane sprawdziany obejmują materiał z więcej niż trzech tematów lekcji, natomiast prace klasowe – obejmują większy zakres materiału.

13.     Niekorzystne wyniki z prac klasowych i sprawdzianów – (niedostateczny, dopuszczający i, jeśli nauczyciel wyrazi zgodę – dostateczny) uczeń może poprawić w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny (w terminie wyznaczonym przez nauczyciela).

14.     Jeżeli uczeń nie podwyższy ww. oceny, może ponownie przystąpić do jej poprawienia. Za nieudaną poprawę nie otrzymuje kolejnej oceny niedostatecznej.

15.     Uczeń nie może mieć więcej niż dwie prace klasowe w tygodniu i jedną w ciągu dnia oraz nie może mieć dwóch sprawdzianów w ciągu dnia. Przekładanie terminu prac kontrolnych
i sprawdzianów możliwe jest tylko w wypadkach wyjątkowych. Za zmianę terminu pracy kontrolnej i tym samym zwiększenie ilości prac w tygodniu konsekwencję ponoszą uczniowie.

16.     Oceny z odpowiedzi ustnych ucznia mogą być odnotowane przez nauczyciela 
 w zeszycie przedmiotowym.

17.     Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana, to: systematyczna praca, przygotowanie pisemne i ustne do lekcji, wysoka frekwencja na lekcjach i pisemnych pracach kontrolnych. Nauczyciel po stwierdzeniu spełnienia przez ucznia powyższych warunków, określa sposób uzyskania wyższej oceny niż przewidywana.

 

1.  Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.

1.  Uczeń nie jest klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionych może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.  Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny po zasięgnięciu opinii nauczyciela uczącego. Prawo takie przysługuje uczniowi tylko raz w całym cyklu nauczania.

4.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a jego termin powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). W szczególnych przypadkach termin egzaminu klasyfikacyjnego może ulec zmianie.

6.  Jeżeli uczeń rozpoczyna naukę w innej klasie (z powodu niepromowania do klasy programowo wyższej lub przeniesienia z innej szkoły), ma obowiązek uzupełnienia różnicy programowej – zdania egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotów, z których nie ma oceny na świadectwie promocyjnym z klasy programowo niższej.

7.  Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. Pozostałe procedury jak w pkt. 9 – 14.

8.  Dla ucznia szkoły zawodowej nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje u pracodawców zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania. Dotyczy to również praktyk zawodowych.

9.  Egzamin przeprowadza nauczyciel przedmiotu w obecności nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

10.             Po przeprowadzeniu egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, skład komisji, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11.             Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej lub w formie zadań praktycznych
z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu.

12.             Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna z zastrzeżeniem art. 44m i art. 44n ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

13.             W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się zamiast oceny klasyfikacyjnej: „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

14.             Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

·     Egzaminy poprawkowe

1.  Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał dwie oceny niedostateczne z zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.

2.  Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej lub w formie zadań praktycznych z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu.

3.  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin ten przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1.  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji

2.  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący

3.  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji

5.  Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą, innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

7.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, skład komisji, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne ustaloną ocenę klasyfikacyjną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

9.  Od negatywnego wyniku egzaminu poprawkowego nie przysługuje odwołanie.

10.             Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że są one realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§3. Ocena zachowania ucznia

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego  i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. Ocenę zachowania ucznia ustala się wg następującej skali:

·     wzorowe

·     bardzo dobre

·     dobre

·     poprawne

·     nieodpowiednie

·     naganne

Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

1.  wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2.  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3.  dbałość o honor i tradycje szkoły;

4.  dbałość o piękno mowy ojczystej;

5.  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6.  godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7.  okazywanie szacunku innym osobom.

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić  wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1.  oceny klasyfikacyjne z zajęć  edukacyjnych;

2.  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem, że: rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

  

Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia:

Oceną podstawową z zachowania ucznia jest ocena dobra. Oceny dokonuje się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego: za pierwszy semestr i za cały rok szkolny.

Ocenianie odbywa się z wykorzystaniem systemu punktowego. Na początku ocenianego okresu każdy uczeń otrzymuje 100 punktów. Uczeń ma możliwość uzyskania dodatkowych punktów oraz może tracić punkty z otrzymanej puli punktów wg poniższych zasad:

 

FREKWENCJA

Punkty za brak nieobecności nieusprawiedliwionych zawiera pula wyjściowa.

Za każdą godzinę nieobecną nieusprawiedliwioną (- 1 pkt)

Za wzorową frekwencję wychowawca ma prawo przyznać uczniowi (+ 15 pkt.)

 

POCHWAŁY I NAGANY

Pisemna pochwała dyrektora szkoły (+ 20 pkt.)

Pisemna pochwała wychowawcy klasy (+10 pkt.)

Upomnienie wychowawcy klasy (- 5 pkt.)

Nagana wychowawcy klasy ( -10 pkt.)

Nagana dyrektora szkoły (-20 pkt.)

Za imienny wpis uwagi do dziennika elektronicznego (-3 pkt.) /niekulturalne zachowanie się, nierespektowanie zasad współżycia społecznego/

Za imienny wpis uwagi do dziennika elektronicznego (- 10 pkt.)  /używanie wulgaryzmów/

Za imienny wpis pochwały do dziennika elektronicznego ( +3 pkt)

 

ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SZKOŁY

Aktywne uczestniczenie w życiu szkoły i zespołu klasowego - np. aktywna działalność w Samorządzie Uczniowskim, pomoc kolegom, postawa szacunku dla pracy innych, poszanowanie mienia publicznego i szkolnego. (+ 15 pkt)

Sporadyczne udzielanie się na rzecz klasy i szkoły (+ 5 pkt)

 

ROZWÓJ WŁASNYCH UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ

Uczestnictwo w konkursach, olimpiadach, zawodach, imprezach szkolnych (+15 pkt), Aktywna działalność w kołach zainteresowań( np. pełnienie w nich stałych funkcji typu skarbnik ,sekretarz, kronikarz) w tym również działalność w kołach zainteresowań poza szkołą (+10 pkt).

W przypadku równoczesnej aktywnej działalności w szkole i poza szkołą liczbę uzyskanych punktów zwiększa się o dodatkowe ( + 5pkt).

Aktywność potwierdza opiekun koła, nauczyciel przygotowujący do olimpiady czy konkursu, a w przypadku kół pozaszkolnych uczeń odpowiednio udokumentuje swoje osiągnięcia. 

Za aktywną działalność w organizacjach pozarządowych np. wolontariat, PCK, LOP, harcerstwo (+ 5 pkt).

 

POSTAWA UCZNIA WOBEC NAŁOGÓW

Punktacja za niestosowanie używek zawarta jest w punktacji wyjściowej. Stwierdzenie, że uczeń pali papierosy (-10 pkt) Stwierdzenie użycia alkoholu lub narkotyków (zgłoszenie do szkoły z policji, zgłoszenie od opiekuna praktyk, skargi od kierownika bursy), za każde zgłoszenie (- 20 pkt).

 

DBAŁOŚĆ O WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Stwierdzenie niestosownego ubioru lub braku dbałości o własny wygląd (-2 pkt)

Kilkakrotne stwierdzenie niedbałości o własny wygląd (- 5 pkt)

Notoryczny brak dbałości o schludny wygląd (- 10 pkt)

Stosowny strój powinien odpowiadać następującym wymaganiom:

·     mały dekolt (nieodsłaniający biustu)

·     spódnica do kolan lub dłuższa

·     dopuszczalna jest delikatna biżuteria i skromny makijaż

·     zakryty brzuch i plecy

·     ubranie nie powinno być wyzywające

·     niedopuszczalne jest odsłanianie bielizny

·     obowiązuje zmienne obuwie.

W czasie uroczystości szkolnych uczeń ma obowiązek uczestniczyć w nich w stroju galowym: biała bluzka/koszula, ciemna spódnica/spodnie lub garnitur. Strój powinien być schludny i elegancki.

 

Na podstawie sumy uzyskanych punktów wg powyższego regulaminu, uczeń uzyskuje końcowa ocenę z zachowania zgodnie z przyjętą tabelą:

SUMA PUNKTÓW

OCENA

130 i powyżej

wzorowe

110 – 129

bardzo dobre

90 – 109

dobre

60 – 89

poprawne

30 – 59

nieodpowiednie

poniżej 30

naganne

 

§4. Tryb odwoławczy od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania.

1.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej ocenyZastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia wyżej wymienionych ocen, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

2.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły postępuje zgodnie z §17. Rozporządzenia MEN
z 10.06.2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania […]

 

§5. System nagród i kar

1.  Nagrody

1.  Pochwała nauczyciela lub wychowawcy z wpisaniem do dziennika elektronicznego.

2.  Wyróżnienie przez dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej na apelu. Listę osób wyróżnionych umieszcza się na tablicy ogłoszeń Samorządu Szkolnego.

3.  Podanie listy osób wyróżnionych do wiadomości rodziców na zebraniu informacyjnym.

4.  List pochwalny (dyplom) dla uczniów za najwyższe osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie.

5.  List gratulacyjny dla rodziców przyznany przez radę pedagogiczną.

6.  Nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego wręczona na apelu.

7.  Wpis do kroniki szkoły za szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne (na bieżąco).

8.  Wpis absolwenta do kroniki szkoły za szczególne osiągnięcia edukacyjne (dwóch uczniów, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen w szkole na świadectwie i z egzaminu maturalnego, mają ocenę wzorową z zachowania i wysoką frekwencję lub tytuł finalisty/laureata olimpiady/konkursu na szczeblu centralnym) .

2.  Kary

3.  Na wniosek wychowawcy, Dyrektora Zespołu Szkół nr 2, nauczycieli, innego ucznia, Samorządu Uczniowskiego uczeń może być ukarany za łamanie Statutu Szkoły, szczególnie za:

·     lekceważący stosunek do nauki,

·     opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia,

·     zachowanie wykraczające poza normy przyjęte w kryteriach oceny z zachowania,

·     używanie alkoholu, tytoniu, narkotyków.

4.  Rodzaje kar:

·     ustne lub pisemne upomnienie lub nagana wychowawcy klasy lub Dyrektora Zespołu,

·     zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach, reprezentowania szkoły,

·     przeniesienie do oddziału równoległego w tej szkole,

·     ostrzeżenie o usunięciu ucznia ze szkoły w przypadku dalszego naruszania porządku szkolnego,

·     skreślenie z listy uczniów (nie dotyczy uczniów realizujących obowiązek szkolny).

§6. Tryb postępowania wobec uczniów, którzy nie przestrzegają Statutu Szkoły i zarządzeń:

1.  Uczeń występujący przeciwko regulaminowi szkoły (dewastacja mienia szkoły, palenia papierosów) ma obowiązek uczestniczyć w porządkowaniu szkoły i naprawieniu wyrządzonej szkody lub dostarczyć środki czystości

2.  Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiadają materialnie jego rodzice

3.  Stopniowanie kar:

·     upomnienie ucznia oraz wpisanie uwagi do dziennika elektronicznego

·     dyscyplinująca rozmowa wychowawcy z uczniem

·     rozmowa wychowawcy z rodzicami ucznia (w obecności ucznia)

·     rozmowa pedagoga szkolnego z uczniem i jego rodzicami

·     dyscyplinująca rozmowa Dyrektora Szkoły z uczniem

·     rozmowa Dyrektora Szkoły i wychowawcy z rodzicami i uczniem

·     wręczenie rodzicom ucznia pisemnego ostrzeżenia o możliwości przeniesienia ucznia do innej szkoły

·     na wniosek Dyrektora Szkoły, decyzją Rady Pedagogicznej, przeniesienie ucznia do innej szkoły

·     uczeń może być skreślony z listy uczniów decyzją Dyrektora Szkoły, po uchwaleniu jej przez Radę Pedagogiczną i zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, jeżeli w rażący sposób łamie regulamin szkoły w przypadkach określonych w Statucie Zespołu Szkół nr 2
i nie jest objęty obowiązkiem szkolnym.

W przypadku rażącego naruszania Regulaminu Szkoły stopniowanie kar nie będzie zachowane.

4.  Skreślenie z listy uczniów może nastąpić w następujących przypadkach:

·     uczeń opuszcza obowiązkowe zajęcia bez usprawiedliwiających przyczyn, osiągając 50 % nieobecności nieusprawiedliwionych w ciągu jednego semestru,

·     zachowuje się agresywnie wobec swoich kolegów i pracowników szkoły, stosuje przemoc psychiczną i fizyczną, ogranicza i narusza prawa innych, zagraża ich bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu, a przy tym nie wykazuje starań w kierunku poprawy swojego zachowania,

·     uczeń łamie zasadę nieużywania i nierozprowadzania alkoholu, tytoniu, narkotyków tak na terenie szkoły, jak i poza nią,

·     uczeń stosuje przemoc wobec innych, stosował groźby karalne wobec innych osób lub zachowywał się w sposób mający na celu wymuszenie od innych osób,

·     uczeń dopuścił się dewastacji mienia,

·     uczeń działał przeciwko życiu i zdrowiu człowieka powodując: pozbawienie życia, targnięcie się kogoś na życie, uszczerbek na zdrowiu lub rozstrój zdrowia,

·     uczeń brał udział w bójce, pobiciu, narażeniu człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia,

·     działał przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu lub przeciwko bezpieczeństwu 
w komunikacji

·     uczeń działał przeciwko wolności, powodując pozbawienie człowieka wolności, grożenie osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę, stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania,

·     działał przeciwko wolności seksualnej i obyczajowej powodując wykorzystywanie lub prezentowanie małoletniemu i rozpowszechnianie treści pornograficznych,

·     naruszył inne, ważne obowiązki ucznia określone w Statucie Zespołu.

5.  Tryb postępowania w sprawie skreślenia z listy uczniów:

·     po otrzymaniu wiadomości o przypadku stanowiącym podstawę do skreślenia z listy uczniów należy sporządzić notatkę lub protokół z tego faktu

·     należy zebrać materiały mogące służyć jako dowód w sprawie (mogą to być zeznania świadków, dokumenty, opinie)

·     przeprowadza się rozmowę z uczniem i wysłuchuje się jego wyjaśnień

·     Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę

·     uchwała musi być zaopiniowana przez Samorząd Uczniowski ZS nr 2 /uczeń musi być
o tym fakcie poinformowany/

·     wydanie decyzji przez Dyrektora ZS nr 2.

6.  Uchwała Rady Pedagogicznej o skreśleniu ucznia może być podjęta po dokładnej analizie konkretnej sytuacji wychowawczej i po wyczerpaniu możliwości, środków wychowawczych, kar. W posiedzeniu Rady Pedagogicznej powinna brać udział osoba reprezentująca interes ucznia /może nią być wychowawca klasy/. Decyzja o skreśleniu ucznia powinna być poprzedzona powiadomieniem jego rodziców /nie dotyczy uczniów po ukończeniu 18 roku życia/.

7.  Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia powinni być poinformowani w formie pisemnej
o naruszeniu dyscypliny, a także o wymierzonej uczniowi karze wymienionej w § 41   pkt 2 
w ciągu trzech dni od daty podjęcia decyzji.

8.  Uczniowi, jego rodzicom lub prawnym opiekunom przysługuje odwołanie od decyzji 
 o skreśleniu z listy uczniów. Od tej decyzji służy odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie w terminie 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie to należy składać za pośrednictwem Dyrektora ZS nr 2.  

 

§7. Wnoszenie poprawek.

1.  Propozycje dotyczące zmian należy zgłaszać do przewodniczącego Zespołu Wychowawczego.

2.  Zmiany do WSO powinny być wprowadzone Uchwałą Rady Pedagogicznej.