Porady prawne

 

POROZUMIENIE

zawarte w dniu  17 listopada 2015 r. w Stargardzie Szczecińskim, zgodnie z uchwałą Nr 599/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego, z dnia 17 listopada 2015 r., pomiędzy:

Powiatem     Stargardzkim,     z     siedzibą     w     Stargardzie     Szczecińskim,     przy ul. Skarbowej 1, zwanym dalej „POWIATEM",   reprezentowanym przez:

Ireneusza Rogowskiego -        Starostę Stargardzkiego,
Iwonę Wiśniewską
-
  Wicestarostę

a

Zespołem Szkól Nr 2 , z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, Os. Zachód B15/a, zwaną dalej „Szkołą", reprezentowaną przez:

Marcina Przepiorę -Dyrektora Szkoły

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat i Szkoła - w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej - zawierają porozumienie o niniejszej treści:

§i

1.  Szkoła udostępnia nieodpłatnie Powiatowi pomieszczenie socjalne nr 3 zlokalizowane na parterze budynku położonego w Stargardzie Szczecińskim, Os. Zachód BI 5/a, w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla uprawnionych osób, zwanego dalej „Punktem".

2.  Szkoła oświadcza, że posiada prawo do dysponowania lokalem, o którym mowa w ust. 1 i że lokal ten posiada:

 

1)dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej i teleinformatycznej,

2)właściwe warunki oczekiwania dla osób ubiegających się o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej,

3)warunki umożliwiające zachowanie dyskrecji przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej,

4)dostęp dla osób niepełnosprawnych,

5)wyposażenie umożliwiające bezpieczne przechowanie dokumentów zawierających dane osobowe, niezbędny sprzęt biurowy i meble.

 

§2-

1.   Informację o działalności Punktu, w tym o godzinach jego działania, umieszcza się:

1)     przy wejściu do budynku i lokalu, o których mowa w § 1 ust. 1,

2)  na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu i Szkoły.

2.   Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana uprawnionym osobom od poniedziałku do piątku w godz. 15O0-190C.

§3.

1.  Powiat zobowiązuje się do przekazywania Szkole pisemnej informacji o osobach radców prawnych i adwokatów wyznaczonych do obsługi Punktu.

2.  Osoby, o których mowa w ust. 1 będą wykorzystywać lokal zgodnie z przeznaczeniem, tj. wyłącznie w celu prowadzenia Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

§ 4.

Koszty wynagrodzenia osób, o których mowa w § 3 ust.l i koszty  obsługi organizacyjno-technicznej, w tym materiałów biurowych ponosi Powiat.

§ 5.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszego porozumienia są:

1)   ze strony Powiatu - Małgorzata Złotek Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia-tel.91480 48 09,

2)ze strony Szkoły - Marcin Przepiorą Dyrektor Szkoły - tel. 91 573- 43-04.

§ 6.

Porozumienie zawiera się na okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2018 r. i może być rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§7.

1.  Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.  W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

3.  Porozumienie sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.