Szczegółowe zasady

w Zespole Szkół nr 2
im. Mikołaja Kopernika
w Stargardzie
na rok szk. 2011/2012

1.Terminy składania podań:

 • Od 9 maja do 3 czerwca 2011 r. - dla kandydatów do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

Podania można pobrać tutaj lub otrzymać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00.

2.Wymagane dokumenty:

 • Podanie (druki w sekretariacie)
 • Świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej (dostarczyć w dniach 22-27 czerwca 2011 roku)
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (dostarczyć 22-27 czerwca 2011 roku)
 • Trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie)
 • Kartę zdrowia
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy.
 • Kandydaci z wadami wzroku, słuchu, narządu ruchu itp. załączają orzeczenie kwalifikacyjne wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 • Skrócony odpis aktu urodzenia.
 • Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim załączają zaświadczenie komisji konkursowej.

3. Szczegółowe zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie:

 • punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego - max 100 punktów w tym (50 punktów za część humanistyczną i 50 punktów za część matematyczno-przyrodniczą)
 • przeliczonych na punkty ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum (max 60 punktów) z następujących przedmiotów:
  • język polski
  • matematyka
  • geografia
  • język obcy

Oceny przeliczane są na punkty zgodnie z zasadą:

 • celujący - 15 punktów
 • bardzo dobry - 12 punktów
 • dobry - 9 punktów
 • dostateczny - 5 punktów

Kolejne 40 punktów kandydat otrzymuje za szczególne osiągnięcia:

 • 5 punktów – za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
 • 15 punktów – finalista konkursu przedmiotowego organizowanego na szczeblu centralnym lub wojewódzkim
 • 5 punktów – finaliści(I-V miejsce) konkursów przedmiotowych na szczeblu rejonowym, w tym konkursów organizowanych przez Zespół Szkół nr2
 • 5 punktów – za osiągnięcia artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym
 • 5 punktów – za zajęcie 1-5 miejsca w zawodach sportowych ogólnopolskich lub 1-3 miejsca w zawodach na szczeblu wojewódzkim
 • 5 punktów – za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi w formie wolontariatu

Kandydat w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego może otrzymać max 200 punktów uzyskanych: z przeliczenia ocen z przedmiotów i innych osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym i punkty za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum lub potwierdzonych zaświadczeniami wystawianymi przez organizatorów.

4.Przy przyjmowaniu do szkoły pierwszeństwo mają kandydaci, dla których Zespół Szkół nr 2 jest szkołą pierwszego wyboru (dostarczono oryginał świadectwa).

5.Przy przyjmowaniu do powyższych szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

 • Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych
 • Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach , którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
 • Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia potwierdzonymi opinią publicznej poradni specjalistycznej.

6.Laureaci i finaliści

ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów ustalonych przez szkołę.

7. Podania uczniów powracających z zagranicy rozpatrywane są indywidualnie.

8. Zmiany wybranej szkoły kandydaci mogą dokonywać w dniach 14-20 czerwca 2011 r.

9. Podania niekompletne oraz dokumenty dostarczone przez kandydatów po terminie nie będą rozpatrywane przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.