Status szkoły

Statut szkoły

STATUT

Zespołu Szkół nr 2

 w Stargardzie Szczecińskim

 ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ

w dniu 31 sierpnia 2015 r. ,

pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniach Rady Rodziców

oraz

Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim.

 

TREŚĆ  STATUTU:

    I.        Postanowienia ogólne.

 II.        Cele i zadania Zespołu Szkół nr 2.

III.        Organy Zespołu Szkół nr 2.

IV.        Organizacja Zespołu Szkół nr 2.

 V.        Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół nr 2.

VI.        Uczniowie Zespołu Szkół nr 2.

VII.        Postanowienia końcowe

VIII.        Załączniki

Statut jest zgodny z:

·     Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)

·     Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 67 z 1996, poz. 329 z późniejszymi zmianami).

·     Ustawą Karta Nauczyciela z 1982 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami).

·     Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Obywatela z 29 czerwca 1972 r.

·     Konwencją o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r., poz. 526).

·     Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 ) z 2002 roku (Nr 10, poz. 96), z 2003 roku (Nr 146, poz. 1416), z 2004 roku (Nr 66, poz. 606 z późniejszymi zmianami).

·     Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków  przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu. (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2015 r. poz.1248).

·     Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r.w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób nie będących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw , a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia . (Dz. U. z 2015 r. poz. 31).

·     Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843).

...do góry

 I. Postanowienia ogólne

 §1

1.   Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim - zwana dalej Szkołą.

2.  Siedzibą Zespołu Szkół nr 2 jest Stargard Szczeciński, os. Zachód B15/a.

3.  Szkoła jest jednostką budżetową, placówką publiczną prowadzoną przez Powiat Stargardzki.

4.  Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości (Dz. U. Nr 152 z 2009 r., poz. 1223 z późniejszymi zmianami).

5.  Podstawą gospodarki finansowej Szkoły jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Stargardzkiego.

6.  Dyrektor odpowiada za całość gospodarki finansowej Szkoły.

7.  Dyrektor może w celu realizacji zadań zaciągnąć zobowiązania pieniężne do wysokości określonej w zatwierdzonym planie finansowym jednostki.

8.  Nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

 §2

1.  W skład Zespołu Szkół nr 2 wchodzą:

2.  Technikum Zawodowe nr 2 im. Mikołaja Kopernika kształcące w cyklu czteroletnim na podbudowie gimnazjum.

3.  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika kształcąca w cyklu trzyletnim na podbudowie gimnazjum

4.  Kompleks boisk: Moje Boisko – Orlik 2012.

5.  Zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, na terenie Szkoły obowiązuje całkowity zakaz używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Zakaz ten dotyczy nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów. 

§3

1.   Ustala się następującą treść pieczęci ogólnej podłużnej Szkoły: Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim, os. Zachód B15/a, tel. 91 573 43 04.

2.  Ponadto ustala się pieczątki podłużne dla poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2:

·     Zespół Szkół nr 2, Technikum Zawodowe nr 2 im. Mikołaja Kopernika, os. Zachód B15/a, tel/fax 91 573 43 04, 73-110 Stargard Szczeciński

·     Zespół Szkół nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika, os. Zachód B15/a, tel./fax 91 573 43 04, 73-110 Stargard Szczeciński

·     Zespół Szkół nr 2, Moje Boisko – Orlik 2012, os. Zachód B/15/a, 73-110 Stargard Szczeciński, tel. 695 922 792

3.  Szkoła używa pieczęci okrągłych:

·     małej okrągłej z Godłem Państwa i napisem w otoku: Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim

·     małej okrągłej z Godłem Państwa i napisem w otoku: Zespół Szkół nr 2 Technikum Zawodowe nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie Szczecińskim

·     małej okrągłej z Godłem Państwa i napisem w otoku: Zespół Szkół nr 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie Szczecińskim

·     dużej okrągłej z Godłem Państwa i napisem w otoku: Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim

·     dużej okrągłej z Godłem Państwa i napisem w otoku: Zespół Szkół nr 2 Technikum Zawodowe nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie Szczecińskim

·     dużej okrągłej z Godłem Państwa i napisem w otoku: Zespół Szkół nr 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie Szczecińskim.

 §4 

1.  Cykle kształcenia w poszczególnych typach szkół wchodzących w skład Szkoły określa MEN w ramowych planach nauczania.

2.  Szkoła kształci młodzież w zawodach i specjalnościach określonych w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

3.  Dyrektor Szkoły może za zgodą władz oświatowych zorganizować klasę o innym profilu lub umożliwić prowadzenie działalności innowacyjnej bądź eksperymentów na warunkach określonych przepisami MEN.

4.  Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 realizują podstawy programowe zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej.

5.  Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz tryb i sposób przeprowadzania egzaminów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz „Wewnątrzszkolny System Oceniania” stanowiący załącznik do niniejszego Statutu (załącznik nr 2).

6.  Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy na podstawie umów zawieranych między szkołą a zakładem pracy. Tryb i zasady zawierania powyższych umów  regulują odrębne przepisy. 

...do góry

II. Cele i zadania Zespołu Szkół nr 2 

§5 

1.  Zespół Szkół nr 2 realizuje zadania i cele określone w Ustawie o systemie oświaty i w przepisach wykonawczych, a w szczególności:

·     umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje

·     umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu

·     kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do wieku uczniów i warunków szkoły

·     sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły oraz zapewnia bezpieczeństwo (załącznik nr 20).

·     realizuje program rozwoju szkoły (załącznik nr 1), program wychowawczy szkoły (załącznik nr 20) dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, potrzeb danego środowiska oraz szkolny program profilaktyki (załącznik nr 3), którego głównym celem jest promocja zdrowego stylu życia i zwiększenie odporności na oddziaływanie niekorzystnych czynników

·     utrzymuje i nieodpłatnie udostępnia boiska oraz zaplecze wybudowane w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012. 

§6 

1.  Zadania i cele określone w ustawie o systemie oświaty Szkoła realizuje poprzez:

·     udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej

·     organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów

·     umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez tworzenie, w miarę posiadanych środków finansowych, różnych kół zainteresowań

·     organizowanie indywidualnego toku nauki uczniom szczególnie uzdolnionym

·     wspomaganie wychowawczej roli rodziny

·     organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, dostosowując treści, metody i formy tej pracy do możliwości psychofizycznych uczniów

·     udostępnianie wszystkich obiektów sportowych, w tym boiska Orlik 2012.

2.  Szkoła umożliwia uczniom kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, zapewnia nauczanie religii/etyki i uczy dbałości o język ojczysty:

·     w szkole organizuje się lekcje religii lub etyki zgodnie z życzeniem uczniów

·     życzenie, o którym mowa w punkcie wyżej, jest wyrażone w najprostszej formie i nie musi być ponawiane, ale może być zmienione

·     szkoła organizuje lekcje religii lub etyki dla grupy uczniów nie mniejszej niż siedem osób, mniejsze grupy uczniów mają organizowane zajęcia międzyklasowe  lub międzyszkolne

·     tygodniowy wymiar lekcji religii odbywa się w ustaleniu z właściwymi władzami kościelnymi.

 §7 

1.  Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

·     podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele prowadzący te zajęcia

·     w czasie tzw. „okienek”, spowodowanych nieobecnością nauczyciela w pracy uczniowie, w miarę możliwości, mają zorganizowane zastępstwa lub przebywają w szkolnej czytelni

·     podczas zajęć odbywających się poza terenem Szkoły,  opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel – organizator tych zajęć

·     podczas zajęć odbywających na boisku Orlik 2012, opiekę nad uczniami sprawuje trener środowiskowy, zatrudniony na podstawie odrębnych przepisów

·     w czasie przerw międzylekcyjnych opiekę we wszystkich pomieszczeniach, dostępnych dla uczniów, przejmują nauczyciele dyżurni, zgodnie z ustalonym planem dyżurów

·     w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia ucznia w czasie pobytu w szkole pielęgniarka szkoły, wychowawca lub inny nauczyciel zawiadamiają rodziców, którzy powinni odebrać dziecko

·     szczegółowe zasady zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych określa odrębna procedura (załącznik nr 10).

2.  Uczniowie, którzy wymagają szczególnej opieki wychowawczej, pozostają pod nadzorem pedagoga szkolnego.

3.  Pedagog szkolny w porozumieniu z wychowawcami klas i po rozpoznaniu sytuacji ucznia, występuje do właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej o stałą lub doraźną pomoc materialną.

4.  W czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę, uczniowie pozostają pod nadzorem osób wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły.

5.  Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe lub nadobowiązkowe powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów.

6.  Podczas wyjść (wyjazdów) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy 15 uczniów (w przypadku podróży autokarem) i jeden opiekun dla grupy 10 uczniów (w przypadku podróży środkami PKP).

7.  Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, uczniowie powinni przebywać w czasie przerw międzylekcyjnych na świeżym powietrzu, pod nadzorem nauczycieli. Uczniowie przebywający w czasie przerwy w budynku szkolnym będą mieli zapewniony odpowiedni nadzór nauczycieli zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów. Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich określa odrębny regulamin (załącznik nr 8).

8.  W szkole funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. Zapis wykorzystywany jest zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Prawo przeglądu zapisu ma komisja, w skład której wchodzą: Dyrektor Szkoły lub jego zastępcy, pedagog lub psycholog, osoba zainteresowana lub wychowawca zainteresowanego ucznia. 

§8 

1.  Każdy oddział w szkole jest powierzony szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. Przydziału tego dokonuje Dyrektor Szkoły.

2.  Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, ustala się, że wychowawca będzie prowadził swój oddział przez cały cykl nauczania w szkole.

3.  Trójka klasowa rodziców, jako przedstawiciel rodziców uczniów danego oddziału, może (w przypadku, gdy wychowawca nie wypełnia określonych statutem obowiązków) zwrócić się do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o zmianę nauczyciela, któremu Dyrektor powierzył zadania wychowawcy klasy:

a.   powyższy wniosek nie może być sformułowany ogólnie, w formie oceniającej pracę wychowawcy, lecz musi zawierać konkretne fakty świadczące o niewywiązywaniu się wychowawcy klasy z powierzonych obowiązków.

b.  Dyrektor jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowania zainteresowanych o zajętym stanowisku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

c.  przedstawiciele rodziców mogą odwołać się od decyzji Dyrektora Szkoły do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty lub organu prowadzącego szkołę w terminie  14 dni od dnia powiadomienia.

...do góry

III. Organy Zespołu Szkół nr 2

 §9 

1.  Organami Zespołu są:

a.   Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 /zwany dalej w Statucie Dyrektorem Szkoły/

b.  Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 2

c.  Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 2

d.  Samorząd Uczniowski.

 §10 

1.  Zespołem Szkół nr 2 kieruje Dyrektor, którym może być tylko nauczyciel posiadający kwalifikacje pedagogiczne i co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w pełnym wymiarze zajęć. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor Szkoły ustala i ogłasza dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze określonym w Rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji roku szkolnego. Dni te zostają ujęte w „Terminarzu ZS nr 2” na dany rok szkolny. 

2.  Do obowiązków i uprawnień Dyrektora Zespołu należą:

a.   kierowanie działalnością Szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz

b.  sprawowanie nadzoru pedagogicznego

c.  sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego ich rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne

d.  Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia

e.  realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 2, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących

f.   dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Szkoły

g.  współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych

3.  Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

a.   zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły

b.  przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły

c.  występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły

d.  skreślenia ucznia z listy uczniów drogą decyzji administracyjnej na podstawie uchwały  Rady Pedagogicznej  po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

4.  Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

5.  Dyrektor Szkoły w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym oraz po zasięgnięciu opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia ustala kierunki, w których kształci Szkoła.

6.  Dyrektor Szkoły organizuje pracę i zatrudnia pracowników do wykonywania zadań w ramach realizacji projektu: Moje Boisko – Orlik 2012.

 §11 

1.  W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole oraz pracownicy zakładów pracy, pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu dla młodocianych pracowników. Z głosem doradczym udział w niej brać mogą osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3.  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

4.  Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

5.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:

a.   zatwierdzenie planów pracy Szkoły, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców

b.  podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

c.  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną

d.  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły

e.  podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów Szkoły

f.   ustalanie w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego wykazu podręczników oraz podanie ich do publicznej wiadomości. Rada Pedagogiczna wprowadza zmiany w wyżej wymienionych zestawach na uzasadniony wniosek nauczyciela.

g.  ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w działaniach doskonalących pracę Szkoły.

h.  Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły /lub jego zmiany/ oraz uchwala go.

6.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a.   organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

b.  projekt planu finansowego szkoły

c.  wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

d.  propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

e.  powierzenie funkcji Dyrektora na następną kadencję

f.   regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego (załącznik nr 6)

g.  ustalone przez Dyrektora Szkoły dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w wymiarze określonym w Rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji roku szkolnego i ujęte w „Terminarzu ZS nr 2” na dany rok szkolny.

7.  Rada Pedagogiczna wnioskuje w szczególności:

a.   we wszystkich sprawach uczniowskich dotyczących kształcenia i wychowania

b.  o odwołanie z funkcji Dyrektora do organu prowadzącego szkołę

c.  o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej

d.  w przypadku określonym w ustępie 7 pkt. c Dyrektor Szkoły jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku Rady Pedagogicznej.

8.  Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.

9.  O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

10.     Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykle większością głosów, w obecności co najmniej ½ jej członków.

11.     Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

12.     Sposób działania Rady Pedagogicznej określa odrębny regulamin (załącznik nr 4).

13.     Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się wspólnie dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 i są protokołowane w jednej Księdze Protokołów.

 §12 

1.  W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2.  W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu Szkół nr 2.

4.  W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 2.

5.  Rada Rodziców ma następujące kompetencje:

a.   występuje do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły

b.  uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy Szkoły (obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, i który jest realizowany przez nauczycieli) oraz Szkolny Program Profilaktyki (dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska), obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego Szkoły lub Szkolnego Programu Profilaktyki, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

c.  opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły

d.  opiniuje projekt planu finansowego składany przez Dyrektora Szkoły

e.  opiniuje ustalone przez Dyrektora Szkoły dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- – wychowawczych, w wymiarze określonym w Rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji roku szkolnego i ujęte w „Terminarzu ZS nr 2” na dany rok szkolny.

6.  Całokształt pracy Rady Rodziców reguluje regulamin stanowiący załącznik do Statutu (załącznik  nr 5).

§13 

1.  W Szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.

2.  Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 2.

3.  Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4.  Samorząd ma prawo występować do Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich takich , jak:

a.   prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami

b.  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

c.  prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań

d.  prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej

e.  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi - w porozumieniu z Dyrektorem

f.   prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

5.  Samorząd działa zgodnie z regulaminem (załącznik nr 6).

6.  Samorząd opiniuje ustalone przez Dyrektora Szkoły dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w wymiarze określonym w Rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji roku szkolnego i ujęte w „Terminarzu ZS nr 2” na dany rok szkolny.

 §14 

1.  W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

2.  Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust.1, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności.

 §15 

1.  Za zgodą organu prowadzącego w Szkole funkcjonują następujące stanowiska kierownicze wynikające z potrzeb kształcenia i wychowania młodzieży oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły:

a.   zastępcy dyrektora,

b.  głównego księgowego,

c.  kierownika szkolenia praktycznego,

d.  kierownika gospodarczy.

2.  Liczba zastępców dyrektora uzależniona jest od liczby oddziałów.

3.  Szczegółowe obowiązki osób na stanowiskach kierowniczych zawierają ich zakresy czynności ustalone przez Dyrektora Szkoły:

1.  zastępcy dyrektora – załącznik nr 14

2.  główny księgowy – załącznik nr 15

3.  kierownik szkolenia praktycznego – załącznik nr 16

4.  kierownik gospodarczy – załącznik nr 17.

 §16 

1.  Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia współpracują ze Szkołą poprzez kontakty z nauczycielami i wychowawcą klasy.

2.  Nauczyciele i rodzice współpracują w zakresie wychowania i kształcenia, w tym w szczególności:

a.   rodzice poznają zadania i zamierzenia szkoły na zebraniach z wychowawcą klasy lub na ogólnych zebraniach rodzicielskich (minimum jedno na kwartał)

b.  rodzice zostają poinformowani o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych

c.  na spotkaniach z wychowawcą rodzice uzyskują informacje na temat osobowości swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci

d.  rodzice mogą przekazywać opinię na temat pracy szkoły organom szkoły oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny

e.  rodzice mogą brać udział w uroczystościach szkolnych

f.   rodzice uczniów pełnoletnich (prawni opiekunowie) mają pełne prawo wglądu do dziennika elektronicznego i monitorowania postępów w nauce swoich dzieci (podopiecznych)

g.  z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez Szkołę informacji w zakresienauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.  

...do góry

IV. Organizacja Zespołu Szkół nr 2

 §17 

1.  Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.  Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry: semestr I - od początku roku szkolnego do ostatniego tygodnia grudnia; semestr II - od pierwszego tygodnia stycznia do zakończenia zajęć dydaktycznych w szkole.

3.  Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala i ogłasza dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze określonym w Rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji roku szkolnego. Dni te zostają ujęte w „Terminarzu ZS nr 2” na dany rok szkolny.

 §18 

1.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły w terminie uzgodnionym z organem prowadzącym szkołę, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

2.  W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszczona jest w szczególności liczba pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólna liczba godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczba godzin nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3.  Tygodniowy rozkład zajęć opracowany na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny pracy umysłowej.

 §19 

1.  Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:

a.   obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczna nauka zawodu

b.  dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

·     zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych

·     zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania

·     zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych

·     zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych

·     zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej

·     zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

2.  Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są także nieobowiązkowe zajęcia:

a.   religii/etyki

b.  wychowania do życia w rodzinie.

3.  Dodatkowe zajęcia edukacyjne organizuje Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego Szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

4.  Zajęcia wymienione w pkt  3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

5.  Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.

6.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a organizację lekcji określa tygodniowy plan nauczania,  godzina zajęć praktycznych trwa 55 minut, natomiast zajęć pozalekcyjnych trwa 60 minut.

 §20 

1.  Szkoła może dokonać corocznego podziału na grupy w obrębie przedmiotów wskazanych do takiego podziału w arkuszu organizacyjnym Szkoły i po zatwierdzeniu przez organ prowadzący. Podziału na grupy dokonuje Szkoła w miarę posiadanych środków finansowych.

2.  Niektóre zajęcia obowiązkowe, np.: nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła przedmiotowe i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być organizowane poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyklasowych. Zajęcia organizowane są w ramach posiadanych środków finansowych.

3.  Od roku szkolnego 2013/2014, za zgodą organu prowadzącego szkołę, dopuszcza się możliwość prowadzenia dziennika lekcyjnego wyłącznie w formie elektronicznej.

 §21 

1.  W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań przez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości i potrzeb Dyrektor Szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

2.  Indywidualny program lub tok nauki może być realizowany na każdym poziomie kształcenia oraz sprzyjać ukończeniu szkoły w skróconym czasie.

3.  Zezwolenie, o którym mowa w pkt. 1., może być udzielane po upływie co najmniej 1 roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach - jednego semestru nauki ucznia w szkole.

4.  Dyrektor Szkoły może udzielić uczniowi w wyjątkowych sytuacjach rocznego urlopu. Urlopu udziela się na wniosek rodziców ucznia, jego prawnych opiekunów lub ucznia, jeśli jest on osobą pełnoletnią. Powodem zwrócenia się wyżej wymienionych. osób do Dyrektora może być ciąża uczennicy lub stan zdrowia uniemożliwiający uczniowi uczęszczanie do Szkoły przez dłuższy czas (kilka miesięcy). W przypadku ciąży uczennicy Dyrektor udziela rocznego urlopu na podstawie Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993 r., nr 17 art. 2), która mówi, że „... Szkoła ma obowiązek udzielić uczennicy w ciąży urlopu oraz innej pomocy niezbędnej do ukończenia przez nią edukacji ...”.

5.  Uczeń, któremu Dyrektor Szkoły udzieli urlopu, zachowuje status ucznia Zespołu Szkół nr 2, pozostaje w księdze uczniów, natomiast w dzienniku lekcyjnym nie jest uwzględniany. Po zakończeniu urlopu uczeń kontynuuje naukę.

 §22 

1.  Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 §23 

1.  Zespół zapewnia młodzieży możliwości korzystania z:

a.   gabinetów lekcyjnych i pracowni przedmiotowych z niezbędnym wyposażeniem

b.  biblioteki

c.  czytelni

d.  kompleksu boisk Orlik 2012

e.  szatni

f.   radiowęzła – studia nagrań

g.  sklepiku szkolnego

h.  sali sportowej, sali do aerobiku i siłowni

i.    gabinetu profilaktyki i pierwszej pomocy przedlekarskiej

2.  W Szkole stosuje się system gabinetowy w szczególności do przedmiotów: języki obce, język polski, matematyka, fizyka, geografia, pracownia komputerowa, pracownie przedmiotów zawodowych, pracownia obsługi konsumenta.

§24 

1.  Uczniowie niepełnosprawni maja prawo do nauki w określonym zawodzie.

2.  Decyzję, czy uczeń należy do grupy uczniów niepełnosprawnych, podejmują:

a.   lekarz specjalista

b.  lekarz medycyny pracy

c.  poradnia psychologiczno – pedagogiczna

3.  Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania sporządza listę uczniów niepełnosprawnych, przekazuje wychowawcom klas i omawia zalecenia wynikające ze stanu zdrowia uczniów niepełnosprawnych.

4.  Wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie grup podczas realizacji praktycznej nauki zawodu zobowiązani są do pracy z uczniami niepełnosprawnymi według zaleceń lekarza, okazując im zrozumienie, troskę i pomoc oraz eliminując zjawiska braku kultury i nietolerancji.

5.  Uczeń niepełnosprawny może realizować praktyczną naukę zawodu po uzyskaniu zgody lekarza specjalisty i lekarza medycyny pracy.

 §25 

1.  Sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek (regulamin organizacji wycieczek - załącznik nr 9) i imprez organizowanych przez szkołę określają zasady opieki nad grupami uczniowskimi:

a.   jeden opiekun na 30 uczniów, jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z publicznych środków lokomocji

b.  jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej

c.  jeden opiekun na 15 uczniów, jeżeli następuje wyjazd do innej miejscowości

d.  kąpiel może odbywać się w grupach do 15 osób i wyłącznie na kąpieliskach strzeżonych pod nadzorem ratownika WOPR.

2.  Wszystkie imprezy i wycieczki pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki.

3.  Obowiązkiem kierownika wycieczki (imprezy), opiekuna grupy jest liczenie podopiecznych przed wyruszeniem z miejsca, po przybyciu do celu, ewentualnie w trakcie. Kierownik wycieczki wydaje polecenia uczestnikom, a w razie wypadku podejmuje decyzję i odpowiada za nią.

4.  Kierownikiem wycieczki (imprezy) może być nauczyciel szkoły posiadający uprawnienia kierownika wycieczek oraz po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły.

§26 

Indywidualna opieka nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole:

1.  Opiekę indywidualną nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole organizuje się od analizy dokumentów złożonych przez ucznia w Szkole.

2.  Karty zdrowia, opinie wychowawcy o uczniu analizują:

a.   pedagog szkolny

b.  pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania, udzielając stosownych informacji wychowawcom klas pierwszych.

3.  Wychowawca klasy pierwszej zobowiązany jest do:

a.   rozpoznawania środowiska rodzinnego ucznia

b.  rozmów indywidualnych z uczniem i jego rodzicami

c.  organizowania zajęć integrujących w grupie

d.  stwarzania sytuacji wychowawczych dających możliwości dobrego poznania ucznia

e.  udzielenia pomocy uczniom nie mogącym sprostać wymogom szkoły

f.   w razie potrzeby, inicjowania pomocy materialnej, kierowania ucznia do pedagoga szkolnego, celem podjęcia dalszych działań.

4.  Działania, o których mowa w pkt. 3 ust. c i d, muszą mieć odzwierciedlenie w planie pracy wychowawcy klasy pierwszej.

 §27 

1.  Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno–wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2.  Z biblioteki i czytelni mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

a.   Pomieszczenia biblioteki szkolnej i czytelni umożliwiają:

b.  gromadzenie i opracowanie zbiorów

c.  korzystanie ze znajdującego się w czytelni sprzętu komputerowego

d.  korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę

3.  Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów przed zajęciami, podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

4.  Szczegółowe wytyczne w sprawie funkcjonowania biblioteki szkolnej i obowiązków nauczyciela bibliotekarza zawiera regulamin biblioteki szkolnej (załącznik nr 7).

§28 

1.  Pracownie komputerowe są pracowniami szkolnymi służącymi realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych.

2.  Z pracowni komputerowych korzystają uczniowie pod kierunkiem nauczyciela oraz nauczyciele i inni pracownicy Szkoły.

3.  Do zadań nauczyciela pracowni komputerowej należy:

a.   nadzór nad powierzonym sprzętem, jego prawidłowym funkcjonowaniem

b.  udzielanie instruktażu uczniom korzystającym ze sprzętu w pracowni

c.  umożliwienie wykorzystania informacji znajdujących się w Internecie

d.  dbałość o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych

4.  Szczegółowe zadania i organizację pracowni komputerowej określono w odrębnym regulaminie (załącznik nr 11).

§29 

1.  Pracownia obsługi konsumenta jest pracownią szkolną służącą realizacji zadań dydaktyczno–wychowawczych w zakresie technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta.

2.  Z pracowni obsługi konsumenta korzystają uczniowie podczas zajęć dydaktycznych pod kierunkiem nauczyciela.

3.  Do zadań nauczyciela przedmiotów technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta należy:

a.   nadzór nad powierzonym sprzętem i jego prawidłowym funkcjonowaniem

b.  udzielanie instruktażu uczniom korzystającym ze sprzętu w pracowni

c.  dbałość o przestrzeganie przepisów sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych

d.  ustalenie potrzeb w zakresie wyposażania w sprzęt

4.  Szczegółowe zadania i organizację pracowni obsługi konsumenta określono w odrębnym regulaminie (załącznik nr 12).

...do góry

V. Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół nr 2

 §30 

1.  W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji, obsługi i boiska Orlik 2012.

2.  Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1.,   określają odrębne przepisy.

3.  Przydział przedmiotów nauczania, wychowawstwa oraz opiekę nad kołami, organizacjami i pracowniami reguluje corocznie arkusz organizacyjny szkoły zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim.

4.  Dyrektor Szkoły ustala zakresy czynności dla zastępców dyrektora i kierowników.

 §31 

1.  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno–wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość pracy i bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów a w szczególności:

a.   odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw, imprez szkolnych, w czasie zajęć pozalekcyjnych i wycieczek

b.  odpowiada za prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczno – wychowawczych

c.  dba o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny

d.  wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania

e.  bezstronnie, obiektywnie i systematycznie ocenia uczniów według obowiązującej skali ocen

f.   udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych określając braki w opanowaniu materiału  objętego podstawą programową

g.  doskonali umiejętności dydaktyczne i poziom wiedzy merytorycznej poprzez samokształcenie, uczestnictwo w radach pedagogicznych, konferencjach metodycznych, pracach zespołów przedmiotowych i imprezach szkolnych

h.  opracowuje szczegółowe plany pracy i udostępnia je Dyrektorowi Szkoły

i.    zapewnia warunki optymalnego rozwoju uczniów przez realizację treści nauczanego przedmiotu, poprzez osobisty przykład i właściwe działania wychowawcze

j.    bierze czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej , realizuje jej postanowienia i uchwały

k.  rzetelnie wypełnia dokumentację nauczyciela przedmiotu, w tym dziennik elektroniczny

l.    współpracuje z rodzicami.

2.  Nauczyciel posiada zakres autonomii wyrażający się we:

a.   wprowadzaniu niekonwencjonalnych metod, technik i środków pracy z uczniem

b.  wnioskowaniu w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów

c.  wnioskowaniu o modernizację gabinetu przedmiotowego

d.  tworzeniu innowacji, autorskich programów nauczania

e.  podejmowaniu różnorodnych inicjatyw wzbogacających pracę Szkoły

3.  Na terenie Szkoły nauczyciele obowiązani są do noszenia identyfikatorów ze zdjęciem.

 §32 

1.  Nauczyciele przedmiotu lub nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych tworzą następujące zespoły przedmiotowe:

a.   przedmiotów humanistycznych

b.  przedmiotów matematyczno–fizycznych i chemii

c.  języków obcych

d.  przedmiotów zawodowych

e.  zespół wychowawczy

f.   zespół ds. profilaktyki

g.  zespół ds. promocji szkoły, szkolnej strony internetowej i centrum informacji

h.  zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

i.    zespół ds. ankiet związanych z kontrolą zarządczą.

2.  Przewiduje się możliwość utworzenia innych niż wymienione w ustępie 1. zespołów.

3.  Do zadań zespołów przedmiotowych należy:

a.   zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania

b.  wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania

c.  organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli

d.  współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także uzupełnianie ich wyposażenia

e.  wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania

f.   przeprowadzanie analiz osiągnięć edukacyjnych uczniów z danego przedmiotu.

4.  Do zadań zespołu wychowawczego, w skład którego wchodzą nauczyciele wychowawcy wytypowani przez Radę Pedagogiczną, należy:

a.   organizowanie współpracy nauczycieli wychowawców celem uzgodnienia realizacji planowanych zadań wychowawczych

b.  współudział w opracowaniu Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki

c.  organizowanie opieki nad początkującymi nauczycielami wychowawcami

d.  rozwiązywanie doraźnych spraw wychowawczych

e.  opracowanie szczegółowych zasad Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

5.  W ramach zespołu wychowawczego mogą działać stałe i doraźne zespoły problemowe.

6.  Wymienione w § 32 pkt. 1 zespoły przedmiotowe oraz zespół wychowawczy protokołują swoje posiedzenia oraz opracowują plany działalności.

7.  Pracą zespołów kierują przewodniczący powołani przez Dyrektora Szkoły, natomiast pracą podzespołów stałych i doraźnych kierują osoby wskazane przez przewodniczącego zespołu w porozumieniu z Dyrektorem.

8.  W Zespole Szkół nr 2 funkcjonuje Lider Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, którego podstawowym zadaniem jest:

a.   rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli

b.  współpraca z ośrodkami szkoleniowymi w zakresie organizacji szkoleń

c.  współpraca z zespołami przedmiotowymi w zakresie problematyki szkoleń.

 §33 

1.  Wychowawca pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym zespołu, tworząc warunki wspomagające rozwój, kształcenie i przygotowywanie ucznia do pełnienia różnych ról w życiu dorosłym.

2.  Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami a w szczególności:

a.   tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie

b.  inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów

c.  podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej

3.  Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ustępie 1., powinien w szczególności:

a.   otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka

b.  planować i organizować wspólnie z rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustalić treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

4.  Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).

5.  Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:

a.   poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci

b.  współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach, organizacji spotkań z rodzicami oraz kontaktów indywidualnych w miarę potrzeb,

c.  włączenia rodziców w sprawy życia klasy i Szkoły

6.  Wychowawca współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, a także zdrowia oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej

7.  Ponadto do obowiązków nauczyciela wychowawcy należy:

a.   prowadzenie elektronicznego dziennika lekcyjnego i arkusza ocen

b.  wypisywanie świadectw szkolnych

c.  ustalanie ocen zachowania uczniów

d.  sporządzanie zestawień dotyczących klas

e.  wykonywanie innych czynności administracyjnych na polecenie Dyrektora lub wniosek Rady Pedagogicznej, dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno – wychowawczych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

f.   opracowanie wspólnie z uczniami planu wychowawczego klasy zgodnie z ogólnymi założeniami Programu Wychowawczego Szkoły.

 §34 

1.  Do zadań pedagoga szkolnego należy:

a.   udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych

b.  udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych

c.  koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej

d.  dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole

e.  współpraca w realizacji swoich zadań z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą

2.  Pedagog szkolny w szczególności:

a.   rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej współpracy z wychowawcami klas

b.  organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów opuszczonych i zaniedbanych

c.  wnioskuje o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki społecznej

3.  W zależności od zgody organu prowadzącego, w szkole zatrudniony jest psycholog, który ściśle współpracuje z pedagogiem szkolnym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

4.  Do zadań psychologa należy w szczególności:

a.   prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia

b.  diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli

c.  organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

d.  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia

e.  wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

5.  W zależności od zgody organu prowadzącego, w szkole zatrudniony jest doradca zawodowy, który ściśle współpracuje z pedagogiem szkolnym, psychologiem oraz nauczycielami w zakresie doradczej pomocy dla uczniów.

6.  Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

a.   zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu

b.  systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej

c.  gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia

d.  prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej

e.  koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę

f.   współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

...do góry

VI.  UCZNIOWIE   ZESPOŁU

 §35 

1.  Nabór do szkoły organizuje i przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

2.  Do klasy pierwszej Zespołu Szkół nr 2 przyjmuje się kandydatów, którzy:

a.   posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum

b.  posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

3.  W postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria ustalone przez Dyrektora Szkoły, uwzględniające:

a.   oceny z języka polskiego, matematyki, geografii oraz języka obcego

b.  osiągnięcia ucznia:

·     ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

·     szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

·     liczbę punktów możliwych do uzyskania za wymienione na świadectwie ukończenia

·     gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki, geografii oraz języka obcego

·     liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu  

4.  Szczegółowe zasady rekrutacji ustala corocznie Dyrektor Szkoły, uwzględniając przepisy prawne ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

5.  Uczeń deklaruje wybór zawodu przy ubieganiu się o przyjęcie do technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej, uczeń może zmienić zawód, w którym zdobywa wykształcenie w trakcie nauki na wniosek rodzica ucznia, po uzyskaniu zgody Dyrektora ZS nr 2 oraz po uzupełnieniu różnic wynikających z programu nauczania.

 §36 

1.  Praktyczna nauka zawodu w technikum i zasadniczej szkole zawodowej jest organizowana dla uczniów i młodocianych pracowników z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

 §37 

1.  Uczeń ma prawo do:

a.   właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

b.  opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności

c.  uzyskania pisemnego uzasadnienia oceny, na zgłoszony do Dyrektora Szkoły pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) – nauczyciel uzasadnia w formie pisemnej ustaloną przez siebie ocenę i za pośrednictwem Dyrektora Szkoły przekazuje ją uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom)

d.  korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami

e.  życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno–wychowawczym

f.   swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób

g.  rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów

h.  sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce

i.    znajomości wymagań edukacyjnych na cały rok szkolny

j.    we wszystkich sprawach zwracać się do wychowawcy klasy, Dyrektora Szkoły, Rzecznika Praw Ucznia, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i uzyskiwać pomoc w trudnych sytuacjach

k.  pomocy w przypadku trudności w nauce

l.    korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego

m.                korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

n.  wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole

o.  korzystania z telefonu komórkowego podczas pobytu w szkole zgodnie z następującymi zasadami:

·     w czasie lekcji telefon powinien być wyłączony oraz schowany (dotyczy to również nauczycieli, poza osobami funkcyjnymi

·     w wyjątkowych sytuacjach Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na odebranie telefonu w czasie lekcji (sygnał dzwonka powinien być wyciszony)

·     czasem na odebranie połączeń oraz SMS-ów jest przerwa międzylekcyjna

·     sytuacja, w której w czasie lekcji uczniowi zadzwoni telefon skutkuje wpisaniem uwagi do dziennika elektronicznego

·     na salę sportową nie wolno wnosić telefonów komórkowych (dotyczy również osób niećwiczących)

·     w sytuacji uzasadnionej uczeń może nieodpłatnie skorzystać z telefonu stacjonarnego (w sekretariacie szkoły lub na sali sportowej) w obecności nauczyciela.

2.  W przypadku naruszenia praw uczniowskich, uczeń lub rodzice mogą:

a.   odwołać się do Dyrektora Szkoły

b.  odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

3.  Uczeń ma obowiązek:

a.   przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły, regulaminie Samorządu Uczniowskiego, regulaminach pracowni szkolnych

b.  systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, uczyć się systematycznie i osiągać wyniki w nauce adekwatne do swoich możliwości intelektualnych

c.  postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycje szkoły, współtworzyć jej autorytet

d.  przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły

e.  odpowiadać za własne życie, zdrowie i higienę oraz przestrzegać odpowiedzialności za wszechstronny rozwój (uczeń nie pali, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających, jest schludny, czysty)

f.   dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole

g.  przeciwstawiać się wulgaryzmom, brutalności, naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody

h.  ponosić odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody (odpowiedzialność można przenieść na jego rodziców)

i.    nieprzynoszenia do szkoły kosztownych przedmiotów, ponieważ szkoła nie bierze odpowiedzialności w wypadku ich zaginięcia

j.    usprawiedliwiać nieobecność w szkole w ciągu dwóch tygodni od ostatniego dnia nieobecności (nie dotyczy czerwca, kiedy termin wynosi jeden tydzień)

k.  umieszczenia na usprawiedliwieniu następujących informacji: data wystawienia, dokładny czas nieobecności, przyczyna, podpis osoby usprawiedliwiającej. Wychowawca klasy ma prawo zweryfikować okazane przez ucznia usprawiedliwienie, np. skontaktować się z rodzicem ucznia lub lekarzem

l.    dbać o wygląd i nosić ustalony w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim stosowny strój. Stosowny strój powinien odpowiadać następującym wymaganiom:

·     mały dekolt (nieodsłaniający biustu)

·     spódnica do kolan lub dłuższa

·     dopuszczalna jest delikatna biżuteria i skromny makijaż

·     zakryty brzuch i plecy

·     ubranie nie powinno być wyzywające

·     niedopuszczalne jest odsłanianie bielizny

m.                w czasie uroczystości szkolnych uczeń ma obowiązek uczestniczyć w nich w stroju galowym: biała bluzka/koszula, ciemna spódnica/spodnie lub garnitur. Strój powinien być schludny i elegancki.

 §38 

1.  Szkoła przewiduje za rzetelną naukę i pracę społeczną, wzorową postawę, udzielanie następujących nagród:

a.   ustna lub pisemna pochwała nauczyciela, wychowawcy lub Dyrektora Szkoły

b.  dyplomy dla ucznia

c.  nagrody rzeczowe

d.  list pochwalny dla rodziców.

 §39 

1.  Na wniosek wychowawcy, Dyrektora Szkoły, nauczycieli, innego ucznia, Samorządu Uczniowskiego uczeń może być ukarany za łamanie Statutu Szkoły, szczególnie za:

a.   lekceważący stosunek do nauki

b.  opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia

c.  zachowanie wykraczające poza normy przyjęte w kryteriach oceny z zachowania

d.  używanie alkoholu, tytoniu, narkotyków, środków odurzających.

2.  Rodzaje kar:

a.   ustne lub pisemne upomnienie, nagana wychowawcy klasy lub Dyrektora Szkoły

b.  zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach, reprezentowania szkoły

c.  przeniesienie do oddziału równoległego w tej szkole

d.  ostrzeżenie o usunięciu ucznia ze szkoły w przypadku dalszego naruszania porządku szkolnego

e.  skreślenie z listy uczniów (nie dotyczy uczniów realizujących obowiązek szkolny).

3.  Skreślenie z listy uczniów może nastąpić w następujących przypadkach:

a.   uczeń opuszcza obowiązkowe zajęcia bez usprawiedliwienia przyczyn- osiągając 50 % nieobecności nieusprawiedliwionych w ciągu jednego semestru

b.  zachowuje się agresywnie wobec swoich kolegów i pracowników szkoły, stosuje przemoc psychiczną i fizyczną, ogranicza i narusza prawa innych, zagraża ich bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu, a przy tym nie wykazuje starań w kierunku poprawy swojego zachowania

c.  uczeń łamie zasadę nieużywania i nierozprowadzania alkoholu, tytoniu, narkotyków, środków odurzających tak na terenie szkoły, jak i poza nią

d.  uczeń stosuje przemoc wobec innych, stosuje groźby karalne wobec innych osób lub zachowuje się w sposób mający na celu wymuszenie od innych osób,

e.  uczeń dopuścił się dewastacji mienia Szkoły

f.   uczeń działał przeciwko życiu i zdrowiu człowieka, powodując pozbawienie życia

g.  targnięcie się kogoś na życie, uszczerbek na zdrowiu lub rozstrój zdrowia

h.  uczeń brał udział w bójce, pobiciu, narażeniu człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia

i.    działał przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu lub przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

j.    uczeń działał przeciwko wolności, powodując pozbawienie człowieka wolności, grożenie osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę, stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania

k.  działał przeciwko wolności seksualnej i obyczajowej, powodując wykorzystywanie lub prezentowanie i rozpowszechnianie małoletniemu treści pornograficznych

l.    naruszył inne, ważne obowiązki ucznia określone w Statucie Zespołu Szkół nr 2.

4.  Tryb postępowania w sprawie skreślenia z listy uczniów:

a.   po otrzymaniu wiadomości o przypadku stanowiącym podstawę do skreślenia z listy uczniów należy sporządzić notatkę lub protokół z tego faktu

b.  należy zebrać materiały mogące służyć jako dowód w sprawie (mogą to być zeznania świadków, dokumenty, opinie)

c.  przeprowadzić rozmowę z uczniem i wysłuchuje się jego wyjaśnień

d.  Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę

e.  uchwała musi być zaopiniowana przez Samorząd Uczniowski ZS nr 2 (uczeń musi być o tym fakcie poinformowany)

f.   wydanie decyzji przez Dyrektora ZS nr 2

5.  Uchwała Rady Pedagogicznej o skreśleniu ucznia może być podjęta po dokładnej analizie konkretnej sytuacji wychowawczej i po wyczerpaniu możliwości, środków wychowawczych i kar. W posiedzeniu Rady Pedagogicznej powinna  brać udział osoba reprezentująca interes ucznia (może nią być wychowawca klasy). Decyzja o skreśleniu ucznia powinna być poprzedzona powiadomieniem jego rodziców.

6.  Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia powinni być poinformowani w formie pisemnej o naruszeniu dyscypliny, a także o wymierzonej uczniowi karze wymienionej w § 40 pkt. 2 w ciągu trzech dni od daty podjęcia decyzji.

7.  Uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania od decyzji o skreśleniu z listy uczniów.

8.  Odwołanie od decyzji należy złożyć do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie w terminie 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie to należy składać za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.

...do góry

VII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 §40 

1.  Szkoła używa pieczęci okrągłych i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.  Szkoła posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jej skład, zawierająca nazwę Szkoły: „Zespół Szkół nr 2”.

3.  Świadectwa szkolne wydawane przez szkołę pieczętowane są pieczęcią okrągłą, stosowną do poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2.

 §41 

1.  Szkoła posiada:

a.   Logo Szkoły oraz Sztandar Szkoły (wzór - załącznik nr 18)

b.  Ceremoniał Szkoły (załącznik nr 19)

c.  szkolny regulamin wywieszania flagi państwowej i Unii Europejskiej (załącznik nr 21).

d.  scenariusz uroczystości pożegnania absolwentów (załącznik nr 22),

e.  scenariusz ślubowania uczniów klas pierwszych (załącznik nr 24),

§42 

1.  Zespół Szkół nr 2 prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 §43 

1.  Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

 §44 

1.  Wszelkie regulaminy stanowiące załączniki do Statutu nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oraz uchwalonym Statutem.

 §45 

1.  Dyrektor oraz organy kolegialne maja prawo zgłoszenia wniosków dotyczących wprowadzenia ewentualnych zmian do Statutu.

2.  Zmiany Statutu Zespołu Szkół nr 2 uchwala Rada Pedagogiczna w oparciu o wcześniej przygotowany projekt zmian.

 §46 

1.  Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników, uczniów i nauczycieli.

2.  Dyrektor Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej i rodzicom w sposób przyjęty na terenie Szkoły.

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Statut Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim został przyjęty jako obowiązujący

od roku szkolnego 2015/2016Załączniki do Statutu Zespołu Szkół nr 2

w Stargardzie Szczecińskim

Załącznikami Statutu są:

·     Program Rozwoju Szkoły załacznik nr 1

·     Wewnątrzszkolny system oceniania uczniółw załącznik nr 2

·     Szkolny Program Profilaktyki załącznik nr 3

·     Regulamin Rady Pedagogicznej załącznik nr 4

·     Regulamin Rady Rodziców załącznik nr 5

·     Regulamin Samorządu Uczniowskiego załącznik nr 6

·     Regulamin biblioteki szkolnej załącznik nr 7

·     Regulamin dyżurów nauczycielskich załącznik nr 8

·     Regulamin organizacji wycieczek szkolnych załącznik nr 9

·     Procedura zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych załącznik nr 10

·     Regulamin pracowni komputerowej załącznik nr 11

·     Regulamin pracowni obsługi konsumenta załącznik nr 12

·     Regulamin podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli załącznik nr 13

·     Zakresy czynności:

·     zastępców dyrektora załącznik nr 14

·     głównego księgowego załącznik nr 15

·     kierownika szkolenia praktycznego załącznik nr 16

·     kierownika gospodarczego załącznik nr 17

·     Wzór Logo oraz sztandaru Zespołu Szkół nr 2 załącznik nr 18

·     Ceremoniał Szkoły załącznik nr 19

·     Program Wychowawczy Szkołyzałącznik nr 20

·     Szkolny regulamin wywieszania flagi państwowej i Unii Europejskiej załącznik nr 21

·     Scenariusz uroczystości pożegnania absolwentów załącznik nr 22

·     Zestaw wzorów protokołów egzaminacyjnych załącznik nr 23

·     Scenariusz Ślubowania uczniów klas I Zespołu Szkół nr 2  załącznik nr  24

·     Procedury postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia Zespołu Szkół nr 2 załącznik nr  25

·     Regulamin Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli załącznik nr  26

·     Regulamin praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 2 załącznik nr 27