Status szkoły

Statut szkoły

Statut Zespołu Szkół nr 2

w Stargardzie

Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 21 grudnia 2017 r.

 

  

Podstawa prawna:

 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483);
 2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 
  (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943);
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami);
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe 
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
 6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późniejszymi zmianami);
 7. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, 
  Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela;
 8. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 
  (Dz. U. z 2014 r., po. 498);
 9. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239);
 10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 922);
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 2016 r. poz. 1870);
 12. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
  (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 575);
 13. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 682.);
 14. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
  (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 935.);
 15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
  (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

 

DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1. Przepisy definiujące

§ 1

1. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1)     Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie;
2)     Statucie – należy przez to rozumieć statut Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie;
3)     Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie;
4)     Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie;
5)     Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć radę rodziców Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie;
6)     Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć samorząd uczniowski Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie.

Rozdział 2. Informacje ogólne o Szkole

§ 2

1.       Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie, zwany dalej Szkołą, jest placówką publiczną.

2.       Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania.

3.       Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

4.       Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

5.       Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę programową kształcenia w zawodach.

6.       Stosuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

7.       Siedzibą Szkoły jest budynek na os. Zachód B15/a w Stargardzie.

8.       Organem prowadzącym jest Powiat Stargardzki. Siedzibą Powiatu Stargardzkiego jest budynek przy ulicy Skarbowej 1 w Stargardzie.

9.       Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

10.   Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie używa nazwy: Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie.

11.   Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.

12.   Szkoła jest jednostką budżetową.

13.   Szkoła posiada własny sztandar.

§ 3

1. W skład Zespołu Szkół nr 2 wchodzą:

1) Technikum Zawodowe nr 2 im. Mikołaja Kopernika kształcące w cyklu czteroletnim na podbudowie gimnazjum;
2) Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. Mikołaja Kopernika kształcąca w cyklu trzyletnim na podbudowie gimnazjum.

 

§ 4

1. Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie kształci uczniów:

1) Technikum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie w czteroletnim okresie nauczania w systemie dziennym w zawodach:
a) technik ekonomista, symbol zawodu 331403,
b) technik informatyk, symbol zawodu 351203,
c) technik handlowiec, symbol zawodu 522305,
d) technik logistyk, symbol zawodu 333107,
e) technik spedytor, symbol zawodu 333108,
f) technik hotelarstwa, symbol zawodu 422402;
2) Branżowa Szkoła I stopnia im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie w trzyletnim okresie nauczania w systemie dziennym w zawodach:
a) magazynier-logistyk, symbol zawodu 432106,
b) sprzedawca, symbol zawodu 522301,
c) krawiec, symbol zawodu 753105.

§ 5

1.      Ustala się następującą treść pieczęci ogólnej podłużnej Szkoły:
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie, os. Zachód B15/a, tel. 91 573 43 04

2.      Ponadto ustala się pieczątki podłużne dla poszczególnych Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2:

 • Zespół Szkół nr 2 Technikum Zawodowe nr 2 im. Mikołaja Kopernika, os. Zachód B15/a, 
  /fax 91 573 43 04, 73-110 Stargard;
2)      Zespół Szkół nr 2 Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. Mikołaja Kopernika, 
os. Zachód B15/a, tel./fax 91 573 43 04, 73-110 Stargard;
 • Zespół Szkół nr 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika, 
  Zachód B15/a, tel./fax 91 573 43 04, 73-110 Stargard;
 • Zespół Szkół nr 2 os. Zachód B15/a, tel./fax 91 573 43 04, 73-110 Stargard;
 • Zespół Szkół nr 2 Moje Boisko – Orlik 2012, os. Zachód B/15/a,

        73-110 Stargard, tel. 695 922 792.

 1. Ustala się treść pieczęci okrągłych Szkoły:
 • małej okrągłej z Godłem Państwa i napisem w otoku: Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie;
 • małej okrągłej z Godłem Państwa i napisem w otoku: 
  Zespół Szkół nr 2 Technikum Zawodowe nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie;
 • małej okrągłej z Godłem Państwa i napisem w otoku: 
  Zespół Szkół nr 2 Branżowa Szkoła I stopnia im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie;
 • małej okrągłej z Godłem Państwa i napisem w otoku: 
  Zespół Szkół nr 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2  Mikołaja Kopernika w Stargardzie;
 • dużej okrągłej z Godłem Państwa i napisem w otoku: Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie;
 • dużej okrągłej z Godłem Państwa i napisem w otoku:
  Zespół Szkół nr 2 Technikum Zawodowe nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie;
 • dużej okrągłej z Godłem Państwa i napisem w otoku: 
  Zespół Szkół nr 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2  Mikołaja Kopernika w Stargardzie;
 • dużej okrągłej z Godłem Państwa i napisem w otoku: 
  Zespół Szkół nr 2 Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie.

DZIAŁ II INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O SZKOLE

Rozdział 1. Organizacja kształcenia w Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie

§ 6

1.       W Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie zajęcia w ramach kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego, stanowiące  realizację  podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej kształcenia w zawodach ustalonych dla szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie są obowiązkowe  dla wszystkich uczniów i organizowane w oddziałach.

2.       Zmiana lub wprowadzenie nowych zawodów może nastąpić w drodze propozycji Dyrektora Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

3.       Ukończenie Technikum  Zawodowego nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie daje możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego i uzyskania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

4.       Ukończenie Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie o 3-letnim okresie nauczania umożliwia po zdaniu egzaminu uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje  zawodowe. Po  ukończeniu  Branżowej Szkoły I stopnia dalsze  kształcenie może  być kontynuowane w Szkole Branżowej II stopnia, której abiturient będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, a po zdaniu drugiej kwalifikacji w zawodzie uzyskać wykształcenie na poziomie technikum.

Rozdział 2. Sylwetka absolwenta

§ 7

1. Uczeń Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie po ukończeniu cyklu kształcenia:

1)      ma głębokie poczucie własnej wartości oraz tożsamości osobowej, kulturowej, religijnej i narodowej;
2)      kieruje się w życiu uczciwością wobec siebie i otoczenia, wiarygodnością i odpowiedzialnością w realizowanych działaniach;
3)      cechuje go wytrwałość i poczucie własnej wartości oraz tolerancja i poszanowanie godności drugiego człowieka;
4)      charakteryzuje go ciekawość poznawcza oraz otwartość na samodoskonalenie;
5)      jest  kreatywny i przedsiębiorczy w podejmowanych działaniach;
6)      uczestniczy w życiu kulturalnym;
7)      jest świadomym odbiorcą i użytkownikiem mediów;
8)      podejmuje samodzielne inicjatywy oraz potrafił pracować w zespole, realizując wspólne projekty i zadania;
9)      wyróżnia się wysoką kulturą osobistą;
10)   jest prawy, uczciwy, odpowiedzialny, słowny i sumienny;
11)   umie wyrazić własne zdanie i bronić go;
12)   cechuje go odwaga cywilna;
13)   zna swoje mocne i słabe strony;
14)   potrafi zaakceptować własne ograniczenia;
15)   posiada rzetelną  wiedzę w zakresie ogólnokształcącym i zawodowym;
16)   posługuje się dwoma językami obcymi;
17)   potrafi dokonać właściwej samooceny osobistych możliwości psychofizycznych oraz określić własne zasoby, na których może oprzeć swoją przyszłość edukacyjno-zawodową;
18)   jest przygotowany do  aktywnego poszukiwania pracy oraz prezentowania siebie na rynku pracy;
19)   umie przygotować dokumenty aplikacyjne niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy;
20)   posiada świadomość  konieczności ciągłego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zależności od potrzeb na rynku pracy;
21)   docenia znaczenie umiejętności interpersonalnych w dobrym funkcjonowaniu w świecie pracy;
22)   jest przygotowany do radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Rozdział 3. Cele i zadania Szkoły

§ 8

1.       Szkoła realizuje zadania i cele określone w ustawie – Prawo oświatowe i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w programie wychowawczo?profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

2.       Głównymi celami Szkoły są:

1)   prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania  dla polskiego dziedzictwa narodowego przy jednoczesnym otwarciu na różnorodność kultur Europy i świata;
2)   przygotowanie uczniów do pełnienia obowiązków  rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
3)   formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
4)   rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
5)   umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły i dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje;
6)   umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu;
7)   przygotowanie do aktywnego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy;
8)   kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do wieku uczniów i warunków Szkoły;
9)   sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Szkoły oraz zapewnienie bezpieczeństwa;
10)  realizowanie programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, potrzeb danego środowiska oraz promocja zdrowego stylu życia i zwiększenie odporności na oddziaływanie niekorzystnych czynników;
11)  utrzymanie i nieodpłatne udostępnianie boiska oraz zaplecza wybudowanego w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012.

3.       Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez:

1)  Szkolny zestaw programów nauczania;
2) Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym dostosowany do wieku uczniów i potrzeb.

4.       Szkolny zestaw programów nauczania oraz Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej Szkoły, jak i każdego nauczyciela.

§ 9

1. Do zadań Szkoły należy:

1)     zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
2)     zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
3)     kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
4)     realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę programową kształcenia w zawodach dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;
5)     rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;
6)     organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
7)     organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
8)     dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;
9)     wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;
15) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;
16) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;
17) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie rodzajów zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
18)  przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;
19)  kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
20)  rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
21)  współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską w Stargardzie, MOPS, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w Szkole;
22)  kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
23)  kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
24)  upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
25)  zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
26)  stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
27)  prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
28)  ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących  i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;
29)  egzekwowanie obowiązku nauki w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
30)  dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej  i archiwizacji;
31) dostosowanie kierunków i treści kształcenia do wymagań rynku pracy;
32) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym.

§ 10

Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów  i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników Szkoły i wyciąga wnioski  z realizacji celów i zadań Szkoły.

§ 11

Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno–obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno?psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

 

DZIAŁ III SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY

Rozdział 1. Programy nauczania

§ 12

1.       Praca dydaktyczna w Szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie dla poszczególnych zawodów zgodnie z dopuszczonymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych.

2.       Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego zwany dalej "programem nauczania", dopuszcza do użytku w danej szkole Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

3.       Nauczyciel może zaproponować program nauczania opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami.

4.       Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego i zawodowego musi być dostosowany do potrzeb edukacyjnych uczniów, dla których jest przeznaczony i uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe Szkoły, zainteresowania i możliwości uczniów.

5.       Nauczyciel lub zespół nauczycieli wybierając lub opracowując autorski program obowiązani są uwzględniać poniższe zasady:

1)     program nauczania ogólnego opracowuje się na cały etap edukacyjny;
2)     zachowanie zgodności programu nauczania z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej;
3)     uwzględnienie w całości podstaw programowych edukacji kształcenia ogólnego lub odpowiednio kształcenia w zawodzie;
4)     zachowanie poprawności pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

6.       Program nauczania ogólnego obejmuje jeden etap edukacyjny.

7.       Program nauczania ogólnego zawiera:

1)     szczegółowe cele kształcenia i wychowania;
2)     treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
3)     sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków w jakich program będzie realizowany;
4)     opis założonych osiągnięć ucznia;
5)     propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

8.       Program nauczania dla zawodu może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli:

1)     stanowi zbiór celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach w formie efektów kształcenia właściwych dla zawodu, w którym kształci szkoła: efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w tym zawodzie oraz efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie;
2)     zawiera programy nauczania poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego ustalonych przez Dyrektora Szkoły w szkolnym planie nauczania: przedmiotów, modułów lub innych układów treści, obejmujące:
a)      uszczegółowione efekty kształcenia, o których mowa w ust. 1, które powinny być osiągnięte przez ucznia w procesie kształcenia, oraz propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania tych osiągnięć,
b)     opis sposobu osiągnięcia uszczegółowionych efektów kształcenia, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów,
c)      opis warunków, w jakich program będzie realizowany, z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1,
3)     uwzględnia wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego;
4)     jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

§ 13

1.       Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. Dyrektor Szkoły zasięga opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w Szkole.

2.       Opinia, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodzie i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów.

3.       Program nauczania do użytku wewnętrznego w Szkole dopuszcza Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Dopuszczone programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera numer kolejny, pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok dopuszczenia do użytku. Dyrektor Szkoły ogłasza szkolny zestaw programów nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku.

4.       Dopuszczony program nauczania podlega ewaluacji po każdym roku pracy. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym.

5.       Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania realizacji w całości podstawy programowej.

6.       Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:

1)  uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej;
2) są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania;
3)  wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.

7.       Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjnych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem, plany pracy kółek zainteresowań dopuszcza Dyrektor Szkoły.

8.       Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;
2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.

 

Rozdział 2. Podręczniki, materiały edukacyjne – zasady dopuszczania do użytku w Szkole

§ 14

1.       Decyzję o wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację w Szkole.

2.       Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach przedstawiają Dyrektorowi Szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno?wychowawczych, zespoły nauczycieli.

3.       Dyrektor Szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych ustala, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata.

4.       Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach, może dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

5.       Dyrektor Szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich, może uzupełnić szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych.

6.       Dyrektor Szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia 15 września zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest na stronie http://zs2-stargard.edu.pl/  w zakładce „uczniowie”.

 

 

Rozdział 3. Organizacja procesu wychowawczego

§ 15

1.       Proces wychowawczy prowadzony jest w Szkole zgodnie z programem wychowawczo?profilaktycznym wspólnym dla szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie.

2.       Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje zespół składający się z nauczycieli wskazanych przez Dyrektora Szkoły, pedagoga/psychologa szkolnego.

3.       Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie, sytuacji wychowawczej w Szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.

4.       Program, o którym mowa w § 15 ust. 2, opiniuje Rada Rodziców po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o programie wychowawczo-profilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodziców.

5.       W przypadku, gdy Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

6.       Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, z uwzględnieniem treści programu wychowawczo-profilaktycznego i przedstawią je na zebraniach rodziców.

7.       Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy lub trwania kursu.

8.       Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie lub opiekuna kursu na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy lub odpowiednio wszystkich uczestników kursu w następujących przypadkach:

1) rażącego zaniedbywania obowiązków wychowawcy/opiekuna kursu;
2) postępowania niezgodnego z zasadami etyki;
3) utraty zaufania wychowanków;
4) w innych szczególnych przypadkach.

 

Rozdział 4. Organizacja działalności profilaktycznej w Szkole

§ 16

1.       Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

1)     realizację zagadnień ujętych w programie wychowawczo-profilaktycznym;
2)     rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
3)     realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
4)     działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami;
5)     promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;
6)     prowadzenie profilaktyki uzależnień.

§ 17

1.       Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą oraz pedagogiczno-psychologiczną:

1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:
a)      organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;
b)     rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,
c)      organizację zajęć integracyjnych,
d)     pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga lub psychologa szkolnego,
e)      udzielanie niezbędnej - doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub przedstawiciela dyrekcji,
f)       współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,
g)      respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno?pedagogicznej,
h)     organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji;
2)  nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych;
3)  nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:
a) umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,
b) objęcie opieką zespołu wychowawczo - profilaktycznego,
c) dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb ucznia,
d) rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych,
e) wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów,
f) indywidualizację procesu nauczania;
4) nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Rozdział 5. Wewnątrzszkolny system doradztwa  zawodowego

§ 18

1.   Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:

1)   wybór zawodu nie jest pojedynczym aktem decyzyjnym, ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia;
2)   na wybór zawodu wpływają głównie predyspozycje, zainteresowania, wartości, rodzaj i poziom wykształcenia oraz środowisko;
3)   preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu.

2.       Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego stanowi podstawę do ustalenia działań w zakresie doradztwa zawodowego.

3.       Cele realizowane w ramach  WSDZ:

1)     związane z kształtowaniem postaw i zachowań uczniów:
a)  przygotowanie do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej,
b)  rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania w kształtowaniu drogi zawodowej,
c) kształcenie nawyków nieustannego planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu,
d)  kształtowanie postawy otwartości na wiedzę i nowe doświadczenia,
e)  kreowanie postaw aktywnych i przedsiębiorczych,
f)   przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych;
2)     związane z kształceniem wśród uczniów umiejętności:
a)  planowania  przyszłości zawodowej,
b)  organizowania działań swoich i zespołu,
c)  przygotowania dokumentów związanych z pracą zawodową,
d)  poszukiwania pracy,
e)  prezentowania się na rynku pracy,
f)   nawiązywania kontaktów z pracodawcą,
g)  przeprowadzania negocjacji;
3)     związane z wiedzą uczniów:
a)  poznanie "świata zawodów"  (m.in. zadań i czynności, środowiska pracy, wymagań w danych zawodach),
b)  poznanie potencjalnych ścieżek edukacyjnych w wybranych zawodach,
c)  poznanie metod rekrutacji pracowników,
d)  poznanie zasad obowiązujących w kompletowaniu dokumentacji związanej z pracą,
e)  poznanie podstaw prawa pracy,
f)   poznanie zasad prowadzenia korespondencji związanej z zatrudnieniem.

4.       Funkcjonowanie WSDZ:

1)     osoby odpowiedzialne za realizację WSDZ w ZS nr2 w Stargardzie:
a) Dyrektor ZS nr2 w Stargardzie,
b)  szkolny doradca zawodowy;
2)     osoby współuczestniczące:
a) pedagog,
b) nauczyciele,
c) bibliotekarze,
d) instytucje zajmujące się wspieraniem planowania kariery zawodowej.

5.       Formy działań w ramach WSDZ:

1)      Formy adresowane do uczniów:
a)      diagnoza zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w Szkole,
b)     zajęcia warsztatowe służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania rozwoju i kariery zawodowej,
c)      zajęcia służące samopoznaniu i określeniu predyspozycji wyznaczających rozwój zawodowy     i karierę zawodową,
d)     zajęcia warsztatowe doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania w zespole,
e)      zajęcia służące nabyciu umiejętności poruszania się na rynku pracy,
f)       zajęcia uczące umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych,
g)      zajęcia służące rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcami,
h)     zajęcia przygotowujące do radzenia sobie w sytuacjach trudnych ,
i)       działania służące promowaniu samozatrudnienia,
j)       zajęcia służące zapoznaniu z obowiązującym prawem pracy,
k)      tworzenie multimedialnych centrów informacji z dostępem do Internetu dotyczących zawodów,
l)       spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,
m)   spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców,
n)     tworzenie bazy danych o lokalnych firmach i pracodawcach w branży, w której Szkoła kształci,
o)      organizowanie dni przedsiębiorczości,
p)     promocja oferty edukacyjnej Szkoły,
q)     współorganizowanie targów edukacyjnych,
r)      przygotowanie informatora o ofercie edukacyjnej placówki  i zawodach, w których kształci,
s)      tworzenie możliwości indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym na terenie Szkoły;
2)      Formy adresowane do rodziców:
a)  tworzenie możliwości indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym na terenie Szkoły,
b)  spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców,
c)  gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej w postaci prasy, informatorów, materiałów multimedialnych,
d)  tworzenie multimedialnych centrów informacji z dostępem do Internetu,
e)  tworzenie bazy danych o lokalnych firmach i pracodawcach w branży, w której szkoła kształci,
f)   organizowanie dni przedsiębiorczości,
g)  przygotowanie informatora o ofercie edukacyjnej placówki  i zawodach, w których kształci,
h)  promocja oferty edukacyjnej Szkoły,
i)   współorganizowanie  targów edukacyjnych,
3)      Formy adresowane do nauczycieli:
a)  szkolenia służące promowaniu znaczenia działań z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery zawodowej w Szkole,
b)  warsztaty służące doskonaleniu umiejętności doradczych,
c)  tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą,
d)  śledzenie losów zawodowych absolwentów,
e)  dostosowanie oferty edukacyjnej Szkoły do potrzeb lokalnego rynku pracy,
f)   przygotowanie informatora o ofercie edukacyjnej placówki i zawodach w których kształci,
g)  promocja oferty edukacyjnej Szkoły,
h)  współorganizowanie targów edukacyjnych,
i)   wspólne, z lokalnymi partnerami, ubieganie się o środki unijne w ramach programów pomocowych,
j)   wspieranie lokalnych inicjatyw mających na celu pomoc młodzieży w wejściu na rynek pracy;
4) Formy adresowane do środowiska lokalnego i lokalnego samorządu:
a)  współpraca z instytucjami  działającymi na rzecz rynku pracy i doradztwa zawodowego,
b)  spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców,
c)  wspólne, z lokalnymi partnerami, ubieganie się o środki unijne w ramach programów pomocowych,
d)  wspieranie lokalnych inicjatyw mających na celu pomoc młodzieży w wejściu na rynek pracy,
e)  dostosowanie oferty edukacyjnej placówki do potrzeb lokalnego rynku pracy,
f)   współorganizowanie targów edukacyjnych,
g)  współpraca z uczelniami wyższymi i akademickimi biurami karier,
h)  uczestnictwo w lokalnych badaniach dotyczących planowania kariery zawodowej i analizy rynku pracy.

 

§ 19

Efektem końcowym funkcjonowania WSDZ jest przygotowanie absolwentów do wyboru kierunku dalszego kształcenia zgodnego z indywidualnymi predyspozycjami, zainteresowaniami oraz zapotrzebowaniem rynku pracy. Realizacja działań w ramach WSDZ ułatwi absolwentom  aktywne wejście i  funkcjonowanie w świecie  pracy.

Rozdział 6. Sposoby zapewniania bezpieczeństwa uczniom – dyżury nauczycieli

§ 20

1. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

1)   podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele prowadzący te zajęcia;
2)   w czasie tzw. „okienek”, spowodowanych nieobecnością nauczyciela w pracy uczniowie, w miarę możliwości, mają zorganizowane zastępstwa lub przebywają w szkolnej czytelni;
3)   podczas zajęć odbywających się poza terenem Szkoły,  opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel – organizator tych zajęć;
4)   podczas zajęć odbywających na boisku Orlik 2012, opiekę nad uczniami sprawuje trener środowiskowy, zatrudniony na podstawie odrębnych przepisów;
5)   w czasie przerw międzylekcyjnych opiekę we wszystkich pomieszczeniach, dostępnych dla uczniów, przejmują nauczyciele dyżurni, zgodnie z ustalonym planem dyżurów;
6)   w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia ucznia w czasie pobytu w Szkole pielęgniarka szkolna, wychowawca lub inny nauczyciel zawiadamiają rodziców, którzy powinni odebrać dziecko;
7)   szczegółowe zasady zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych określa odrębna procedura.

2.   Uczniowie, którzy wymagają szczególnej opieki wychowawczej pozostają pod nadzorem pedagoga szkolnego.

3.   W czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów sportowych organizowanych przez Szkołę, uczniowie pozostają pod nadzorem osób wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły.

4.   Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, uczniowie powinni przebywać w czasie przerw międzylekcyjnych na świeżym powietrzu, pod nadzorem nauczycieli.

§ 21

1.   Zakres obowiązków nauczyciela dyżurnego:

1)     wykonywanie dyżurów obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych  Szkoły;
2)     sprawowanie dyżuru polega na przebywaniu w obrębie korytarzy wewnętrznych, schodów, wejść i sanitariatów w czasie od początku przerwy poprzedzającej pierwszą godzinę lekcyjną wyznaczonego dyżuru do końca przerwy następującej po ostatniej godzinie lekcyjnej dyżurującego;
3)     nauczycieli dyżurujących wskazują osoby wyznaczone przez dyrektora Szkoły;
4)     wykonywanie dyżuru należy do podstawowych obowiązków nauczycielskich i nie wiąże się z prawem do dodatkowego wynagradzania;
5)     podstawowymi obowiązkami dyżurującego są czynności związane z nadzorowaniem zachowania uczniów i innych  osób przebywających w siedzibie Szkoły, zmierzające do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa przez wydawanie poleceń i zakazów w zakresie:
a)  zapobiegania spożywania alkoholu, palenia tytoniu i przyjmowania środków odurzających i psychotropowych,
b)  zapobiegania stosowania przemocy i gróźb, używania słów i określeń obelżywych,
c)  zapobiegania uchylania okien poprzez odblokowanie zabezpieczeń konstrukcyjnych, wychylania się przez nie i siadania na parapetach okiennych,
d)  nadzorowania właściwego korzystania z szatni,
e)  przestrzegania zakazów biegania po schodach i korytarzach,
f)   zapewnienia prawidłowego wchodzenia i opuszczania Szkoły – przez piwnicę szkoły, gdzie znajduje się szatnia,
g)  wymagania zmiany okryć zewnętrznych przez wszystkich uczniów;

6.        W razie stwierdzenia innych zdarzeń i zagrożeń dla porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego Szkoły dyżurujący nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dyrektora lub jego zastępców. Do czasu skutecznego powiadomienia dyżurujący powinien podjąć czynności niezbędne według jego oceny i powiadomić o nich osoby uprawnione.

7.       Nauczyciel dyżurujący obowiązany jest do przekazywania informacji o złym zachowaniu uczniów wychowawcy danej klasy.

8.       Zmiany w zakresie wykonywania dyżurów wymagają uzgodnień z upoważnionym pracownikiem z tym, że w razie zastępstw nauczycieli nieobecnych obowiązki zastępujących obejmują również sprawowanie dyżuru za zastępowanego.

9.       W czasie sprzyjającej pogody (w okresie wiosennym: od 15 kwietnia do końca roku szkolnego i w czasie jesiennym: od 1września do 31 października) jeden z nauczycieli pełniących dyżur w szatni zobowiązany jest do przebywania na placu przed Szkołą.

 

Rozdział 7. Sposoby zapewniania bezpieczeństwa uczniom – wycieczki

§ 22

1.       Organizacja i program wycieczek i imprez powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

2.       Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem programowym,   organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, harmonogramu i regulaminu.

3.       W wycieczkach nie mogą brać udziału uczniowie w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

4.       Rodzice zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka, prowadzonym leczeniu, ewentualnych alergiach i innych przeciwwskazaniach.

5.       Na udział uczniów niepełnoletnich w wycieczce wymagana jest pisemna zgoda ich przedstawicieli ustawowych z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych.

6.       Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez wyraża Dyrektor Szkoły.

7.       Kierownika wycieczki wyznacza Dyrektor Szkoły spośród pracowników pedagogicznych Szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

8.       Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez Dyrektora Szkoły, osoba pełnoletnia, która:

1)   ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych;
2)   jest instruktorem harcerskim;
3)   posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

9.       Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych lub posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 8. pkt 3.

10.   Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia wymienione w ustępie 8 bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.

11.   Kierownik wycieczki uzgadnia termin i cel wycieczki z Dyrektorem Szkoły i wpisuje ją we wrześniu do planu wycieczek na dany rok szkolny.

12.   Kierownik wycieczki pobiera z sekretariatu pakiet, odpowiednich do formy wycieczki, dokumentów do wypełnienia:

1)   kartę wycieczki;
2)   harmonogram wycieczki;
3)   wzór listy uczestników;
4)   wzór zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w wycieczce;
5)   wzór oświadczeń rodziców w sprawie hospitalizacji, leczenia oraz odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez młodzież;
6)   regulamin wycieczki.

13.   Wypełnioną kartę wycieczki wraz z harmonogramem i listą uczestników kierownik wycieczki oddaje do sekretariatu najpóźniej na dwa dni przed terminem wyjazdu (w przypadku wyjazdu dłuższego niż jeden dzień i najpóźniej na jeden dzień przed terminem wyjazdu (w przypadku wyjazdu lub wyjścia jednodniowego) w celu zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły.

14.   Kierownik wycieczki sprawdza, czy wszyscy uczestnicy wycieczki są objęci ubezpieczeniem 
(nr polisy ubezpieczeniowej).

15.   Kierownik wycieczki powinien zadbać o poinformowanie uczestników i ich rodziców o dokładnym dniu, godzinie i miejscu zbiórki przedwyjazdowej, sposobie transportu, opiekunach oraz dokładnym terminie i miejscu powrotu.

16.   Zakres czynności kierownika wycieczki:

1)   opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy;
2)   opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników;
3)   zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;
4)   zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;
5)   określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy;
6)   nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy;
7)   organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników;
8)   dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie wycieczki lub imprezy;
9)   dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

17.   Zakres czynności opiekuna wycieczki:

1)   współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy;
2)   sprawuje opiekę nad powierzonymi uczniami;
3)   sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
4)   nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom;
5)   wykonuje inne zadania przydzielone przez kierownika.

18.   Podstawowa dokumentacja kierownika wycieczki:

1)   karta wycieczki - co najmniej 2 egzemplarze (jeden zostaje w szkole, a drugi zabiera kierownik wycieczki) - zatwierdzona przez Dyrektora Szkoły;
2)   harmonogram wycieczki;
3)   lista uczestników - kilka egzemplarzy;
4)   zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w wycieczce;
5)   oświadczenia rodziców (w sprawie leczenia, hospitalizacji, odpowiedzialności za szkody materialne);
6)   nr polisy ubezpieczeniowej uczestników i kadry (w przypadku wyjazdów zagranicznych NNW i KL);
7)   oświadczenie kadry w sprawie odpowiedzialności za zdrowie i życie uczestników wycieczki;
8)   umowa z organizatorem (w przypadku korzystania z usług biur turystycznych);
9)   wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku ucznia;
10) regulamin wycieczki lub imprezy.

19.   Opieka w czasie imprez i wycieczek:

1)   opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grupy;
2)   na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo - turystycznej poza teren Szkoły w obrębie tej samej miejscowości bez korzystania ze środków lokomocji powinna sprawować przynajmniej jedna osoba nad grupą 30 uczniów;
3)   przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą Szkoły powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy 15 uczniów;
4)   na imprezie turystyki kwalifikowanej opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 10 uczniów;
5)   wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m. n. p. m. mogą prowadzić wyłącznie górscy przewodnicy turystyczni;
6)   w wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie posiadający kartę rowerową lub prawo jazdy; długość dziennych odcinków trasy nie powinna przekraczać 50 km. Należy wybierać ścieżki rowerowe bądź drogi o małym natężeniu ruchu;
7)   zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi;
8)   w czasie gwałtownego załamania warunków pogodowych należy wycieczkę odwołać;
9)   nie wolno uczestnikom wycieczki zezwalać na kąpiel, pływanie na łodziach, kajakach jeżeli nie zostało to uwzględnione w programie wycieczki i bez opieki wykwalifikowanych ratowników;
10) przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu docelowego należy bezwzględnie sprawdzić stan liczbowy uczniów;
11) długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki;
12) uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków;
13) w przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

20.   Wycieczki zagraniczne:

1) Szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne w formach, o których mowa 
w § 22 ust. 1 – 4;
2)   zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez, o których mowa w pkt 1 wyraża Dyrektor Szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3)   zawiadomienie, o którym mowa w pkt 2, zawiera w szczególności:
a)  nazwę kraju,
b)  czas pobytu,
c)  program pobytu,
d)  imię i nazwisko kierownika lub opiekunów,
e)  listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.
4) kierownikiem wycieczki zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym.

21.   Finansowanie wycieczek:

1)   szkolna działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być finansowana ze środków pozabudżetowych, w szczególności:
a)  z odpłatności uczniów biorących w niej udział,
b)  ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie Szkoły,
c)  ze środków wypracowanych przez uczniów,
d)  ze środków przekazanych przez Radę Rodziców, a także osoby fizyczne i prawne;
2)   kierownicy i opiekunowie wycieczek i imprez nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków, o których mowa w pkt. 1.

§ 23

1.       Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez wychowawcę lub Dyrektora Szkoły.

 

Rozdział 8. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia

§ 24

1.       W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie Szkoły znajduje się uczeń posiadający alkohol lub narkotyki powinien podjąć następujące kroki:

1)   należy go odizolować od innych przez umieszczenie w oddzielnym pomieszczeniu;
2) następnie zażądać wydania substancji bądź okazania  zawartości plecaka i kieszeni - wskazane jest, aby odbywało się to przed co najmniej dwoma osobami dorosłymi, będącymi pracownikami Szkoły,
3) jeżeli uczeń dobrowolnie wyda substancję, należy ją zabezpieczyć. Jeżeli uczeń odmawia współpracy, należy podjąć próbę zachęcenia go do niej, informując, że jest ona zawsze poczytywana na jego korzyść; w przeciwnym wypadku jest to równoznaczne z uzasadnionym domniemaniem o jego winie;
4) należy  wezwać policję,  która ma prawo dokonania przesłuchania;
5) z przebiegu interwencji należy sporządzić notatkę;
6) o zdarzeniu należy bezzwłocznie powiadomić rodziców.

2.       W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie Szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:

1) powiadamia o swoich przypuszczeniach pedagoga szkolnego i wychowawcę klasy;
2) wychowawca lub nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale nie pozostawia go samego, stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie;
3) w razie potrzeby udziela pomocy medycznej lub wzywa pogotowie w celu stwierdzenia stanu zdrowia ucznia;
4) przeprowadza rozmowę interwencyjną z uczniem:
a) wyjaśnienie sytuacji – podaje uczniowi powody rozmowy,
b)  zorientowanie się w sytuacji ucznia – ocenia skalę problemu,
c)  udziela informacji zwrotnej – wyraża zaniepokojenie związane z sytuacją, zagrożeniem zdrowia, informuje o podjęciu kolejnych kroków.
5)  Zawiadamia o fakcie Dyrekcję Szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka ze Szkoły.

3.       Gdy nauczyciel bądź inny pracownik Szkoły, znajduje na terenie szkoły substancje przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki :

1)      zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz przed ewentualnym zniszczeniem do przyjazdu policji;
2)      próbuje, o ile to możliwe, w ramach działań pedagogicznych ustalić, do kogo znaleziona substancja należy;
3)      powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrekcję Szkoły i wzywa policję;
4)      po przyjeździe policji przekazuje zabezpieczoną substancję i informuje o szczegółach dotyczących zdarzenia.

§ 25

Szczegółowe procedury dotyczące warunków bezpiecznego pobytu uczniów w Zespole Szkół Nr 2  w przypadku zagrożenia znajdują się w regulaminach u pedagoga szkolnego.

Rozdział 9. Monitoring wizyjny

§ 26

W Szkole funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. Zapis wykorzystywany jest zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Prawo przeglądu zapisu ma komisja, w skład której wchodzą: Dyrektor Szkoły lub jego zastępca, pedagog lub psycholog, osoba zainteresowana lub wychowawca zainteresowanego ucznia.

 

DZIAŁ IV ORGANIZACJA I ŚWIADCZENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Rozdział 1. Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole

§ 27

1.       W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.

2.       Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

3.       Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na :

1)   rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
2)   rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
3)   rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia                       w Szkole;
4)   stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu Szkoły  oraz w środowisku społecznym;
5)   rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
6)   wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
7)   opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 
8)   prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
9)   podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
10) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
12) udzielaniu  nauczycielom  pomocy  w dostosowywaniu  wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
13) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

4.       Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z: 

1)  niepełnosprawności ucznia;
2)  niedostosowania społecznego;
3)  zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4)  z zaburzeń zachowania i emocji;
5)  szczególnych uzdolnień;
6)  specyficznych trudności w uczeniu się;
7)  z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8)  choroby przewlekłej;
9)  sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) niepowodzeń szkolnych;
11) zaniedbań środowiskowych;
12) trudności adaptacyjnych.

5.       Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować:

1)  rodzice ucznia/prawni opiekunowie;
2)  uczeń;
3)  Dyrektor Szkoły;
4)  nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści;
5)  pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna;
6)  poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
7)  asystent edukacji romskiej;
8)  pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela;
9)  pracownik socjalny;
10) asystent rodziny;
11) kurator sądowy;
12) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

6.       Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie Szkoły. 

7.       Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

1)   nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;
2)   specjaliści  wykonujący  w Szkole  zadania  z zakresu  pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności:
a)  pedagog,
b)  inni specjaliści zatrudnieni według potrzeb;
3)   pracownicy Szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.

 

Rozdział 2. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole

§ 28

1.       Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na:

1)   dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;
2)   rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;
3)   indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;
4)   dostosowanie warunków  nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.

2.       Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym Szkoły. W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być: 

1)     zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
a)      adresaci - uczniowie przejawiający trudności w nauce, w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
b)     zadania: pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego ,
c)      podstawa udzielania: na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica , według opinii poradni psychologiczno– pedagogicznych,
d)     prowadzący: nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć,
e)      czas trwania  jednostki zajęć:  45 minut,
f)       liczba uczestników: maksimum 8 osób ,
g)      okres udzielania: pp. zgodnie z decyzją Dyrektora;
2)     zajęcia rozwijające uzdolnienia: 
a)      adresaci: uczniowie szczególnie uzdolnieni ,
b)     zadania:   rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,
c)      podstawa udzielania:   na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica, opinii PP o szczególnych uzdolnieniach,
d)     prowadzący:  Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć,
e)      czas trwania jednostki zajęć: 45 minut,
f)       liczba uczestników: maksimum 8 osób ,
g)      okres udzielania pp. zgodnie z decyzją Dyrektora;
3)     zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: 
a)      adresaci:  dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
b)     zadania:  do zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c)      podstawa udzielania:  orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinia PPP,
d)     prowadzący: specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć,
e)      czas trwania jednostki zajęć: 45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć),
f)       liczba uczestników :maksimum 5 osób,
g)      okres udzielania pp. zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu;
4)     zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym:
a)      adresaci: uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne,
b)     zadania: eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego ,
c)      podstawa  udzielania: orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinia PP, wniosek rodziców, wychowawców, nauczycieli ,
d)     prowadzący: nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć, pedagog,
e)      czas trwania jednostki zajęć:45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć),
f)       liczba uczestników: maksimum 10 osób,
g)      okres  udzielania  pp. zgodnie z decyzją Dyrektora;
5)     zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

3.       Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej to:

1)     porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu;
2)     porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku  potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem;
3)     warsztaty dla uczniów w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się;
4)     organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie opinii poradni pp., i na wniosek rodziców dla uczniów, którzy w szczególności na stan zdrowia mają ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych.  

 

Rozdział 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu

§ 29

1.       Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:

1)   udzielanie  uczniom  pomocy w  odkrywaniu  ich predyspozycji,  zainteresowań i uzdolnień;
2)   wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny  i wiary w siebie;
3)   stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego uczniów;
4)   uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych;
5)   promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i Szkoły.

2.       Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i zawodowych obejmują pracę:

1)   na lekcji;
2)   poza lekcjami;
3)   poza Szkołą;
4)   inne formy.

3.       Uczeń zdolny ma możliwość:

1)   rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2)   uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad;
3)   indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności , poziomu i ilości zadań lekcyjnych; 
4)   realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki.

4.       W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:

1)   rozpoznaje uzdolnienia uczniów;
2)   umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem ukierunkowania jego samodzielnej pracy;
3)   systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia w domu;
4)   współpracuje z instytucjami wspierającymi Szkołę, w tym poradnię psychologiczno-pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia;
5)   składa wniosek do Dyrektora Szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki.

5.       Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

6.       W  przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień  nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp. 

7.       W Szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów.

8.       Dyrektor Szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanym w  § 45. 1 Statutu Szkoły.

9.       Organizowane w Szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień  i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

 

Rozdział 4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom

§ 30

1.       W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:

1)   posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, na zasadach określonych w Dziale IV rozdział 9 Statutu Szkoły;
2)   posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno?pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
3)   posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
4)   nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa  w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem;
5)   posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

2.       Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi, analizują  postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z poradni.  Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia. 

3.       W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy  w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.

4.       Wychowawca klasy              przekazuje  tę informację  pozostałym  nauczycielom pracującym z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę.  

5.       Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ich dziecka. 

6.       W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie. 

7.       Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

8.       Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia Dyrektorowi Szkoły.

9.       Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje  z rodzicami ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w Szkole.

10.   Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

11.   ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. 

12.   Rodzic ma  prawo  do          odmowy  świadczenia pomocy  psychologiczno-pedagogicznej swojemu dziecku.

13.   Koordynatorem   wszelkich   działań           związanych  z organizacją  i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest pedagog szkolny we współpracy z wychowawcą klasy.

14.   Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w Szkole ma obowiązek włączyć się  w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia.  

15.   W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w Szkole, Dyrektor Szkoły, za zgodą rodziców, występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej   o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia. 

16.   Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych i oddziałowych. Dyrektor Szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych.

17.   Za zgodą organu prowadzącego liczba uczestników i biorących udział w zajęciach dydaktyczno?wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 28 ust. 2.

18.   Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badać przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.

19.   Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

20.   Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie. 

21.   O objęciu  ucznia  zajęciami   dydaktyczno-wyrównawczymi  lub  zajęciami specjalistycznymi decyduje Dyrektor Szkoły. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

22.   W Szkole zatrudniony jest pedagog i na miarę potrzeb specjaliści,  posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

23.   Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog oraz inni specjaliści w terminach podawanych na tablicy stronie internetowej Szkoły. W Szkole mogą być prowadzone zajęcia dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności  z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o zajęciach umieszczana jest na stronie internetowej Szkoły.

24.   Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w  Stargardzie.

 

Rozdział 5. Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 31

1.       Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno?pedagogicznej należy:

1)     rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, 
2)     określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
3)     rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu Szkoły;
4)     świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;
5)     udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w Szkole;
6)     udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno?pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wychowawcę;
7)     dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia; nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia opracowuje się  na podstawie tego orzeczenia;
8)     indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:
a)      dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia,
b)     dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia,
c)      przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości   i umiejętności ucznia,
d)     umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych,
e)      różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych;  
9)     prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjno-kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych specjalistycznych); 
10) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;
11) prowadzenie działań służących  wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;
12) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;
13) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;
14) stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy:
a)  wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
b)  odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,
c)  przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,
d)  wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej.

 

Rozdział 6. Obowiązki wychowawcy klasy w zakresie wspierania uczniów

§ 32

1.       W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno-pedagogicznej uczniom powierzonej klasy do obowiązków wychowawcy należy:

1)   przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności, zdolności uczniów;
2)   przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów;
3)   zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowania ucznia i jego relacji z innymi,  analizę zauważonych postępów w rozwoju ucznia związanych z edukacją i rozwojem społecznym; sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę dokonywania autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje; dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka, może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy;
4)   określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;
5)   w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej  złożenia wniosku do Dyrektora Szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w Szkole;
6)   poinformowanie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku;
7)   monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;
8)   informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno ? pedagogicznej  i postępach ucznia;
9)   angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;
10) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych  i psychologicznych; 
11) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;
12) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.

2.       Wychowawca realizuje zadania poprzez: 

1)   bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;
2)   rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
3)   wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
4)   udział w pracach Zespołu dla uczniów z orzeczeniami;
5)   tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny  i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
6)   ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;
7)   pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce;
8)   utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
9)   rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się; 
10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
11) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak  i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie  z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów  w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników  w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek  i pomocy   tym,   którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych  i mają trudności w uzupełnieniu materiału;
12) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, 
m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek;
13) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich 
- zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
14) współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;
15) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy. 

Rozdział 7. Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego/psychologa

§ 33

1.       Do zadań pedagoga/psychologa szkolnego należy:

1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań   i uzdolnień ucznia;  
2)   diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo  w życiu Szkoły;
3)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole i oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego;
4)   udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;
6)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
7)   wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno?pedagogicznej;
8)   inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
9)   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
10) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców   i wychowawców;
11) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
12) prowadzenie zajęć dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania;
13) wspomaganie i pomoc  nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych  WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych;
14) współpraca  z poradnią  psychologiczno-pedagogiczną oraz  instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz młodzieży i ucznia;
15) pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo-profilaktycznego;
16) nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji;
17) przewodniczenie Zespołowi powołanego do opracowania Indywidualnych Programów edukacyjno-terapeutycznych;
18) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.       Gabinet pedagoga znajduje się w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie. Na drzwiach wejściowych do gabinetu umieszcza się godziny dyżuru pedagoga.

 

Rozdział 8. Zadania i obowiązki doradcy zawodowego

§ 34

1.       Do zadań i obowiązków doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1)   systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne, zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 
2)   gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 
3)   prowadzenie  zajęć związanych z  wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych  stron, predyspozycji,  zainteresowań   i uzdolnień uczniów; 
4)   koordynowanie  działalności informacyjno-doradczej  prowadzonej przez Szkołę i placówkę; 
5)   współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 
6)   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
7)   opracowanie planu pracy doradztwa zawodowego w Szkole;
8)   prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć;
9)   prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Rozdział 9. Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym

§ 35

1.       W Szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

2.       Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych. 

§ 36

1.       Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:

1)   realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2)   odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości  sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
3)   realizację            programów       nauczania dostosowanych  do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
4)   zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach pp. i możliwości organizacyjnych Szkoły;
5)   zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb;
6)   integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
7)   dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.

2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 37

1.       Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

2.       Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje  w formie uchwały stanowiącej Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu  o którym mowa 
w § 41. 1 Statutu oraz zgody rodziców.

3.       Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.

4.       Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.

5.       Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje Dyrektor Szkoły nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki w Szkole.

6.       Przedłużenie            nauki    uczniowi  niepełnosprawnemu może być dokonane  w przypadkach:

1)   braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;
2)   psycho-emocjonalnej niegotowości ucznia do zakończenia nauki w Szkole. 

§ 38

1.       Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno?pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia  z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

2.       Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego.

§ 39

1.       Uczniowi niepełnosprawnemu Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie  z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia.

2.       Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych Dyrektor Szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.

3.       Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. 

§ 40

1.       W Szkole dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są:

1)   zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie:
a)  korekcyjno-kompensacyjne,
b)  nauka języka migowego lub inne alternatywne metody komunikacji,
c)  zajęcia specjalistyczne, terapia psychologiczna,
d)  inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni pp.;
2)   zajęcia resocjalizacyjne dla uczniów niedostosowanych społecznie;
3)   zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
4)   w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

§ 41

1.       W Szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać  dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

2.       Nauczyciele, o których mowa w ust. 1:

1)   prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone    w programie;
2)   prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą  z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
3)   uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
4)   udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom  i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie,  w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

3.       Dyrektor Szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą.

4.       Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację  o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3 należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

§ 42

1.       Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy pychologiczno?pedagogicznej organizowanej w Szkole w formach i na zasadach określonych w Rozdziale 4 Statutu Szkoły.  

 

 

§ 43

1.       W Szkole powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie  o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem Wspierającym.

2.       W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w Szkole. 

3.       Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem. 

4.       W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:

1)   na wniosek Dyrektora Szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;
2)   na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog lub inny specjalista.

5.       Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w Szkole są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców nie może uczestniczyć w pracach zespołu.

6.       Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny na okres wskazany  w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia do zawarte w orzeczeniu we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

7.       Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w Szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program. 

8.       Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET)  określa:

1)   zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem   metod i formy pracy z uczniem;
2)   rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia  z uczniem, z tym, że  w przypadku:
a)  ucznia niepełnosprawnego - zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,
b)  ucznia niedostosowanego społecznie - zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,
c)  ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym - zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym,
d)  zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
3)   formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez Dyrektora Szkoły zgodnie z przepisami; 
4)   działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
5)   zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
6)   zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań;
7)   wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do  5 uczniów, jeżeli występuje taka potrzeba.

9.       Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno?terapeutycznego oraz w dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.  Dyrektor Szkoły zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia zespołu listownie lub w przypadku prowadzenia dziennika elektronicznego poprzez dokonanie wpisu.

10.   Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny  poziomu funkcjonowania ucznia.                                 

11.   W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej   o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.   

12.   Wymiar  godzin  poszczególnych form udzielania  uczniom pomocy psychologiczno?pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

13.   Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny mają obowiązek znad jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu  w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.

Rozdział 10. Nauczanie indywidualne

§ 44

1.       Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

2.       Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor Szkoły. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania   w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę. 

3.       Dyrektor Szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego z organem prowadzącym zasięga opinii rodziców (prawnych opiekunów) celem ustalenia czasu prowadzenia zajęć. 

4.       Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela Dyrektor nauczycielom zatrudnionym w Szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

5.       W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić  w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby Szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia. 

6.       Za  zajęcia  indywidualnego  nauczania  uważa  się  zajęcia  prowadzone w indywidualnym    i bezpośrednim kontakcie z uczniem.

7.       Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu. 

8.       W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowych  planów  nauczania  dostosowane  do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia,  z wyjątkiem przedmiotów z których uczeń jest zwolniony, zgodnie z odrębnymi przepisami.

9.       Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, Dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane. 

10.   Wniosek, o którym mowa w ust. 9 składa się w formie pisemnej wraz  z uzasadnieniem. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 wpisuje się do Dziennika indywidualnego nauczania – znajduje się w dzienniku elektronicznym, zaś Dyrektor Szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem. 

11.   Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia. 

12.   Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z uczniem wynosi od 12 do 16 godzin tygodniowo, prowadzonych w co najmniej 3 dniach.

13.   Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego należy:

1)   dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia;
2)   udział w posiedzeniach Zespołu Wspierającego opracowującego IPET;
3)   prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia w życiu Szkoły;
4)   podejmowanie  działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami;
5)   systematyczne prowadzenie Dziennika zajęć indywidualnych w dzienniku elektronicznym.

14.   Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków   z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, Dyrektor Szkoły organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu Szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz stanowisko rodziców/prawnych opiekunów odnotowywane są w Dzienniku nauczania indywidualnego.

15.   Dyrektor Szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego w przypadku, gdy rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz  z zaświadczeniem  lekarskim  potwierdzającym   czasową poprawę  zdrowia  ucznia, umożliwiającą uczęszczanie ucznia do Szkoły.   

16.   Dyrektor Szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek rodziców/prawnych opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie ucznia do Szkoły. Dyrektor Szkoły  w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest zobowiązany powiadomić poradnię psychologiczno?pedagogiczną, która wydała orzeczenie oraz organ prowadzący Szkołę.

17.   Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu  na zasadach określonych w WZO.

Rozdział 11. Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki

§ 45

1.       Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:

1)   wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;
2)   oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/semestru.

2.       Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.

3.       Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone  po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.

4.       Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.

5.       Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania   z zakresu dwóch  lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.

6.       Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić: 

1)   uczeń -  za zgodą rodziców (prawnych opiekunów);
2)   rodzice (prawni opiekunowie) ucznia;
3)   wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek 
– za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

7.       Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.

8.       Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza Szkołą.

9.       W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w Szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w Szkole oraz zainteresowany uczeń.

10.   Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 Dyrektor Szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

11.   Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

12.   W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.

13.   Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.

14.   Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.

15.   Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela/opiekuna  i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą 
niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.

16.   Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.

17.   Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:

1)   uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;
2)   zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów  w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie  tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.

18.   Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny co dwa tygodnie.

19.   Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.

20.   Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.

21.   Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.

22.   Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia.

23.   Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane  w ITN.

24.   Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację   o ukończeniu Szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

DZIAŁ V ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

Rozdział 1. Informacje ogólne

§ 46

Organami Zespołu Szkół nr 2 są:

1)   Dyrektor Zespołu Szkół nr 2;
2)   Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 2;
3)   Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 2;
4)   Samorząd Uczniowski.

 

§ 47

      Za zgodą organu prowadzącego  w Szkole funkcjonują następujące stanowiska kierownicze wynikające z potrzeb kształcenia i wychowania młodzieży oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Szkoły:

1)   zastępcy Dyrektora;
2)   głównego księgowego;
3)   kierownika szkolenia praktycznego;
4)   kierownika gospodarczego.

§ 48

Liczba wicedyrektorów uzależniona jest od liczby oddziałów.

§ 49

1.       W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

2.       Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust.1 wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności.

 

Rozdział 2. Dyrektor Szkoły

§ 50

1.       Dyrektor Szkoły:

1)     kieruje Szkołą  jako jednostką samorządu terytorialnego;
2)     jest osobą działającą w imieniu  pracodawcy;
3)     jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
4)     wykonuje zadania administracji publicznej  w zakresie określonym ustawą. 

2.       Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością Szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest  bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole.

3.       Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora Szkoły określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

§ 51

1.       Dyrektor kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności:

1)     kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;
2)     przewodniczy radzie pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
3)     realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
4)     wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;
5)     opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów w Szkole;
6)     sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
7)     powołuje szkolna komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną;
8)     przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły;
9)     dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
10) podaje do publicznej wiadomości do 15 września szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał w szkole w danym roku szkolnego;
11) ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji w szkole, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, jeden podręcznik do przedmiotu, który będzie obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia;
12) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców szkoły, Samorządem Uczniowskim;
13) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo-opiekuńczej w Szkole;
14) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub w formie indywidualnego nauczania;
15) organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną;
16) organizuje działania Szkoły w zakresie pomocy psychologiczno– pedagogicznej, polegające na planowaniu i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
17) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne;
18) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego;
19) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
20) zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, informatyki w oparciu o odrębne przepisy;
21) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie;
22) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły lub skreśla pełnoletniego ucznia z listy uczniów na określonych zasadach;
23) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
24) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej 
i religijnej uczniom;
25) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
26) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów prowadzonych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
27) na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego; ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego orzeczenia;
28) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości ;
29) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających;
30) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela;
31) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.

2.       Organizuje działalność Szkoły, a w szczególności:

1)     opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny i przekazuje go po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe organowi prowadzącemu;
2)     przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;
3)     określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
4)     wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach dni wolne od zajęć;
5)     informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych;
6)     odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach gdy występuje zagrożenie życia, zdrowia uczniów;
7)     zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, 
a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;
8)     dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
9)     egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
10) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą Szkoły;
11) opracowuje projekt planu finansowego Szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
12) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
13) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na szkolnym boisku;
14) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych Szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.
15) organizuje prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
16) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku Szkoły;
17) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami;
18) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

3.       Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

1)     nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
2)     powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
3)     dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych, zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych w oparciu o opracowane szczegółowe kryteria oceniania;
4)     decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy 
w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;
5)     opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
6)     dokonuje oceny pracy za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
7)     przyznaje nagrody Dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi Szkoły;
8)     występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;
9)     udziela urlopów zgodnie z KN i KP;
10) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
11) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
12) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
13) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
14) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
15) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
16) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania;
17) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

4.       Sprawuje opiekę nad uczniami:

1)     tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządami Uczniowskimi;
2)     egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu Szkoły;
3)     sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w Szkole.

§ 52

1.       Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

Rozdział 3. Rada Pedagogiczna

§ 53

1.       W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.       W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole oraz pracownicy zakładów pracy, pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu dla młodocianych pracowników. Z głosem doradczym udział w niej brać mogą osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3.       Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

4.       Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.

5.       Do kompetencji Rady Pedagogicznej należą:

1)   zatwierdzenie planów pracy Szkoły, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;
2)   zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną;
4)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli  Szkoły;
5)   podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów  Szkoły;
6)   ustalanie w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego wykazu podręczników oraz podanie ich do publicznej wiadomości. Rada Pedagogiczna wprowadza zmiany w wyżej wymienionych zestawach na uzasadniony wniosek nauczyciela;
7)   ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,  w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w działaniach doskonalących pracę Szkoły.
8)   Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły / lub jego zmiany/ oraz uchwala go.

6.       Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)   organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2)   projekt planu finansowego Szkoły;
3)   wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4)   propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5)   powierzenie funkcji Dyrektora na następną kadencję;
6)   regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego;
7)   ustalone przez Dyrektora Szkoły dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno?wychowawczych, w wymiarze określonym w Rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji roku szkolnego i ujęte w „Terminarzu ZS nr 2” na dany rok szkolny.

7.       Rada Pedagogiczna wnioskuje w szczególności:

1)   we wszystkich sprawach uczniowskich dotyczących kształcenia i wychowania;
2)   o odwołanie z funkcji Dyrektora do organu prowadzącego Szkołę;
3)   o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej;
4)   w przypadku określonym w ustępie 7 pkt. 3 Dyrektor Szkoły  jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku Rady Pedagogicznej.

8.       Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.

9.       O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

10.   Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykle większością głosów, w obecności co najmniej ½  jej członków.

11.   Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

12.   Sposób działania Rady Pedagogicznej określa odrębny regulamin.

13.   Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się wspólnie dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 i są nagrywane oraz protokołowane w jednej Księdze Protokołów.

Rozdział 4. Rada Rodziców

§ 54

1.       W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca  reprezentację rodziców uczniów.

2.       W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3.       Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu Szkół nr 2.

4.       W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania  funduszy określa regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 2.

5.       Rada Rodziców ma następujące kompetencje:

1)     występuje do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły;
2)     uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowany przez nauczycieli oraz treści z zakresu profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujące także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do nauczycieli i rodziców; jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły,  program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;
3)     opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;;
4)     opiniuje projekt planu finansowego składany przez Dyrektora Szkoły
5)     opiniuje ustalone przez Dyrektora Szkoły dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno?wychowawczych, w wymiarze określonym w Rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji roku szkolnego i ujęte w „Terminarzu ZS nr 2” na dany rok szkolny.

6.       Całokształt pracy Rady Rodziców reguluje odrębny regulamin.

Rozdział 5. Samorząd Uczniowski

§ 55

1.       W Szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.

2.       Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 2.

3.       Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4.       Samorząd ma prawo występować do Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich takich jak:

1)   prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem  i stawianymi wymaganiami;
2)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3)   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
4)   prawo do  redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5)   prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej  i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi - w porozumieniu z Dyrektorem;
6)   prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

5.       Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

6.       Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu.

7.       Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

8.       Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych wymaga zgody rodziców.

9.       Uczniowie w ramach wolontariatu mogą:

1) świadczyć pomoc ludziom starszym;
2) udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce;
3) uczestniczyć w działalności charytatywnej.

10.   Do zadań Rady Wolontariatu należy:

1) rozpoznawanie potrzeb na działalność wolontariuszy;
2) analizowanie ofert składanych do Szkoły w zakresie udzielania pomocy lub świadczenia pomocy;
3) opiniowanie i wybór ofert złożonych w Szkole.

11.   Samorząd działa zgodnie z regulaminem.

12.   Samorząd opiniuje ustalone przez Dyrektora Szkoły dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno?wychowawczych, w wymiarze określonym w Rozporządzeniu MEN    w sprawie organizacji roku szkolnego i ujęte w „Terminarzu ZS nr 2” na dany rok szkolny.

Rozdział 6. Zasady współpracy organów Szkoły

§ 56

1.       Wszystkie organa Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

2.       Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działania powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia i przekazania do ogólnej wiadomości.

3.       Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

4.       Organa Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

5.       Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości.

6.       Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w razie potrzeby  formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.

7.       Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

8.       Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci.

9.       Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 58. 1. niniejszego Statutu.

§ 57

1.       Rodzice i nauczyciele współdziałają ze Szkołą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2.       Rodzice współpracując ze Szkołą mają prawo do:

1)     znajomości Statutu Szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań Szkoły, programu wychowawczego i programu profilaktycznego Szkoły;
2)     zgłaszania do programu wychowawczo - profilaktycznego swoich propozycji; wnioski i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
3)     współudziału w pracy wychowawczej;
4)     znajomości organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje Dyrektor Szkoły po zebraniu Rady Pedagogicznej;
5)     znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu rodziców i w przypadkach wymagających ich dodatkowego omówienia;
6)     uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców, indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca spotkania, telefonicznie lub pisemnie o frekwencji ucznia);
7)     uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka - porad udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek Poradnia Psychologiczno?Pedagogiczna;
8)     wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły: Dyrektorowi Szkoły, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców.

Rozdział 7. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły

§ 58

1.       Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami Szkoły oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć należy do Dyrektora Szkoły.

2.       Przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.

3.       Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego w Szkole – strony sporu.

4.       swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem, Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku .

5.       Jeżeli w sporze między organami stroną jest Dyrektor Szkoły, rozstrzygnięcia dokonuje zespół mediacyjny.

6.       Zespół mediacyjny jest powoływany spośród członków Rady Pedagogicznej.

7.       W skład zespołu mediacyjnego wchodzi pięciu nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony.

8.       Skład zespołu mediacyjnego ulega zmianie , jeśli któryś z jego członków przestaje pełnić funkcję nauczyciela.

9.       Kolejni członkowie zespołu mediacyjnego wybierani są według zasady wymienionej w ust. 6 i 7.

10.   Zespół mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek jednego z organów lub Dyrektora Szkoły.

11.   Zespół mediacyjny przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły, Dyrektorem Szkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.

12.   Zespół mediacyjny dokonuje rozstrzygnięcia poprzez głosowanie.

13.   swojej decyzji zespól mediacyjny zawiadamia strony sporu w formie pisemnej z pełnym uzasadnieniem.

14.   Decyzja zespołu mediacyjnego jest ostateczna.

 

DZIAŁ VI ORGANIZACJA NAUCZANIA

Rozdział 1. Działalność dydaktyczno-wychowawcza

§ 59

1.       Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.       Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry: semestr I - od początku roku szkolnego do ostatniego tygodnia grudnia; semestr II - od pierwszego tygodnia stycznia do zakończenia zajęć dydaktycznych  w Szkole.

3.       Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala i ogłasza dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze określonym w Rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji roku szkolnego. Dni te zostają ujęte w „Terminarzu ZS nr 2” na dany rok szkolny.

 

§ 60

1.       Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły w terminie uzgodnionym z organem prowadzącym Szkołę, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę oraz Związki Zawodowe i Kuratorium Oświaty.

2.       W arkuszu organizacyjnym Szkoły zamieszczona jest w szczególności liczba pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólna liczba godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczba godzin nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

3.       Tygodniowy rozkład zajęć opracowany na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny pracy umysłowej.

§ 61

1.       Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego  i z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczna nauka zawodu;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

2.       Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są także nieobowiązkowe zajęcia:

           a) religii/etyki;
           b) wychowania do życia w rodzinie.

3.       Dodatkowe zajęcia edukacyjne organizuje Dyrektor Szkoły, za zgodą organu    prowadzącego Szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

4.       Zajęcia wymienione w pkt  3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

§ 62

1.       Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.

2.       Szkoła może dokonać corocznego podziału na grupy w obrębie przedmiotów wskazanych do takiego podziału w arkuszu organizacyjnym Szkoły i po zatwierdzeniu przez organ prowadzący. Podziału na grupy dokonuje Szkoła w miarę posiadanych środków finansowych.

3.       Niektóre zajęcia obowiązkowe, np.: nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła przedmiotowe i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być organizowane poza systemem klasowo?lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyklasowych. Zajęcia organizowane są w ramach posiadanych środków finansowych.

 

 

Rozdział 2. Organizacja praktycznej nauki zawodu

§ 63

1.       Praktyczna nauka zawodu w Zespole Szkół nr 2 Technikum Zawodowym nr 2 w Stargardzie organizowana jest w formie praktyk zawodowych.

2.       Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów Technikum Zawodowego w celu:

a) opanowania przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do zdania egzaminów z poszczególnych kwalifikacji przypisanych do zawodu, pozyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz do ukończenia Szkoły;
b) zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności z poszczególnych kwalifikacji w zawodzie  w rzeczywistych warunkach pracy.

3.       Praktyczna nauka zawodu  realizowana jest w czasie całego roku szkolnego według  harmonogramu opracowanego przez kierownika szkolenia praktycznego na bieżący rok szkolny.

4.       Przed terminem praktyki Szkoła sporządza  umowy o praktyczną naukę zawodu, które określają:  strony umowy i osoby je reprezentujące, terminy praktyki, obowiązki stron umowy(zgodnie z rozporządzeniem w sprawie praktycznej nauki zawodu ); załącznikiem każdej umowy jest wykaz uczniów kierowanych na praktykę oraz program praktyk w danym zawodzie.

5.       Program praktyki zawodowej  określa zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktykach zawodowych, a czas ich trwania określa podstawa programowa dla zawodu.

6.       Dobowy wymiar godzin praktyki zawodowej wynosi 8 godzin. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru godzin praktycznej nauki zawodu dla uczniów w wieku powyżej 18 lat, nie dłużej jednak niż do 12 godzin, przy zachowaniu tygodniowego wymiaru godzin praktyki (40 godzin). Przedłużenie dobowego wymiaru godzin praktycznej nauki zawodu jest możliwe tylko u tych pracodawców, gdzie przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynika z rodzaju pracy lub jej organizacji.

7.       Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym z tym, że nie może wypadać w porze nocnej.

8.       Praktyczna nauka zawodu uczniów jest prowadzona indywidualnie lub w grupach; liczba uczniów w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy w sprawie prac wzbronionych młodocianym, a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.

9.       Podziału uczniów na grupy dokonuje kierownik szkolenia praktycznego, w porozumieniu z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

10.   Kierownik szkolenia praktycznego może wyrazić zgodę na odbycie praktyk zawodowych, na prośbę uczniów lub jego rodziców/prawnych opiekunów, w innych przedsiębiorstwach po przedstawieniu zgody podmiotu na ich realizację.

11.   Praktyki zawodowe dla zainteresowanych uczniów organizowane są również na rynku międzynarodowym. Przed ostatecznym podpisaniem umowy z takim pracodawcą rodzice/prawni opiekunowie składają na piśmie oświadczenia zawierające zobowiązanie do spełnienia wszystkich uzgodnionych z kierownikiem szkolenia praktycznego obowiązków.

12.   Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być sami pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy.

§ 64

1.       Kształcenie praktyczne organizuje kierownik szkolenia praktycznego sprawując jednocześnie nadzór nad jej przebiegiem w formie:

1) wizyt w miejscach praktyki;
2) rozmów telefonicznych z pracodawcami, opiekunami praktyk;
3) rozmowy z rodzicami/prawnymi opiekunami;
4) kontroli wpisów do dzienniczka praktyk.

2.       W trakcie odbywania praktyki wychowawca klasy ma obowiązek dokonania kontroli praktyk u dwóch wskazanych przez kierownika szkolenia praktycznego pracodawców.

3.       Ostateczna ocena z praktyki zawodowej ustalana jest przez kierownika szkolenia praktycznego na podstawie oceny i opinii uzyskanej od pracodawcy, wyników kontroli praktyk przez wychowawców oraz dzienniczka praktyk.

4.       Jeżeli w czasie odbywania praktycznej nauki zawodu absencja ucznia:

1)     przekroczy połowę przewidzianego czasu, jest on zobowiązany do odrobienia tych zajęć   w całości w innym terminie, w formie uzgodnionej z kierownikiem szkolenia praktycznego 
(dotyczy tylko nieobecności usprawiedliwionej);
2)     nie przekroczy połowy przewidzianego czasu zajęć praktyka zawodowa może być zaliczona przy obniżonej ocenie;
3)     uczeń, który w określonym terminie nie rozliczy się i nie przedłoży w szkole wystawionej oceny z praktyki zawodowej zostaje nieklasyfikowany z praktyki.

5.       Obowiązki Szkoły określone są w treści zawartej umowy o praktyczną naukę zawodu.

6.       Do zadań Szkoły należy:

1)     opracowanie harmonogramu praktyk zawodowych na bieżący rok szkolny;
2)     zorganizowanie szkolenia bhp, ppoż. (wstępnego ) i udokumentowanie  odbycia  wymaganym zaświadczeniem „Kartą szkolenia wstępnego BHP” , skierowanie na bezpłatne badania w celu otrzymania książeczki dla celów sanitarno-epidemiologicznych, skierowanie do lekarza medycyny pracy w celu pozyskania zaświadczenia lekarskiego o możliwości odbywania praktycznej nauki w zawodzie, w którym się kształci;
3)     sporządzenie umowy z podmiotami, w których odbywa się praktyczna nauka zawodu uczniów;
4)     zapoznanie uczniów z regulaminem praktycznej nauki zawodu, programem praktyki zawodowej, zasadami prowadzenia dokumentacji przebiegu praktyki zawodowej oraz dokonanie podziału uczniów na grupy szkoleniowe ( według pracodawców );
5)     pełnienie nadzoru pedagogicznego realizowanych praktyk zawodowych;
6)     współpraca z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu, z opiekunami praktyk zawodowych, wychowawcami klas oraz rodzicami;
7)     wystawienie oceny z praktyki zawodowej.

7. Do zadań pracodawców należy:

1)     zapewnienie warunków do realizacji praktycznej nauki zawodu a w szczególności:
a)      stanowisk pracy do wykonywania zadań,
b)     pomieszczeń do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środki ochrony indywidualnej,
c)      dostępu do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych;
2)     wyznaczenie  opiekunów praktycznej nauki  zawodu;
3)     zapoznanie uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności z przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy oraz przepisami i zasadami BHP;
4)     nadzorowanie przebiegu praktycznej nauki zawodu;
5)     zapewnienie realizacji programu nauczania dla określonego zawodu;
6)     współpraca ze Szkołą, powiadamianie Szkoły o naruszeniu przez ucznia regulaminu pracy;
7)     po zakończeniu praktyki zawodowej potwierdzanie  jej odbycia w prowadzonej przez uczniów dokumentacji przebiegu praktyki zawodowej, wystawienie opinii oraz jej ocena.

 

 

§ 65

1.       Prawa i obowiązki ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu-praktykę zawodową. Uczeń zobowiązany jest do:

1)     aktywnego uczestnictwa w zajęciach wynikających z programu praktyki zawodowej oraz do brania czynnego udziału w innych zajęciach praktycznych o charakterze dydaktyczno?wychowawczym (wystawy, konkursy, targi związane z branżą i inne);
2)     zachowania  kultury pracy i dbałości o powierzony sprzęt, surowce, materiały;
3)     przestrzegania obowiązujących w zakładzie, w którym odbywa praktykę zawodową, regulaminów i przepisów BHP;
4)     usprawiedliwiania dni nieobecności na praktyce zawodowej; każde usprawiedliwienie należy przedłożyć opiekunowi wyznaczonemu przez pracodawcę, a o jego posiadaniu powiadomić pracodawcę w dniu jego otrzymania lub w terminie wcześniejszym;
5)     bezwzględnego stosowania się do wskazówek i poleceń opiekuna praktycznej nauki zawodu lub  pracownika, któremu bezpośrednio podlega;
6)     sumiennego wykonywania wyznaczonej pracy, utrzymywania stanowiska w należytym porządku i czystości;
7)     zgłaszanie każdego wypadku, nawet błahego, natychmiast bezpośredniemu przełożonemu; dotyczy to również najmniejszego skaleczenia, uszkodzenia maszyny, urządzenia lub narzędzi;
8)     odpowiedzialności materialnej za zgubienie, uszkodzenie względnie przywłaszczenie powierzonego sprzętu, narzędzi, urządzeń;
9)     prowadzenia dzienniczka praktyki zawodowe, którego wpisy zgodne są z programem nauczania;

2.       Uczniom podczas praktyki zawodowej zabrania się:

1)     opuszczania bez wiedzy i zgody  opiekuna  stanowiska pracy;
2)     samowolnego uruchamiania maszyn i urządzeń;
3)     spożywania posiłków w czasie innym niż przerwy śniadaniowe w pracy;
4)     korzystania podczas praktyki zawodowej  z prywatnych telefonów komórkowych w sprawach niezwiązanych z praktyką zawodową;

3.       Rodzice/prawni opiekunowie ucznia odpowiadają materialnie za świadome szkody  wyrządzone przez niego podczas odbywania praktycznej nauki zawodu.

4.       Zaliczenie praktycznej nauki zawodu-praktyki zawodowej powinno być potwierdzone w dzienniczku praktyki zawodowej. Pracodawca, w ostatnim dniu praktyki zawodowej wystawia opinię o przebiegu praktyki oraz dokonuje jej oceny.

5.       Ocena z praktycznej nauki zawodu winna uwzględniać następujące kryteria:

1)     poziom zdobytej wiedza  i umiejętności;
2)     samodzielność pracy;
3)     jakość wykonanej pracy;
4)     przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
5)     dyscyplina.

§ 66

1.       W przypadku naboru uczniów do  klas pierwszych Szkoły Branżowej I stopnia zostanie opracowany regulamin praktycznej nauki zawodu – zajęć praktycznych, dla wszystkich uruchomionych kierunków kształcenia. Zajęcia praktyczne zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r.  poz. 59 i 949) będą mogły odbywać się u pracodawców w drodze podpisanej umowy pomiędzy Szkołą a pracodawcą lub umowy zawartej pomiędzy  pracodawcą    a młodocianym pracownikiem.

 

Rozdział 3. Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ

§ 67

1.       Szkoła umożliwia uczniom kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, zapewnia nauczanie religii/etyki, WDŻ i uczy dbałości o język ojczysty.

2.       Życzenie, o którym mowa w ust.5, jest wyrażone w najprostszej formie i nie musi być ponawiane, ale może być zmienione;

3.       Szkoła  organizuje lekcje religii lub etyki dla grupy uczniów nie mniejszej niż siedem osób, mniejsze grupy uczniów mają organizowane zajęcia międzyklasowe  lub międzyszkolne.

4.       W Szkole lekcje religii i etyki organizuje się na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) lub samych uczniów, po osiągnięciu pełnoletniości o pobieraniu religii i etyki decydują sami uczniowie.

5.       Uczniom danego oddziału  organizuje się zajęcia z zakresu wychowania do życia w rodzinie, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa.

6.       Zajęcia, o których mowa w ust. 6,  nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły przez ucznia.

Rozdział 4. Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć

§ 68

1.       Zasady zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego:

1)     uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ze względu na przeciwwskazania zdrowotne; zwolnienie to nie odnosi się jednak do obecności ucznia na zajęciach wychowania fizycznego;
2)     dokumentację dotyczącą doraźnych zwolnień z zajęć wychowania fizycznego przechowuje nauczyciel do końca roku szkolnego;
3)     dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza-specjalistę;
4)     zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca roku szkolnego;
5)     zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż 1 miesiąc, jednak nie obejmującego całego semestru, należy przekazać również nauczycielowi wychowania fizycznego; w przypadku dostarczenia kolejnego/kolejnych zaświadczeń Dyrektor Szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie tych zaświadczeń;
6)     zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego semestru lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach;
7)     zwolnienie należy dostarczyć niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż: 30 września (I semestr) i 31 stycznia ( II semestr); w przypadku zdarzeń losowych zaświadczenie dostarczane jest na bieżąco;
8)     Dyrektor Szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 14 dni roboczych od daty wpływu podania;
9)     w przypadku decyzji odmownej rodzice/opiekunowie (lub uczeń pełnoletni) mogą odwołać się za pośrednictwem Dyrektora do Kuratora Oświaty w Szczecinie;
10)  jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć z wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”;
11) uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być na tych zajęciach; w przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w tym dniu, uczeń może być zwolniony na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów złożonego w sekretariacie Szkoły i po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły; o tym fakcie poinformowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy;
12) uczeń zwolniony z zajęć do domu ma zaznaczone w dzienniku zwolniony;
13) z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy zapoznaje rodziców/opiekunów na pierwszym zebraniu z rodzicami.

§ 69

1.       Procedura zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego:

1)   Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego;
2) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie nauczania indywidualnego, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia;
3)   o zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka występują rodzice (prawni opiekunowie); składają podanie do Dyrektora Szkoły, do którego załączają opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej;
4)   podanie wraz z dokumentacją psychologiczno-pedagogiczną należy przedłożyć Dyrektorowi Szkoły do 15 września danego roku szkolnego lub niezwłocznie po otrzymaniu tej dokumentacji w przypadku nowej diagnozy przeprowadzonej w trakcie trwania roku szkolnego;
5)   Dyrektor wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania;
6)   o zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia; fakt przyjęcia informacji do wiadomości rodzice potwierdzają podpisem złożonym na decyzji Dyrektora Szkoły;
7)   uczniowi zwolnionemu z nauki drugiego języka obcego Szkoła zapewnia opiekę, podczas trwania tych zajęć uczeń przebywa w czytelni szkolnej; w szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) złożonego w sekretariacie Szkoły i po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły; o tym fakcie informowani są nauczyciel języka obcego oraz wychowawca klasy;
8)   uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku zwolniony;
9) w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony’’ albo „zwolniona”.

§ 70

1.       Procedura zwolnienia z zajęć wychowania do życia w rodzinie:

1)   Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania do życia w rodzinie tylko na pisemną rezygnację rodziców (prawnych opiekunów) z udziału ich dziecka w tych zajęciach; uczeń pełnoletni sam składa rezygnację;
2)   rodzice/prawni opiekunowie (pełnoletni uczeń) składają pisemną rezygnację do Dyrektora Szkoły do dnia 30 września danego roku szkolnego;
3)   zajęcia odbywają się na pierwszej lub ostatniej godzinie w rozkładzie lekcyjnym klasy; w innych sytuacjach Szkoła zapewnia opiekę uczniom, którzy nie uczestniczą w zajęciach
 - uczniowie przebywają w czytelni szkolnej;
4)   uczniom nie uczęszczającym na zajęcia nie wpisuje się nieobecności;
5)   zwalnianie z pojedynczych zajęć odbywa się na ogólnych zasadach przyjętych w Szkole.

§ 71

1. Procedura zwalniania ucznia z lekcji religii/etyki:

1) o udziale ucznia w zajęciach religii/etyki decydują, poprzez złożenie oświadczenia, rodzice (opiekunowie) ucznia bądź sam uczeń po osiągnięciu pełnoletności; oświadczenie jest składane na cały okres nauki ucznia w Szkole; po złożeniu oświadczenia udział ucznia w tych zajęciach staje się obowiązkowy; oświadczenie powyższe nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może być natomiast zmienione;
2)   rodzice (opiekunowie) ucznia (pełnoletni uczeń) mogą wystąpić do Dyrektora o zwolnienie  z uczestnictwa w lekcjach religii/etyki; składają podanie do Dyrektora Szkoły 
do dnia 15 września danego roku szkolnego;
3)   w przypadku, gdy rodzice ucznia (prawni opiekunowie) chcą zmienić oświadczenie w trakcie roku szkolnego, wymagane jest pisemne oświadczenie, podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów; uczeń pełnoletni sam pisze oświadczenie; zmiana jest możliwa nie później niż 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;
4)   Dyrektor wydaje decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni od daty wpływu podania;
5)   o zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia;
6)   uczniowi zwolnionemu z lekcji religii/etyki Szkoła zapewnia opiekę podczas trwania tych zajęć- uczeń przebywa w czytelni szkolnej; w szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, złożonego w sekretariacie Szkoły i po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły; o tym fakcie informowani są nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca klasy;
7)   uczniom nie uczęszczającym na lekcje religii/etyki nie wpisuje się nieobecności;
8)   w przypadku zwolnienia ucznia z nauki religii/etyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wstawia się kreskę.

§ 72

1.       Zasady zwalniania uczniów na prośbę rodzica z zajęć szkolnych (lekcyjnych i pozalekcyjnych):

1)   ucznia można zwolnić z zajęć szkolnych tylko na pisemną prośbę rodziców zawierającą rzeczowe uzasadnienie z formułą: „Biorę na siebie odpowiedzialność za pobyt i bezpieczeństwo mojego dziecka” z wyraźnym podpisem i datą wystawienia;
2)   prośbę o zwolnienie uczeń powinien pokazać wychowawcy zaraz po przyjściu do Szkoły;
3)   wychowawca podejmuje decyzję o zwolnieniu lub może odmówić zwolnienia, jeżeli: uzna, że uczeń sam napisał prośbę i sfałszował podpis lub jeżeli w tym dniu lub na tej lekcji zaplanowane są sprawdziany lub prace pisemne;
4)   w dniu zapowiedzianych sprawdzianów uczeń może być zwolniony jedynie z ważnych powodów (wizyta u lekarza - specjalisty, pogrzeb, ważne sprawy urzędowe);
5)   jeżeli wychowawca w danym dniu jest nieobecny, ucznia może zwolnić Dyrektor lub wicedyrektor Szkoły;
6)   rodzice mogą przyjść do Szkoły i osobiście poprosić wychowawcę/nauczyciela o zwolnienie dziecka;
7)   w razie wątpliwości, co do zasadności lub autentyczności zwolnienia, wychowawca odmawia zwolnienia ucznia;
8)   w przypadku wątpliwości pisemne prośby rodziców o zwolnienia z zajęć mogą zostać zweryfikowane przez nich lub wychowawców podczas zebrań organizowanych przez Szkołę lub podczas indywidualnych spotkań z wychowawcą;
9)   zwalnianie ucznia z zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, zespoły wyrównawcze) odbywa się na takich samych zasadach jak z zajęć lekcyjnych;
10) uczeń w czasie, gdy jest zwolniony, nie może przebywać na terenie Szkoły.
11) zwalnianie poprzez dziennik elektroniczny: rodzic ma prawo zwolnić swoje dziecko poprzez dziennik elektroniczny, jeśli prośbę kieruje ze swojego maila podanego wychowawcy; prośbę o zwolnienie ucznia rodzic może kierować  do wychowawcy lub nauczyciela danego przedmiotu.

§ 73

1.   Zasady zwalniania uczniów na ich prośbę z powodu złego samopoczucia:

1)   każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu musi być poważnie potraktowana i zobowiązuje nauczyciela do udzielenia mu pomocy, w tym zapewnienia mu opieki i zgłoszenia w sekretariacie Szkoły;
2)   stan zdrowia ucznia może być konsultowany z pielęgniarka szkolną;
3)   zwolnienie ucznia z zajęć z powodu złego samopoczucia powinno być połączone z powiadomieniem rodziców ucznia o złym samopoczuciu dziecka i ustaleniem z nimi wszystkich dalszych działań związanych ze zwolnieniem;
4)   uczeń chory nigdy nie jest zwalniany ze Szkoły, jeśli nie zgłosi się po niego rodzic lub inna osoba upoważniona; rodzic w wyjątkowych sytuacjach może wydać dyspozycje co do zwolnienia - fakt ten odnotowuje się w rejestrze zwolnień znajdującym się w sekretariacie Szkoły;
5)   uczniowie zwolnieni w danym dniu z zajęć z powodu choroby lub złego samopoczucia nie mogą przebywać na terenie Szkoły i uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych; w takim przypadku zwolnienie traci ważność.

Rozdział 5. Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki

§ 74

1.       W Szkole dokumentowanie przebiegu nauczania prowadzi  się poprzez dziennik elektroniczny.

2.       Funkcjonowanie  elektronicznego dziennika:

1) oprogramowanie to oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze Szkołą;
2)   podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego;
3)   za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika elektronicznego, pracownicy Szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych; szczegółową odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa.

3.       Dokumentacja wychowawcy klasy:

1)   każdy wychowawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji wychowawczej swojej klasy.

4.       Dziennik Zajęć Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej zawiera:

1) nazwisko i imię nauczyciela;
2) nazwę realizowanych zajęć;
3) wykaz tematów poszczególnych zajęć, podpis nauczyciela potwierdzający ich przeprowadzenie oraz frekwencja uczniów na poszczególnych zajęciach;
4) alfabetyczny wykaz uczniów wchodzących w skład grupy.

5.       Nauczyciel, który jest zobowiązany do prowadzenia Dziennika Zajęć  Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej jest zobowiązany wypełniać go z zasadami obowiązującymi przy prowadzeniu obowiązującej dokumentacji szkolnej.

 

DZIAŁ VII ORGANIZACJA WYCHOWANIA I OPIEKI

Rozdział 1. Szkolny system wychowania

§ 75

1.       Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników Szkoły. Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

2.       Podjęte działania wychowawcze i profilaktyczne w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:

1)   pracy nad sobą;
2)   bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;
3)   bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność,  odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie  godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;
4)  rozwoju samorządności;
5)  dbałości o wypracowane tradycje: klasy, Szkoły i środowiska;
6)  budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą;
7)  tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.

3.       Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia. Uczeń:

1)   zna i akceptuje działania wychowawcze Szkoły;
2)   szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
3)   umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym państwie oraz świecie;
4)   zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;
5)   posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;
6)   jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje;
7)   zna, rozumie i realizuje w życiu:
a)  zasady kultury bycia,
b)  zasady skutecznego komunikowania się,
c)  zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,
d)  akceptowany społecznie system wartości;
8)   chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń;
9)   umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;
10) jest otwarty na zdobywanie wiedzy.

4.       W oparciu o Program wychowawczo-profilaktyczny zespoły wychowawców (wychowawcy klas) opracowują klasowe programy na dany rok szkolny. Program wychowawczo-profilaktyczny w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:

1) poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;
2) przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;
3) wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;
4) pomoc w tworzeniu systemu wartości;
5) strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:
a)  adaptacja,
b)  integracja,
c)  przydział ról w klasie,
d)  wewnątrzklasowy system norm postępowania,
e)  określenie praw i obowiązków w klasie, szkole,
f)  kronika klasowa, strona internetowa itp.
6) budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:
a)  wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe,
b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,
c) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w podejmowaniu decyzji rodziców i uczniów,
d)  wspólne narady wychowawcze,
e)  tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,
f)  aktywny udział klasy w pracach na rzecz szkoły i środowiska,
g)  szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”;
7) strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne;
8) promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z ochroną zdrowia.

Rozdział 2. Współpraca z rodzicami

§ 76

1.       Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia współpracują ze Szkołą poprzez kontakty z nauczycielami i wychowawcą klasy.

2.       Nauczyciele i rodzice współpracują w zakresie wychowania i kształcenia, w tym w szczególności:

1)     rodzice poznają zadania i zamierzenia Szkoły na zebraniach z wychowawcą klasy lub na ogólnych zebraniach rodzicielskich (minimum jedno na kwartał);
2)     rodzice zostają poinformowani o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych;
3)     na spotkaniach z wychowawcą rodzice uzyskują informacje na temat osobowości swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
4)     rodzice mogą przekazywać opinię na temat pracy Szkoły organom Szkoły oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny;
5)     rodzice mogą brać udział w uroczystościach szkolnych
6)     rodzice uczniów pełnoletnich (prawni opiekunowie) mają pełne prawo wglądu do dziennika elektronicznego i monitorowania postępów w nauce swoich dzieci (podopiecznych);
7)     z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez Szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

Rozdział 3. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

§ 77

1.       Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2.       Współpraca Szkoły z poradnią polega na:

1)     opiniowaniu przez radę pedagogiczną wniosku do poradni psychologiczno-pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce;
2)     rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży;
3)     uwzględnianiu przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów pracujących z  uczniem zaleceń poradni zawartych w opiniach i orzeczeniach;
4)     pomocy  poradni  w  udzielaniu  i  organizowaniu  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej oraz  opracowywaniu  i  realizowaniu  indywidualnych  programów  edukacyjno-terapeutycznych;
5)     realizowaniu przez poradnię zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję Szkoły, w tym wspieraniu nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

Rozdział 4. Wolontariat w Szkole

§ 78

1.       W Szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu.

2.       Celem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy potrzebującym oraz rozwijanie wśród uczniów postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.

3.       Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie Szkolnego Klubu Wolontariatu są:

1)   Dyrektor szkoły;
2)   opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu – nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję;
3)   Rada Wolontariatu, w skład której wchodzą:
a) przewodniczący Szkolnego Klubu Wolontariatu – uczeń Szkoły będący wolontariuszem,
b) sekretarz Szkolnego Klubu Wolontariatu- uczeń szkoły będący wolontariuszem,
c) członek Samorządu Uczniowskiego;
4)   wolontariusze stali – członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu.

4.       Do zadań Dyrektora Szkoły w zakresie wolontariatu należy w szczególności:

1)   powoływanie opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu;
2)   nadzorowanie i opiniowanie działań Klubu.

5.       Do zadań opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu należy w szczególności:

1)   promocja idei wolontariatu wśród uczniów;
2)   organizowanie spotkań, rekrutacji, szkoleń, warsztatów dla wolontariuszy;
3)   motywowanie uczniów do działania i monitorowanie ich pracy;
4)   wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach;
5)   reprezentowanie szkolnego wolontariatu w szkole i instytucjach zewnętrznych;
6)   ewaluacja prowadzonych działań.

6.       Do zadań Szkolnego Klubu Wolontariatu należy w szczególności:

1)   dokonywanie samodzielnej diagnozy potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły;
2)   opiniowanie oferty działań;
3)   decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji.
4)   promowanie idei wolontariatu;
5)   angażowanie członków społeczności szkolnej w projekty związane z wolontariatem.

7.       Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu może być wspierana przez:

a)   wychowawców wraz z ich klasami;
b)   nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
c)   rodziców;
d)   inne osoby oraz instytucje.

8.       Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Klubu Wolontariatu reguluje aktualny program.

Rozdział 5. Baza Szkoły

§ 79

1.       Zespół Szkół nr 2 zapewnia młodzieży możliwości korzystania z:

1)     gabinetów lekcyjnych i pracowni przedmiotowych z niezbędnym wyposażeniem;
2)     biblioteki;
3)     internetowego centrum informacji multimedialnej;
4)     kompleksu boisk Orlik 2012;
5)     szatni;
6)     radiowęzła – studia nagrań;
7)     sklepiku szkolnego;
8)     sali sportowej, sali do aerobiku i siłowni;
9)   wzorcowego gabinetu profilaktyki i pierwszej pomocy przedlekarskiej.

2.       W Szkole stosuje się system gabinetowy w szczególności do przedmiotów: języki obce, język polski, matematyka, fizyka, geografia, pracownia komputerowa, pracownie przedmiotów zawodowych, pracownia obsługi konsumenta.

§ 80

1.       Pracownia komputerowa:

1)     przeznaczona jest do prowadzenia zajęć edukacyjnych Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie;
2)     mogą z niej korzystać wyłącznie uczniowie oraz upoważnieni nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie;
3)     osoby przebywające w niej zobowiązane są do stosowania się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
4)     uczniowie mogą przebywać w niej tylko pod opieką nauczyciela, mogą przebywać także poza godzinami zajęć obowiązkowych, ale po uzyskaniu każdorazowo zgody nauczyciela;
5)     zabrania się wnoszenia do pracowni substancji lub przedmiotów mogących wpłynąć niekorzystnie na funkcjonowanie sprzętu komputerowego, w szczególności zakaz dotyczy produktów żywnościowych i napojów;
6)     uczniowie pracują na przydzielonych im stanowiskach, zmiana stanowiska wymaga każdorazowo zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia;
7)     przed rozpoczęciem pracy na stanowisku uczniowie są zobowiązani do sprawdzenia jego stanu ogólnego i technicznego i zgłoszenia dostrzegalnych usterek nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;
8)     włączenie lub wyłączenie zasilania komputera każdorazowo wymaga uzyskania zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia;
9)     dokonywanie zmian w konfiguracji sprzętowej systemów komputerowych znajdujących się w pracowni (w szczególności otwieranie jednostek centralnych, przyłączanie/odłączanie myszy, przyłączanie/odłączanie klawiatur, regulacja parametrów monitorów) dozwolone jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia, zauważone problemy należy mu natychmiast zgłaszać;
10) dokonywanie zmian w konfiguracji programowej systemów komputerowych znajdujących się w pracowni (w szczególności instalowanie/usuwanie oprogramowania, zmiany ustawień systemu operacyjnego oraz programów, tworzenie i usuwanie danych) dozwolone jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia;
11) uczniowie mają prawo korzystać z danych i programów udostępnionych w systemie komputerowym Szkoły, mają także prawo, po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia, do korzystania ze znajdujących się w pracowni urządzeń komputerowych, takich jak drukarki, skanery, kamery, aparaty cyfrowe i inne;
12) użytkownicy pracowni mają prawo do korzystania z własnych danych, pobranych z Internetu lub przyniesionych na wymiennych nośnikach danych, po uprzednim sprawdzeniu ich za pomocą programu antywirusowego - pod kontrolą nauczyciela;
13) użytkownicy pracowni mają prawo do zapisywania swoich plików wyłącznie w wyznaczonym miejscu. Dane tymczasowe, utworzone w trakcie pracy, należy po jej zakończeniu usunąć, obsługa pracowni nie gwarantuje zachowania danych zapisanych poza wyznaczonym miejscem;
14) użytkownicy sieci komputerowej mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo danych, a w szczególności nie udostępniać innym swoich haseł;
15) w trakcie pracy użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności dotyczących:
a) uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do danych,
b) rozpowszechniania pornografii,
c) propagowania innych zakazanych przez prawo treści,
d) przestrzegania powszechnie przyjętych norm obyczajowych, w tym dotyczących korzystania z Internetu,
e) nierozpowszechniania tzw. spamów,
f) nieobrażania innych użytkowników,
g) informowania nauczyciela prowadzącego zajęcia o nietypowym działaniu komputera;
16) nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo blokowania dostępu do określonych danych lub usług (w szczególności dostępu do Internetu) oraz monitorowania poczynań osób korzystających z pracowni);
17) korzystanie z urządzeń drukujących - w celu drukowania prac dodatkowych, których opracowanie nie jest zadaniem wynikającym z treści zajęć prowadzonych w pracowni komputerowej, ale służy do realizacji celów dydaktycznych - możliwe jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia;
18) po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy, a w szczególności odpowiednio wyłączyć komputer, zabezpieczyć sprzęt pokrowcami ochronnymi (o ile takie należą do wyposażenia pracowni), ustawić elementy zestawu komputerowego na właściwym miejscu;
19) nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo nakazać uczniom, po uprzednim ich poinstruowaniu i dostarczeniu odpowiednich środków, wykonanie prostych zabiegów konserwacyjnych (czyszczenie klawiatury, myszy, obudowy komputera, ekranu monitora).

§ 81

1.       Pracownia obsługi konsumenta:

1)     na początku roku szkolnego, nauczyciel informuje ucznia o programie nauczania i kryteriach oceniania na zajęciach obsługi konsumenta;
2)     nauczyciel zapoznaje ucznia z regulaminem pracowni oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie wykonywanych prac;
3)     korzystając z zaplecza lokalowego Szkoły uczeń zobowiązany jest do dbałości o mienie Szkoły, zachowanie czystości i prawidłowe korzystanie z elementów wyposażenia i sprzętu do ćwiczeń;
4)     wejście do pracowni następuje wraz z nauczycielem po dzwonku kończącym przerwę;
5)     do osobistego wyposażenia ucznia podczas zajęć w pracowni należy podręcznik, zeszyt przedmiotowy i przybory do pisania;
6)     w trakcie przebywania w pracowni uczeń zobowiązany jest przestrzegać przepisy BHP i przeciwpożarowe;
7)     każdą wykonywaną w pracowni czynność uczeń powinien dokładnie zaplanować oraz wykonać ją w ciszy i spokoju.
8)     w trakcie przebywania w pracowni uczeń zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia nauczyciela;
9)     uczeń może opuścić pracownię tylko za zgodą nauczyciela;
10) po zakończeniu zajęć uczniowie zobowiązani są pozostawić pracownię w idealnym porządku, za wypełnienie tego punktu regulaminu odpowiada dyżurny wyznaczony przez nauczyciela prowadzącego zajęcia;
11) uczeń w pracowni obsługi konsumenta wszystkie zauważone szkody i nieprawidłowości ma obowiązek zgłosić nauczycielowi;
12) każdy uczeń ponosi odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt i mienie, a za celowe jego niszczenie uczeń lub cała grupa odbywająca zajęcia odpowiada materialnie;
13) w przypadku zaginięcia przedmiotów, rzeczy będących na wyposażeniu pracowni, bez możliwości wskazania osoby winnej, odpowiedzialność ponoszą wszyscy obecni.

Regulamin pracowni obsługi konsumenta obowiązuje każdego ucznia, który odbywa przedmiotowe zajęcia teoretyczne i praktyczne.

 

DZIAŁ VIII ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE

Rozdział 1. Organizacja zajęć

§ 82

1.       Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w Szkole w pierwszym powszednim dniu września, a kończą się w pierwszy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w Szkole rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego września.

2.       Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

3.       Okresy, na które dzieli się rok szkolny opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.

4.       Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne Szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.

5.       Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 4, mogą być ustalone:

1)     w dni, w których w Szkole odbywa się egzamin maturalny i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie;
2)     w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
3)     w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy Szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

6.       Dyrektor Szkoły w terminie do dnia 30 września informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 4.

7.       W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 4, Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

8.       W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust.4, Dyrektor Szkoły wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty.

9.       Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

1)     temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;
2)     wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.

10.   Zajęcia, o których mowa w ust. 9 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez Dyrektora terminie.

11.   Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrekcję Szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę.

12.   Dyrektor Szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 10 kwietnia każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i zakładowych związków zawodowych.

13.   W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;
2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
3) określenie w poszczególnych oddziałach:
4) liczbę pracowników ogółem;
5) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbie godzi zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
6) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
7) ogólna liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

14.   Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

15.   Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

16.   Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego.

17.   Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

 

§ 83

Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.

Rozdział 2. Nauczanie w zespołach międzyoddziałowych i międzyklasowych

§ 84

1.       Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych o strukturze międzyoddziałowej lub międzyklasowej.

2.       Zajęcia, o których mowa w ust. 1 mogą mieć różne formy - w szczególności mogą dotyczyć przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z jednego przedmiotu  lub mogą dotyczyć np. organizacji wyjazdu o takiej strukturze.

3.       W przypadku wyjazdów o strukturze międzyoddziałowej lub międzyklasowej Dyrektor wyznacza  kierownika wycieczki.

4.       W szkole  struktury międzyoddziałowe tworzone są  z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego, np. zajęcia z etyki   i wychowania fizycznego, 

5.       W strukturach międzyklasowych znajdują się uczniowie z różnych poziomów edukacyjnych, np. podczas zajęć  z etyki.

Rozdział 3. Działalność innowacyjna w Szkole

§ 85

1.       W Szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy Szkoły i efektywność kształcenia.

2.       Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być wprowadzona w całej Szkole lub w oddziale lub grupie.

3.       Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

4.       Szczegółową organizację wprowadzania innowacji w Szkole oraz współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej określa „Procedura działalności innowacyjnej w Szkole”.

§ 86

Organizacja zajęć wyjazdowych opisana jest w zasadach organizowania wyjazdów młodzieżowych (wycieczek).

Rozdział 4. Praktyki studenckie

§ 87

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

Rozdział 5. Biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)

§ 88

1.       Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:

1)     tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno?komunikacyjnymi;
2)     rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
3)     organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;
4)     przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

2.       Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje Dyrektor Szkoły, który:

1)     zapewnia pomieszczenie i jego wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki;
2)     zatrudnia wykwalifikowanych bibliotekarzy, zapewniając im warunki do dalszego doskonalenia zawodowego;
3)     przydziela w danym roku kalendarzowym środki finansowe na działalność biblioteki szkolnej;
4)     zarządza skontrum zbiorów biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5)     inspiruje i ocenia pracę biblioteki;

3.       Biblioteka szkolna obejmuje trzy  pomieszczenia:

1) wypożyczalnię;
2) czytelnię wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej;
3) pomieszczenie opracowywania zbiorów z zapleczem socjalnym.

4.       Biblioteka szkolna gromadzi następujące zbiory:

1)     podręczniki szkolne;
2)     programy nauczania dla nauczycieli;
3)     lektury podstawowe i uzupełniające z języka polskiego;
4)     wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe;
5)     literaturę pedagogiczną, psychologiczną, dydaktyczną;
6)     literaturę fachową( z zakresu logistyki, ekonomii, informatyki, hotelarstwa, reklamy) związaną z profilem szkoły;
7)     beletrystykę;
8)     prasę dla uczniów i nauczycieli;
9)     informacje o regionie;
10) materiały o tematyce prozdrowotnej.

5.       Biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz.

6.       Praca nauczyciela bibliotekarza obejmuje dwa zasadnicze tory działania:

1)     pedagogiczno-dydaktyczny;
2)     organizacyjno-techniczny.

7.       Praca pedagogiczno-dydaktyczna nauczyciela bibliotekarza obejmuje:

1)     udostępnianie zbiorów;
2)     prowadzenie działalności informacyjnej, słownej i wizualnej, zbiorów biblioteki;
3)     poznawanie uczniów i ich potrzeb czytelniczych oraz zainteresowań;
4)     udzielanie porad w doborze pozycji książkowych w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów;
5)     informowanie uczniów i nauczycieli o zakupionych nowościach wydawniczych za pomocą różnych nośników informatycznych;
6)     współdziałanie z nauczycielami w zakresie rozwoju kultury czytelniczej uczniów;
7)     współpracę z nauczycielami, rodzicami uczniów ze szkolnymi organizacjami i kołami zainteresowań;
8)     współpracę z bibliotekami pozaszkolnymi, publicznymi;
9)     uczestniczenie w ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo (Noc Bibliotek);
10) analizę stanu czytelnictwa na posiedzeniach Rady Pedagogicznej (2 razy w ciągu roku);
11) przeprowadzanie zajęć zapoznawczych z warsztatem biblioteki w klasach pierwszych;
12) przeprowadzanie zajęć z zakresu edukacji medialnej i czytelniczej ;
13) wyrabianie nawyku korzystania z warsztatu informacyjnego biblioteki;
14) podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
15) zapewnienie uczniom opieki podczas zastępstw.

8.       Praca organizacyjno-techniczna nauczyciela bibliotekarza obejmuje:

1)     gromadzenie, opracowanie i ewidencja zbiorów w programie MOL NET+;
2)     selekcję zbiorów przy współudziale nauczycieli i po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły,
3)     uzgadnianie pozycji książkowych przekazywanych nauczycielom na stany poszczególnych gabinetów (każdorazowo na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego);
4)     kwartalne sporządzanie zapotrzebowań nauczycieli na pomoce dydaktyczne;
5)     organizację udostępnienia zbiorów poprzez:
a)      opracowanie regulaminu czytelni i wypożyczalni,
b)     przekazywanie kompletów książek do pracowni i gabinetów,
c)      prowadzenie statystyki wypożyczeń zbiorowych i indywidualnych,
d)     prowadzenie dokumentacji bibliotecznej (księgi inwentarzowe, dziennik biblioteki szkolnej, ewidencja obecności, tematyka zajęć)w programie MOL NET+;
6)     planowanie pracy biblioteki szkolnej (opracowanie Rocznego Planu Pracy Biblioteki Szkolnej);
7)     kwartalne uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością;
8)     przejmowanie i przekazywanie protokolarne Biblioteki przy zmianie nauczyciela bibliotekarza;
9)     kserowanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli;
10) dbanie o estetykę pomieszczeń biblioteki;
11) stopniowe opracowywanie i  wprowadzanie całego księgozbioru do systemu bibliotecznego MOL NET+ ;
12) doskonalenie warsztatu pracy.

9.       Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami odbywa się poprzez:

1)     organizowanie imprez w środowisku lokalnym;
2)     wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom;
3)     informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci;
4)     organizację wycieczek do innych bibliotek;
5)     współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa;
6)     wspieranie działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu gminnym;
7)     uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy z innych bibliotek;
8)     udział w spotkaniach z pisarzami;
9)     udział w konkursach poetyckich i plastycznych.

10.   Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami odbywa się poprzez:

1)     współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów;
2)     współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego;
3)     zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów;
4)     udzielanie pomocy w selekcji zbiorów;
5)     współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki;
6)     umieszczanie wykazu nowości w pokoju nauczycielskim do wiadomości nauczycieli;
7)     współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów.

11.   Zasady współpracy biblioteki z uczniami:

1)     udostępnianie zbiorów do domu, w czytelni i na zajęcia lekcyjne,;
2)     rozpoznawanie i wspieranie zainteresowań i potrzeb czytelniczych i literackich poprzez rozmowy indywidualne, ankiety, konkursy;
3)     informowanie o zbiorach, doradzanie;
4)     prowadzenie lekcji bibliotecznych i zajęć indywidualnych podczas odwiedzin uczniów w bibliotece;
5)     pomaganie uczniom w odrabianiu lekcji, poszukiwaniu potrzebnych informacji;
6)     opieka nad uczniami przebywającymi w bibliotece.

12.  Godziny otwarcia biblioteki, czytelni i ICIM oraz zasady korzystania z nich określają  Regulamin

        biblioteki, czytelni i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.

 

DZIAŁ IX ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE

Rozdział 1. Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy

§ 89

1.       Zespoły nauczycielskie powołuje Dyrektor Szkoły.

2.       Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:

1)     planowania i organizacji procesów zachodzących w Szkole;
2)     koordynowania działań w Szkole;
3)     zwiększenia skuteczności działania;
4)     ułatwienia wykonywania zadań stojących przed Szkołą i nauczycielami;
5)     doskonalenia umiejętności indywidualnych;
6)     zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;
7)     doskonalenia współpracy zespołowej;
8)     wymiany doświadczeń między nauczycielami;
9)     wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania i organizacji;
10) ograniczania  ryzyka  indywidualnych  błędów  i  pomoc  tym,  którzy  mają  trudności w wykonywaniu zadań;
11) zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli;

3.       W Szkole powołuje się zespoły stałe i doraźne.

4.       Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor Szkoły może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć.

5.       Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje Dyrektor do wykonania okresowego  zadania  lub  rozwiązania  problemu.  Po  zakończeniu  pracy  zespół  ulega rozwiązaniu.

6.       Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący.

7.       Przewodniczącego stałego i doraźnego zespołu powołuje Dyrektor Szkoły.

8.       Przewodniczący  zespołu  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  planu  pracy Dyrektorowi Szkoły  w terminie do 30września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza Dyrektor Szkoły.

9.       Przewodniczący przedkładają co najmniej jeden raz w ciągu roku sprawozdanie z prac zespołu.

10.   Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu.

11.   Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa.

12.   Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy własnej.

Rozdział 2. Rodzaje zespołów nauczycielskich i ich zadania

§ 90

1.       Nauczyciele przedmiotu lub nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych tworzą następujące zespoły przedmiotowe:

1)     przedmiotów humanistycznych;
2)     przedmiotów matematyczno – fizycznych i chemii;
3)     języków obcych;
4)     przedmiotów zawodowych;
5)     zespół wychowawczo - profilaktycznego;
6)     zespół ds. promocji Szkoły, szkolnej strony internetowej i centrum informacji;
7)     zespół ds. ewaluacji wewnętrznej;
8)     zespół ds. ankiet związanych z kontrolą zarządczą.

2.       Przewiduje się możliwość utworzenia innych niż wymienione w ust. 1. zespołów.

3.       Do zadań zespołów przedmiotowych należy:

1)     zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania,  korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,   a także uzgodnienie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania;
2)     wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;
3)     organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
4)     współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także uzupełnianie ich wyposażenia;
5)     wspólne opiniowanie przygotowywanych w Szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;
6)     przeprowadzanie analiz osiągnięć edukacyjnych uczniów z danego przedmiotu.

4.       Do zadań zespołu wychowawczego - profilaktycznego, w skład którego wchodzą nauczyciele wychowawcy wytypowani przez Radę Pedagogiczną, należy:

1)     organizowanie współpracy nauczycieli wychowawców celem uzgodnienia realizacji planowanych zadań wychowawczych;
2)     współudział w opracowaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego  Szkoły 
3)     organizowanie opieki nad początkującymi nauczycielami wychowawcami;
4)     rozwiązywanie doraźnych spraw wychowawczych;
5)     opracowanie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

5.       W ramach zespołu wychowawczego mogą działać stałe i doraźne zespoły problemowe.

6.       Wymienione w § 90 ustęp 1 zespoły przedmiotowe oraz zespół wychowawczy protokołują swoje posiedzenia oraz opracowują plany działalności.

7.       Pracą zespołów  kierują przewodniczący powołani przez Dyrektora Szkoły, natomiast pracą podzespołów stałych i doraźnych kierują osoby wskazane przez przewodniczącego zespołu w porozumieniu z Dyrektorem.

§ 91

1.       W Zespole Szkół nr 2 funkcjonuje Lider Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, którego podstawowym zadaniem jest:

1)     rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli;
2)     współpraca z ośrodkami szkoleniowymi w zakresie organizacji szkoleń;
3)     współpraca z zespołami przedmiotowymi w zakresie problematyki szkoleń.

 

DZIAŁ X NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Rozdział 1. Zadania nauczycieli

§ 92

1.       W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji, obsługi i boiska Orlik 2012.

2.       Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1., określają odrębne przepisy.

3.       Przydział przedmiotów nauczania, wychowawstwa oraz opiekę nad kołami, organizacjami i pracowniami reguluje corocznie arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdzony przez  Starostwo Powiatowe w Stargardzie.

4.       Dyrektor Szkoły ustala zakresy czynności dla wicedyrektora i kierowników.

5.       Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość pracy i bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów a w szczególności:

1)     odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć dydaktyczno?wychowawczych, przerw, imprez szkolnych, w czasie zajęć pozalekcyjnych i wycieczek;
2)     odpowiada za prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
3)     dba o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;
4)     wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania;
5)     bezstronnie, obiektywnie i systematycznie ocenia uczniów według obowiązującej skali ocen;
6)     udziela pomocy w przezwyciężaniu  niepowodzeń szkolnych określając braki w opanowaniu materiału  objętego podstawą programową;
7)     doskonali umiejętności dydaktyczne i poziom wiedzy merytorycznej poprzez samokształcenie, uczestnictwo w radach pedagogicznych, konferencjach metodycznych, pracach zespołów przedmiotowych i imprezach szkolnych;
8)     opracowuje szczegółowe plany pracy i udostępnia je Dyrektorowi Szkoły;
9)     zapewnia warunki optymalnego rozwoju uczniów przez realizację treści nauczanego przedmiotu, poprzez osobisty przykład i właściwe działania wychowawcze;
10) bierze czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej , realizuje jej postanowienia i uchwały;
11) rzetelnie wypełnia dokumentację nauczyciela przedmiotu, w tym dziennik elektroniczny;
12) współpracuje z rodzicami.

6.       Nauczyciel posiada zakres autonomii wyrażający się we:

1)     wprowadzaniu niekonwencjonalnych metod, technik i środków pracy z uczniem;
2)     wnioskowaniu w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów;
3)     wnioskowaniu o modernizację gabinetu przedmiotowego;
4)     tworzeniu innowacji, autorskich programów nauczania;
5)     podejmowaniu różnorodnych inicjatyw wzbogacających pracę Szkoły.

7.       Na terenie Szkoły nauczyciele obowiązani są do noszenia identyfikatorów ze zdjęciem.

Rozdział 2. Zadania wychowawców klas

§ 93

1.       Każdy oddział w Szkole jest powierzony szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, uczących w tym oddziale,  zwanemu dalej „wychowawcą”. Przydziału tego dokonuje Dyrektor Szkoły.

2.       Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności ustala się, że wychowawca będzie prowadził swój oddział przez cały cykl nauczania w Szkole.

3.       Trójka klasowa rodziców, jako przedstawiciel rodziców uczniów danego oddziału, może (w przypadku, gdy wychowawca nie wypełnia określonych Statutem obowiązków)  zwrócić się do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o zmianę nauczyciela, któremu Dyrektor powierzył zadania wychowawcy klasy:

1)     powyższy wniosek nie może być sformułowany ogólnie, w formie oceniającej pracę wychowawcy, lecz musi zawierać konkretne fakty świadczące o niewywiązywaniu się wychowawcy klasy z powierzonych obowiązków;
2)     Dyrektor jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowania zainteresowanych o zajętym stanowisku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku;
3)     przedstawiciele rodziców mogą odwołać się od decyzji Dyrektora Szkoły do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty lub organu prowadzącego Szkołę w terminie  14 dni od dnia powiadomienia.

4.       Wychowawca pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym zespołu, tworząc warunki wspomagające rozwój, kształcenie i przygotowywanie ucznia do pełnienia różnych ról w życiu dorosłym.

5.       Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami a w szczególności:

1)     tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces  jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2)     inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3)     podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

6.       Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ustępie 1., powinien w szczególności:

1)     otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka;
2)     planować i organizować wspólnie z rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustalić treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

7.       Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).

8.       Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci;
2) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach, organizacji spotkań z rodzicami oraz kontaktów indywidualnych w miarę potrzeb;
3) włączenia rodziców w sprawy życia klasy i Szkoły.

9.       Wychowawca współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, a także zdrowia oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania pomocy na terenie Szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

10.   Ponadto do obowiązków nauczyciela wychowawcy należy:

1)  prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen w formie elektronicznej;
2)  przygotowanie świadectw szkolnych;
3)  ustalanie ocen  zachowania uczniów;
4)  sporządzanie zestawień dotyczących klas;
5)  wykonywanie innych czynności administracyjnych na polecenie Dyrektora lub wniosek Rady Pedagogicznej, dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
6) opracowanie wspólnie z uczniami planu wychowawczego klasy zgodnie z ogólnymi założeniami Programu Wychowawczo-profilaktycznego Szkoły.

 

Rozdział 3. Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom

§ 94

1.       Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez Szkołę.

2.       Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i przepisów przeciwpożarowych, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.

3.       Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:

1)   punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
2)   aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm; w szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne); nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;
3)   obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;
4)   dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
5)   zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;
6)   niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie Szkoły;
7)   natychmiastowego zgłoszenia Dyrekcji Szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.

4.       Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły.

5.       Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz Szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.

6.       Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania zajęć i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.

7.       Nauczyciel zobowiązany jest do zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w laboratoriach i pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan maszyn i urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.

8.       Nauczyciel zobowiązany jest do nierozpoczynania zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.

9.       Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzysekcyjnych.

10.   Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole.

11.   Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze Szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w regulaminie organizowania i przeprowadzania wycieczek szkolnych, obowiązującym w Szkole.

12.   Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:

1)   ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela; jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek; do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
2)   nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;
3)   w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, powinien skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki medycyny szkolnej; jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy; o zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić Dyrektora Szkoły;
4)   powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu;
5)   uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;
6)   przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury;
7)   nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.

13.   Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:

1)   zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
2)   sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
3)   z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
4)   zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

Rozdział 4. Pracownicy szkoły

§ 95

1.       Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w Szkole są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

2.       Pracownik zatrudniony w Szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

3.       Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1)   przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2)   wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
3)   udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
4)   dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
5)   zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
6)   zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
7)   stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
8)   sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;
10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora Szkoły, oświadczenia o stanie majątkowym.

§ 96

Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny Szkoły.

 

Rozdział 5. Wicedyrektorzy i inne stanowiska kierownicze w Szkole

§ 97

1.       Stanowiska wicedyrektora Szkoły i inne stanowiska kierownicze tworzy Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego.

2.       Szczegółowe obowiązki osób na stanowiskach kierowniczych zawierają ich zakresy czynności ustalone przez Dyrektora Szkoły.

§ 98

Wicedyrektor lub wicedyrektorzy:

1)   przejmują na siebie część zadań Dyrektora Szkoły, a w szczególności   wypełnianie zadań Dyrektora w przypadku jego nieobecności w Szkole;
2)   obserwują  zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne nauczycieli według ustalonego wykazu nazwisk i planu obserwacji;
3)   organizują zastępstwa za nauczycieli nieobecnych w Szkole;
4)   nadzorują pracą Samorządu Uczniowskiego;
5)   sprawują nadzór pedagogiczny nad zajęciami lekcyjnymi i pozalekcyjnymi zgodnie z zarządzeniami o nadzorze i planem nadzoru pedagogicznego;
6)   kontrolują prowadzone przez nauczycieli dzienniki lekcyjne, arkusze ocen i inne  dokumenty szkolne wg przydziału zawartego w szkolnym planie nadzoru pedagogicznego;
7)   koordynują na szczeblu Szkoły przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu maturalnego;
8)   na bieżąco śledzą i wprowadzają w życie nowe przepisy prawne dotyczące oświaty i funkcjonowania Szkoły;
9)   nadzorują treści i aktualności zawarte na szkolnej stronie internetowej;
10) nadzorują szkolne imprezy oraz koordynują realizację szkolnego TERMINARZA;
11) nadzorują pracę komisji stypendialnej;
12) tworzą warunki do prawidłowej realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych Szkoły;
13) pełnią nadzór kierowniczy w Szkole wg ustalonego harmonogramu;
14) organizują warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Prawach Dziecka oraz umożliwiają uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej;
15) prowadzą zajęcia dydaktyczne zgodnie z obowiązującym wymiarem godzin;
16) opracowują plan wycieczek szkolnych i dbają o ich prawidłowe przygotowanie i przebieg;
17) utrzymują kontakty z rodzicami uczniów, odpowiadają na postulaty i skargi;
18) egzekwują przestrzeganie przez uczniów i pracowników Szkoły ustalonego w Szkole porządku oraz dbałość o estetykę Szkoły;
19) z upoważnienia Dyrektora Szkoły są bezpośrednim przełożonym nauczycieli uczących  w Zespole Szkół nr 2;
20) są przełożonym służbowym wszystkich pracowników Szkoły podczas pełnienia swego nadzoru, mają prawo do wydawania poleceń i przydzielania zadań służbowych;
21) mają prawo, pełniąc nadzór pedagogiczny, do formułowania projektów oceny pracy bezpośrednio podległych nauczycieli, a także do wyrażania opinii o pracy innych pracowników Szkoły;
22) mają prawo wnioskowania do Dyrektora Szkoły w sprawach nagradzania, wyróżniania oraz karania nauczycieli;
23) odpowiadają służbowo (jak każdy nauczyciel) przed Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną za:
a)  sprawność organizacyjną i poziom dydaktyczny Szkoły,
b)  poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej Szkoły,
c)  poziom nadzoru pedagogicznego i stan doskonalenia nauczycieli ,
d)  współpracę nauczycieli z rodzicami,
e)  bezpieczeństwo osób i wyposażenia materialnego Szkoły podczas pełnienia funkcji zastępcy Dyrektora oraz podczas bieżącego nadzoru nad Szkołą;
26) przestrzegają obowiązków zawartych w kodeksie pracy, Statucie Szkoły oraz regulaminie pracy;
27) dochowują tajemnicy państwowej i służbowej;
28) sumiennie i terminowo wykonują zadania;
29) przestrzegają dyscypliny pracy;
30) przestrzegają zasad współżycia społecznego;
31) należycie dbają o mienie zakładu pracy, miejsce pracy oraz powierzony sprzęt i materiały;
32) tworzą właściwą atmosferę w miejscu pracy;
33) przestrzegają przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.poż.;
36) współpracują z kierownikiem szkolenia praktycznego;

§ 99

Kierownik szkolenia praktycznego:

1)     utrzymuje kontakty z właścicielami i kierownictwem zakładów pracy, w których uczniowie pobierają praktyczną naukę zawodu;

2)     realizuje wszystkie zadania związane z organizacją i kontrolą praktycznej nauki zawodu na terenie zakładów pracy, w których uczniowie pobierają praktyczną naukę zawodu;

3)     sprawuje nadzór pedagogiczny ze strony Szkoły nad praktyczną nauką zawodu w zakładach pracy poprzez prowadzenie kontroli i obserwacji realizowanej praktyki zawodowej i zajęć praktycznych;  

4)     współpracuje z zakładami pracy w zakresie podejmowania decyzji dotyczących spraw uczniów (zwolnienia, usprawiedliwienia, nagrody, kary);

5)     sprawuje nadzór pedagogiczny nad realizacją przez zakłady pracy kompleksu zadań dydaktyczno?wychowawczych i opiekuńczych (np. realizacja programu nauczania, zapewnienie warunków socjalno-bytowych uczniom w trakcie zajęć;

6)     sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami udzielającymi instruktarzy praktycznej nauki zawodu, zatrudnionymi z ramienia szkoły;

7)     konstruuje i koordynuje system obiegu informacji związanej z przebiegiem praktycznej nauki zawodu uczniów w układzie  szkoła - zakład pracy;

8)     prowadzi dokumentację związaną z praktyczną nauką zawodu (w tym harmonogram zajęć praktycznych przy uwzględnieniu potrzeb Szkoły i możliwości bazowych poszczególnych zakładów pracy;

9)     jest  koordynatorem do spraw egzaminów zawodowych, organizuje i nadzoruje egzaminy zewnętrzne potwierdzające kwalifikacje  w zawodzie  oraz informuje rodziców i uczniów o harmonogramie przeprowadzania egzaminów;

10) pełni dyżur w celu udzielania porad i informacji dotyczących kompleksu spraw związanych z praktyczną nauką zawodu i egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie  dla uczniów, rodziców i pracodawców;

11) współpracuje z zespołem przedmiotów zawodowych ekonomicznych i informatyki,  pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas w zakresie ciągłego doskonalenia procesu wychowania i kształcenia uczniów;

12) informuje Dyrektora Szkoły o wynikach przeprowadzonych kontroli;

13)  kontroluje pod względem merytorycznym dokumenty dotyczące zakupu materiałów z zakresu doskonalenia zawodowego;

14) uczestniczy w obradach zespołu kierowniczego szkoły;

15) wydaje zalecenia pokontrolne;

16) formułuje wnioski, opinie przedkładane poszczególnym zakładom pracy, organizacjom gospodarczym, władzom oświatowym i administracyjnym;

17) przekazuje informacje o postępach ucznia w nauce zawodu, o jego postawie i zachowaniu; rodzicom/prawnym opiekunom;

18) uczestniczy w konferencjach szkoleniowych dotyczących kształcenia zawodowego;

19) uczestniczy w organizowaniu istotnych kierunków działań podejmowanych w szkole;

20) terminowo przygotowuje dokumenty niezbędne do klasyfikacji  uczniów i do sprawozdawczości dotyczącej  praktycznej nauki zawodu;

21) kompletuje i przechowuje dokumenty związane z praktyczną nauką zawodu  uczniów;

22) pełni funkcję Lidera Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie.

23) pełni funkcję koordynatora diagnoz wynikających z planu nadzory pedagogicznego.

§ 100

W Szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników Szkoły.

 

 

 

DZIAŁ XI OBOWIĄZEK NAUKI

Rozdział 1. Informacje ogólne

§ 101

1.       Obowiązek nauki trwa od ukończenia szkoły gimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

2.       Niespełnianie  obowiązku  nauki  podlega  egzekucji  w  trybie  przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3.       Przez  niespełnienie  obowiązku  nauki  rozumie  się  nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w Szkole.

4.       Zgodnie z ustawą -Prawo oświatowe - rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki są obowiązani do:

1)     dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka podlegającego obowiązkowi nauki do Szkoły;
2)     zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
3)     zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
4)     informowania w terminie do 30 września każdego roku organ prowadzący, w obwodzie którego dziecko mieszka, o realizacji obowiązku nauki lub zmianach.

Rozdział 2. Zasady rekrutacji

§ 102

1.       Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

2.       Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb działania komisji rekrutacyjnej, a także zakres oraz zakres uprawnień i obowiązków członków komisji w postępowaniu rekrutacyjnym określa regulamin rekrutacji zwany dalej „regulaminem”.

3.       Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb pracy komisji, określony w regulaminie dotyczy także postępowania uzupełniającego tj. postępowania po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami

4.       Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

5.       Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona 
i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do Szkoły.

6.       Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do Szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

7.       Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

8.       Listy, o których mowa w ust. 5 i 7, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie 
w widocznym miejscu w siedzibie Szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

9.       Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 8, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

10.   W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej 
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

11.   Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

12.   Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

13.   Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa 
w ust. 10, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

14.   Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

15.   Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

16.   Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, 
w którym uczeń uczęszcza do Szkoły.

 

Rozdział 3. Kryteria rekrutacji

§ 103

Szczegółowe kryteria rekrutacji na dany rok szkolny regulują odrębne przepisy.

 

Rozdział 4. Wymagane dokumenty na potrzeby postępowania rekrutacyjnego

§ 104

1.       Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

1)     wniosek (druk do pobrania w sekretariacie Szkoły);
2)     świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej;
3)     zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
4)     dwie aktualne fotografie(podpisane na odwrocie);
5)     karta informacyjna o uczniu (karta zdrowia z gimnazjum);
6)     zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy;
7)     kandydaci z wadami wzroku, słuchu, narządu ruchu itp. załączają orzeczenie kwalifikacyjne wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
8)     skrócony odpis aktu urodzenia;
9)     laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim załączają zaświadczenie komisji konkursowej. 

 

 

DZIAŁ XII PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

Rozdział 1. Członek społeczności szkolnej

§ 105

1.       Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w określony przez zasady przyjmowania sposób.

2.       Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w Szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.

3.       Żadne prawa obowiązujące w Szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka. 

4.       Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.

5.       Traktowanie członków społeczności szkolnej: 

1)   nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu;
2)   żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego;
3)   szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności Szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane;
4)   nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub nauce religii;
5)   każdy bez względu na swój wiek i funkcję w Szkole ma obowiązek:
a)  poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób,
b)  przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi,
c)  zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych,
d)  zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby oraz używanie wulgarnych słów, zwrotów i gestów;
6) nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub psychicznej do naruszania godności i praw innego człowieka.

6.       Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole.

7.       Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.

8.       Wszyscy uczniowie naszej Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje.

Rozdział 2. Prawa i obowiązki uczniów

§ 106

1.       Uczeń ma prawo do:

1)   właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2)   opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności;
3)   uzyskania pisemnego uzasadnienia oceny, na zgłoszony do Dyrektora Szkoły pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) – nauczyciel uzasadnia w formie pisemnej ustaloną przez siebie ocenę i za pośrednictwem Dyrektora Szkoły przekazuje ją uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom);
4)   korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami;
5)   życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
6)   swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;
7)   rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
8)   sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
9)   znajomości wymagań edukacyjnych na cały rok szkolny;
10) we wszystkich sprawach zwracać się do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, Dyrektora Szkoły, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i uzyskiwać pomoc w trudnych sytuacjach;
11) pomocy w przypadku trudności w nauce;
12) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego;
13) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
14) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole.

2.       W przypadku naruszenia praw uczniowskich, uczeń lub rodzice mogą:

1)   odwołać się do Dyrektora Szkoły;
2)   odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

3.       Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a w szczególności:

1)   systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły,  uczyć się systematycznie i osiągać wyniki w nauce adekwatne do swoich możliwości intelektualnych;
2)   postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycje Szkoły, współtworzyć jej autorytet;
3)   akceptowania norm i zasad panujących w Szkole;
4)   przestrzegania zasad kulturalnego współżycia w środowisku szkolnym w odniesieniu do kolegów, nauczycieli jak i pracowników Szkoły;
5)   odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój;
6)   dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole;
7)   właściwego reagowania na wszystkie negatywne i niebezpieczne sytuacje występujące na terenie Szkoły;
8)   przeciwstawiać się wulgaryzmom, brutalności, naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody;
9)   ponosić odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody (odpowiedzialność można przenieść na jego rodziców);
10) nieprzynoszenia do Szkoły kosztownych przedmiotów, ponieważ Szkoła nie bierze odpowiedzialności w wypadku ich zaginięcia;
11) usprawiedliwiać nieobecność w Szkole w ciągu dwóch tygodni od ostatniego dnia nieobecności (nie dotyczy czerwca, kiedy termin wynosi jeden tydzień);
12) umieszczenia na usprawiedliwieniu następujących informacji: data wystawienia, dokładny czas nieobecności, przyczyna, podpis osoby usprawiedliwiającej, wychowawca klasy ma prawo zweryfikować okazane przez ucznia usprawiedliwienie, np. skontaktować się z rodzicem ucznia lub lekarzem;
13)  uczeń pełnoletni może złożyć usprawiedliwienie swojej nieobecności.

Rozdział 3. Wygląd ucznia

§ 107

1.       Stosowny strój powinien odpowiadać następującym wymaganiom:

1)   mały dekolt (nieodsłaniający biustu, torsu);
2)   spódnica do kolan lub dłuższa, spodnie do kolan lub dłuższe;
3)   dopuszczalna jest delikatna biżuteria i skromny makijaż;
4)   zakryty brzuch i plecy;
5)   ubranie nie powinno być wyzywające;
6)   niedopuszczalne jest odsłanianie bielizny.

2.       W czasie uroczystości szkolnych uczeń ma obowiązek uczestniczyć w nich w stroju galowym: biała bluzka/koszula, ciemna spódnica/spodnie lub garnitur. Strój powinien być schludny i elegancki.

 

Rozdział 4. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych

urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły

§ 108

1.       Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów może przynosić do Szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia telekomunikacyjne.

2.       Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu.

3.       Korzystanie z telefonu komórkowego podczas pobytu ucznia w Szkole  odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

1)   w czasie lekcji telefon powinien być wyłączony oraz schowany (dotyczy to również nauczycieli, poza osobami funkcyjnymi);
2) nauczyciel może zebrać na początku lekcji telefony od uczniów, złożyć je w widocznym miejscu i oddać po zakończonych zajęciach;
3)   w wyjątkowych sytuacjach Dyrektor Szkoły lub nauczyciel prowadzący zajęcia może wyrazić zgodę na odebranie telefonu w czasie lekcji (sygnał dzwonka powinien być wyciszony);
4)   czasem na odebranie połączeń oraz SMS-ów jest przerwa międzylekcyjna;
5)   sytuacja, w której w czasie lekcji uczniowi zadzwoni telefon skutkuje wpisaniem uwagi do dziennika elektronicznego;
6)   na salę sportową nie wolno wnosić telefonów komórkowych (dotyczy również osób niećwiczących);
7)   w sytuacji uzasadnionej uczeń może nieodpłatnie skorzystać z telefonu stacjonarnego 
(w sekretariacie Szkoły lub na sali sportowej) w obecności nauczyciela;
8)   nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej, a jeśli ma to miejsce w czasie lekcji dodatkowo konieczna jest zgoda nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Rozdział 5. Nagrody

§ 109

1.       Szkoła przewiduje za rzetelną naukę i pracę społeczną, wzorową postawę, udzielanie następujących nagród:

1)   ustna lub pisemna pochwała nauczyciela, wychowawcy lub Dyrektora Szkoły;
2)   dyplomy dla ucznia;
3)   nagrody rzeczowe;
4)   list pochwalny dla rodziców;
5)   nagroda Kopernikus.

2.       Procedura przyznawania  nagrody Kopernikus:

1)   celem przyznawania  nagrody jest  uhonorowanie aktywności ucznia w trakcie całego kształcenia w szkole, podejmowanej zarówno na rzecz rozwoju Szkoły, środowiska lokalnego, jak  i samorozwoju;
2)   nagroda finansowana jest ze środków Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 2;
3)   nagroda przyznawana jest w postaci rzeczowej;
4)   nagrodę przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą:
a)  członek Rady Pedagogicznej- przewodniczący,
b)  pedagog szkolny,
c)  przewodniczący Rady Rodziców,
d)  przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
 5) kryteria wyboru kandydata; ocenie podlega:
a)  kształtowanie i propagowanie wartościowych postaw społecznych,
b)  reprezentowanie i promowanie  Szkoły w różnych  dziedzinach,
c)  systematyczność w realizacji obowiązku szkolnego,
d)  wysoka   kultura osobista (kultura słowa, wzorowa postawa wobec otoczenia, i innych osób),
e)  stosunek do potrzeb innych ludzi,
f)   aktywność w środowisku (udział w imprezach wewnętrznych i pozaszkolnych, działaniach społeczno- użytecznych),
g)  inspirowanie aktywności otoczenia poprzez realizowanie swoich pasji i zainteresowań,
h)  systematyczna praca, której wynikiem są wysokie wyniki w nauce, tj. średnia ocen za wszystkie lata nauki co najmniej 4.0,
i)   udział w  konkursach szkolnych  oraz pozaszkolnych, i uzyskanie w nich znaczących wyników,
j)   praca włożona  w przygotowanie do zawodów sportowych  i  uzyskanie wysokich wyników w rywalizacji sportowej na terenie Szkoły i poza nią;
6) nagrodę KOPERNIKUS może otrzymać tylko jeden uczeń (absolwent) w danym roku szkolnym.
7) procedura wyboru:
a)  wychowawcy klas czwartych  typują uczniów spełniających kryteria do tytułu KOPERNIKUS wymienione w pkt.5,
b)  wychowawcy wypełniają kartę oceny przygotowaną przez Kapitułę do końca marca,
c)  wychowawca może konsultować swoją ocenę z nauczycielami i uczniami swojej  klasy,
d)  kandydatem może być uczeń, który spełnia większość kryteriów,
e)  nominowani do nagrody kandydaci i ich profile zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły,
f)   Kapituła  dokonuje wyboru laureata spośród przedstawionych kandydatów,
g)  ostatecznie  nagrodę przyznaje Kapituła, która następnie  wręczana jest podczas  uroczystości zakończenia roku klas maturalnych,
h)  nagroda nie musi być przyznawana corocznie.

§ 110

1.       Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody. Uczniowi  lub  jego  rodzicom  przysługuje  prawo wniesienia   sprzeciwu   wobec zastosowanej nagrody, gdy uznają, że jest nieadekwatna do uczniowskich osiągnięć.

1)     sprzeciw może być złożony w dowolnej formie, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych; składając sprzeciw rodzice lub uczeń uzasadniają jego złożenie.
2)     w celu rozpatrzenia sprzeciwu Dyrektor Szkoły powołuje komisję w składzie:
a)wychowawca oddziału,
b)pedagog szkolny,
c) opiekun Samorządu Uczniowskiego,
d)przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
e) przedstawiciel Rady Rodziców.
3)     komisja rozpatruje sprzeciw, w obecności co najmniej 2/3 składu i podejmuje swoją decyzję poprzez głosowanie; każda osoba z komisji posiada jeden głos; w przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma wychowawca oddziału.
4)     wyniku rozstrzygnięć  wychowawca oddziału powiadamia rodzica na piśmie.

Rozdział 6. Kary

§ 111

1.   Na wniosek wychowawcy, Dyrektora Zespołu Szkół nr 2, nauczycieli, innego ucznia, Samorządu Uczniowskiego uczeń może być ukarany za łamanie Statutu Szkoły, szczególnie za:

1)   lekceważący stosunek do nauki;