Program Wychowawczy

Wstęp

Pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami młodego człowieka są rodzice i na nich spoczywa obowiązek wychowania.
W domu rodzinnym kształtuje się charakter, przekazywany jest system wartości.
Instytucją wspierającą rodziców w wychowaniu jest szkoła, gdzie nauczyciele wychowują młodego człowieka zarówno przez własne postawy i codzienne zachowanie, jak i celowe działanie.
Uczeń powinien mieć w szkole możliwości integralnego rozwoju wszystkich sfer swojej osobowości

 • rozwijać się fizycznie
 • kształtować umysły
 • uczyć się kierowania emocjami
 • nabywać sprawności intelektualne
 • rozwijać moralnie, ćwiczyć wolę
 • rozwijać duchowo
 

1. MISJA SZKOŁY

Misją Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie jest:

 • wszechstronne kształcenie i wychowanie młodzieży
 • wzmocnienie i rozszerzenie interdyscyplinarnego systemu oddziaływań wychowawczych związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem
 • podnoszenie wrażliwości i odpowiedzialności wszystkich podmiotów szkolnych w odniesieniu do przejawów agresji i przemocy

Realizacji tej misji podporządkowana jest cała struktura szkoły wraz ze wszystkimi pracownikami. Misja ta wyznacza kierunek działań wszystkich nauczycieli i pracowników, którzy dążą do jak najefektywniejszego jej spełnienia.

Misja szkoły uwarunkowana jest:

 • długoletnią tradycją i praktyką w nauczaniu młodzieży
 • potrzebami rynku pracy
 • zasobami jakimi dysponuje szkoła

W realizacji swojej misji szkoła korzysta z pomocy Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, nauczycieli, wychowawców, innych pracowników szkoły oraz przedstawicieli środowisk lokalnych.

 

2. GŁÓWNE CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY

 1. Zapewnienie uczniom możliwości rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej.
 2. Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły w wybranym przez siebie zawodzie.
 3. Kształtowanie osobowości ucznia w poczuciu przynależności do najbliższego środowiska.
 4. Kształtowanie człowieka w poczuciu tożsamości narodowej, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kulturowe innych narodów, w tym kształtowaniu postawy uczniów wobec integracji Polski z Unia Europejską.
 5. Przygotowanie ucznia do aktywnego udziału w grupie, środowisku lokalnym i społeczeństwie.
 6. Kształtowanie umiejętności podejmowania prawidłowych decyzji.
 7. Kształtowanie wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia.
 8. Wspieranie kształtowania poczucia własnej wartości.
 9. Redukowanie czynników wyzwalających negatywne zachowania.
 10. Zmniejszenie zjawiska agresji i przemocy rówieśniczej.
 11. Promowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów bez przemocy.
 

3. ZADANIA SZKOŁY

 1. Kształtowanie poczucia własnej wartości i godności wśród młodzieży.
 2. Wspomaganie w rozpoznawaniu własnych mocnych i słabych stron, zalet i wad.
 3. Kształcenie pozytywnej motywacji do podejmowania trudnych zadań.
 4. Budzenie odpowiedzialności za własną pracę i zachowanie.
 5. Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rodzinnej, rówieśniczej i klasowej.
 6. Budowanie i rozwijanie środowiska szkoły jako wspólnoty.
 7. Wzmocnienie integracji grupy i poczucia przynależności do niej, rozwijanie umiejętności współdziałania i stosowania norm współżycia.
 8. Budowanie otwartej komunikacji interpersonalnej.
 9. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z konfliktami.
 10. Budowanie i utrwalenie poczucia więzi z regionem i krajem.
 11. Budzenie uczuć patriotycznych poprzez rozwijanie podstawowej wiedzy o regionie i kraju.
 12. ozwijanie zainteresowań kulturą oraz gospodarką Europy i świata.
 13. Rozwijanie umiejętności otwierania się na potrzeby innych ludzi.
 14. Budzenie poczucia związku ze społecznością lokalną poprzez poznanie elementów jej historii, kultury oraz współudział w życiu społeczno- kulturalnym środowiska lokalnego.
 15. Wdrożenie do zachowań prozdrowotnych.
 16. Ograniczenie skali występowania zjawisk patologicznych ( narkomania, alkoholizm).
 17. Kształtowanie postaw proekologicznych.
 18. Kształtowanie postaw aktywnych i odpowiedzialnych.
 19. Upowszechnienie narzędzi i metod ochrony bezpieczeństwa uczniów.
 20. Udzielenie pomocy ofiarom przemocy i oddziaływanie na sprawców przemocy.
 21. Otoczenie opieką i udzielenie pomocy uczniom ze środowisk zaniedbanych.
 22. Stworzenie warunków dla rozwoju ucznia zdolnego.

Wychowawcy planując działania powinni zmierzać do tego, aby treść przyswajalnego przez uczniów materiału i sposób przekazu uwzględniały harmonijny rozwój ucznia we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. Dzięki wychowaniu uczeń powinien chcieć podążać dalej, rozwijać w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie. Tak rozumiane zadania wychowawcze stały się podstawą do wypracowania przez Radę Pedagogiczną, Rodziców i Uczniów naszej szkoły wspólnej Wizji Wychowania.
Scharakteryzowaliśmy sylwetkę absolwenta naszej szkoły. Cykle kształcenia w poszczególnych szkołach trwają odpowiednio:

 • w Liceum Profilowanym - 3 lata
 • w Technikum Zawodowym - 4 lata
 • w Zasadniczej Szkole Zawodowej 2 llata
 

4. MODEL ABSOLWENTA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

Uczeń Zespołu Szkół nr 2 po ukończeniu cyklu kształcenia:

 • ma głębokie poczucie własnej wartości oraz tożsamości osobowej, kulturowej, religijnej i narodowej
 • kieruje się uniwersalnymi zasadami etyki, szanuje drugiego człowieka, jest wrażliwy na potrzeby innych i spieszy im z pomocą
 • jest prawy, uczciwy, odpowiedzialny, słowny i sumienny
 • jest prawdomówny, umie wyrazić własne zdanie i bronić go, cechuje go odwaga cywilna
 • umie stawiać sobie cele, jest wytrwały i pilny w ich realizacji, nie zraża się trudnościami i twórczo organizuje swoją pracę
 • zna swoje mocne i słabe strony, potrafi zaakceptować własne ograniczenia
 • umie współpracować z ludźmi
 • jest kulturalny, życzliwy, serdeczny, pozbawiony uczucia zazdrości, spokojnie i rzeczowo dyskutuje
 • jest gotowy do podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego i przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych w dorosłym życiu
 • stosuje zasady higieny, dba o własne zdrowie, nie ulega nałogom, troszczy się o piękno i czystość otoczenia
 • przeciwstawia się przejawom zła i przemocy, szanuje i zna przepisy prawne
 • jest ciekawy, aktywny i twórczy, dba o własny rozwój, umie korzystać z różnych źródeł informacji
 • posiada rzetelną wiedzę w zakresie ogólnokształcącym i zawodowym
 • posługuje się językiem obcym
 • jest przygotowany do egzaminu dojrzałości oraz do kontynuowania nauki lub podjęcia pracy
 

5. WZORZEC OSOBOWY NAUCZYCIELA

Wykonywanie zawodu nauczyciela wymaga szczególnych predyspozycji, ponieważ celem pracy nauczyciela jest nie tylko edukacja młodzieży, ale również wychowanie jej na wartościowych członków społeczeństwa oraz szerzenie postaw patriotycznych i społecznych. Nauczyciela powinny charakteryzować następujące cechy:

 • prostolinijność
 • życzliwość
 • sprawiedliwość
 • cierpliwość
 • wyrozumiałość
 • prawdomówność
 • opanowanie
 • dotrzymywanie słowa
 • poczucie humoru
 • otwartość
 • odpowiedzialność
 • umiejętności porozumiewania się z uczniami

Nauczyciel powinien widzieć w uczniu swojego partnera, chcieć nawiązać z nim współpracę, oraz go inspirować i motywować. Powinien budować zaufanie i okazywać szacunek o zrozumienie dla problemów ucznia, traktując każdego indywidualnie. Nauczyciel powinien odpowiednio dobierać treści kształcenia i wychowania, stosować aktywizujące metody nauczania w taki sposób, aby uczeń zainteresował się tym przedmiotem. Nauczyciel powinien być zawsze dobrze przygotowany do lekcji, ustawicznie podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, interesować się życiem szkoły, regionu i kraju, tak aby służyć uczniowi swoją pomocą, wiedzą i doświadczeniem. Nauczyciel powinien zdawać sobie sprawę z tego, że wywiera wpływ na uczniów, ich zachowanie, sposób myślenia i obyczaje, że kształtuje ich przyszłość i oblicze następujących pokoleń.

 

6. ZADANIA DLA NAUCZYCIELA W PROCESIE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I ZAWODOWEGO

Nauczyciel i nauczyciel wychowawca w Zespole Szkół nr 2 u swoich wychowanków dba o:

 1. Kształtowanie spójnej wewnętrznie osoby wychowanka.
 2. Zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego.
 3. Rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości, tożsamości osobowej, kulturowej, narodowej oraz odpowiedzialności za własny rozwój.
 4. Kształtowanie wartości obywatelskich związanych z funkcjonowaniem państwa i społeczeństwa, przygotowanie do czynnego udziału w umacnianiu państwa i rozwoju demokracji.
 5. Utrwalanie podstawowych wartości: sprawiedliwości społecznej, równości, patriotyzmu, przywiązania do tradycji i tolerancji światopoglądowej.
 6. Przygotowanie wychowanka do pełnienia ról społecznych w kręgu rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym, zawodowym, religijnym, państwowym, narodowym.
 7. Wdrażanie uczniów do samokształcenia (wykorzystywanie różnych źródeł informacji, dokonywanie ich selekcji, krytyczna ocena rzeczywistości).
 8. Umocnienie wiary uczniów we własne możliwości osiągania wartościowych celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.
 9. Kształtowanie postaw otwartych, dociekliwych, ukierunkowanych na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w otaczającym świecie.
 10. Budzenie i rozwijanie postawy twórczej wobec siebie i otaczającej rzeczywistości.
 11. Poprawa kondycji psychicznej i zdrowotnej uczniów poprzez:
  1. promocję zdrowia, aktywny wypoczynek i zdrowy styl życia
  2. kształtowanie umiejętności przezwyciężania trudności
  3. pomoc w znalezieniu sensu życia
 12. Podniesienie kultury osobistej uczniów poprzez:
  1. egzekwowanie szacunku we wzajemnych odniesieniach uczniów oraz relacjach uczeń - pracownik szkoły
  2. wdrażanie zasad kulturalnego prowadzenia dyskusji
  3. uczenie zasad dobrych obyczajów i kultury bycia
  4. dbanie o szkołę i poszanowanie mienia społecznego
  5. poszukiwanie wzorców osobowych godnych naśladowania
 13. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska poprzez:
  1. uświadomienie roli człowieka w kształtowaniu środowiska
  2. promowanie walorów turystycznych naszego regionu
  3. dostrzeganie zagadnień ekologicznych
 14. Rozwijanie i wspieranie samorządności uczniowskiej.
 15. Wdrażanie do stosowania w życiu szkolnym i pozaszkolnym zasad dobrego wychowania.
 16. Przygotowanie do wejścia na rynek pracy.
 17. Kształtowanie umiejętności sprawnego komunikowania się oraz szybkiego nawiązywania kontaktów.
 18. Wyrabianie poczucia dbałości o własny wygląd zewnętrzny.
 19. Kształtowanie umiejętności słuchania innych i szanowania ich poglądów.
 20. Wyrabianie nawyku zamiłowania do porządku oraz dokładności, systematyczności i wytrwałości w działaniu.
 21. Kształtowanie umiejętności współdziałania.
 22. Kształtowanie umiejętności sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej.
 23. Wdrażanie do aktualizowania i doskonalenia posiadanych umiejętności.
 24. Przygotowanie do podjęcia działalności gospodarczej na własny rachunek.
 25. Kształtowanie umiejętności wyłaniania priorytetów.
 26. Kształtowanie umiejętności skutecznego planowania i ustalania celów oraz zadań..
 27. Kształtowanie umiejętności przyjmowania opinii innych ludzi.
 28. Kształtowanie umiejętności bycia w zgodzie ze sobą i z szacunkiem odnoszenia się do innych.
 29. Przygotowanie uczniów do tego, by stawali się obywatelami jednoczącej się Europy.
 30. Dążenie do dobra w jego wymiarze indywidualnych i społecznym, umiejętnie godzenie dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolności własnej z wolnością innych.
 31. Przygotowanie się do życia w rodzinie, w społeczeństwie lokalnej i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego.
 32. Przygotowanie się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości.
 

7. POWINNOŚCI WYCHOWAWCY KLASOWEGO

I Zalecenia ogólne.

 1. Funkcję wychowawcy klasy może pełnić nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne.
 2. Wychowawca jest rzecznikiem praw dziecka zagwarantowanych w Deklaracji Praw Dziecka, Statucie i Regulaminie Szkoły.
 3. Wychowawca jest odpowiedzialny za los każdego ucznia swojej klasy.
 4. Zaleca się unikania zmian na stanowisku wychowawcy klasy.
 5. Zaleca się, aby wychowawca nauczał w swojej klasie przynajmniej jednego przedmiotu.

II W relacji z uczniem wychowawca:

 1. Zapewnia uczniowi poczucie bezpieczeństwa, otacza go indywidualną opieką - poprzedzoną rozpoznaniem osobowości i zainteresowań ucznia, a także jego pozycji w zespole klasowym.
 2. Systematycznie kontroluje frekwencję i oceny uzyskiwane przez poszczególnych uczniów w klasie.
 3. Jest autorytetem, doradcą, przewodnikiem.

III W relacjach z klasą wychowawca:

 1. Jest odpowiedzialny za stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych w zespole klasowym poprzez kształtowanie postaw tolerancji, aktywności, samodzielności i odpowiedzialności.
 2. Opracowuje wspólnie z uczniami i przedstawicielami rodziców roczny plan pracy wychowawczej.
 3. Pomaga w organizowaniu samorządu klasowego.
 4. Diagnozuje na bieżąco sytuację wychowawczą w klasie, potrafi rozpoznać nieformalne struktury zespołu klasowego i ich wpływ na osobowość każdego ucznia.
 5. Zapoznaje uczniów i rodziców na początku roku ze szkolnym systemem oceniania oraz kryterium wystawiania oceny ze sprawowania.
 6. Planuje wspólnie z rodzicami wycieczki i imprezy klasowe - szkolne i pozaszkolne.
 7. Tworzy klimat, tradycje i obrzędowość klasy.

IV W relacji z rodzicami wychowawca:

 1. Posiada dobrą znajomość środowiska rodzinnego każdego ucznia.
 2. Organizuje spotkania z rodzicami, w razie potrzeby także indywidualne.
 3. Angażuje rodziców w życie klasy i szkoły.
 4. Dostarcza rodzicom wiedzy pedagogicznej, w razie problemów wychowawczych zapewnia pomoc pedagoga szkolnego, socjoterapeuty itd.

V W relacjach z innymi pracownikami szkoły wychowawca:

 1. Jest rzecznikiem praw uczniów swojej klasy.
 2. Dba o przestrzeganie praw ucznia przez nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów.
 3. Czuwa nad sprawiedliwym i obiektywnym stawianiem przez nich ocen semestralnych i rocznych.
 4. Pomaga w rozwiązywaniu konfliktów w relacjach nauczyciel - uczeń lub nauczyciel - klasa.
 5. Współpracuje z pedagogiem szkolnym w przypadku trudności wychowawczych i dydaktycznych i w prowadzeniu edukacji rodziców.
 6. Reprezentuje klasę na posiedzeniu rady pedagogicznej.

Wychowawca ma prawo do korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrekcji szkoły i pedagoga szkolnego.

Wychowawca klasy powinien prowadzić dokumentację pracy wychowawczej:

 • dziennik lekcyjny i arkusze ocen
 • roczny plan pracy wychowawczej
 • zeszyt obserwacji zachowań ucznia
 

8. TRADYCJE I OBYCZAJE SZKOLNE

Uczeń Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim ma obowiązek uczestniczenia w tworzeniu historii szkoły oraz poszanowania ceremoniału i tradycji szkoły poprzez:

 1. Podkreślanie uroczystym (apelowym) strojem świąt państwowych i szkolnych.
 2. Kultywowanie świat państwowych i lokalnych (poprzez uczestnictwo, m. in. w apelach, wystawach).
 3. Uświetnianie uroczystości hymnem państwowym.
 4. Poczet sztandarowy podczas ważnych uroczystości.
 5. Występowanie wzorowych uczniów w poczcie sztandarowym.
 6. Uroczyste przekazywanie sztandaru szkoły młodszym koleżankom i kolegom.
 7. Prowadzenie Kroniki Szkoły.
 8. Prowadzenie Kroniki Samorządu Szkolnego.
 9. Ślubowanie klas pierwszych.
 10. Udział młodzieży klas programowo najwyższych w studniówce szkolnej.
 11. Uroczyste pożegnanie absolwentów.
 12. Pielęgnowanie szkolnych dorocznych imprez np.:
  • Obchody Dnia Patrona Szkoły
  • Dzień Komisji Edukacji Narodowej
  • Walentynki
 13. Dbanie o czystość i porządek na terenie szkoły, m. in. poprzez noszenie zmiennego obuwia.
 14. Dbanie o dobre imię szkoły.
 

9. METODY I FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ

System motywacyjny w wychowaniu.

Szczegółowe prawa, obowiązki, nagrody i kary ucznia zawarte są w WSO stanowiącym załącznik do Statutu Szkoły przy zachowaniu następujących zasad: 
Uczeń ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności.
 3. Korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z odrębnymi przepisami i w miarę posiadanych środków.
 4. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym.
 5. Swobody wyrażania myśli i przekonań.
 6. Rozwijania zainteresowań i zdolności sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.
 7. Pomocy w przypadku trudności w nauce.
 8. Korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego.
 9. Korzystania z wyposażenia szkoły.
 10. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową.

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie i Regulaminie Szkoły, a w szczególności:

 1. Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły.
 2. Akceptowanie norm i zasad panujących w szkole.
 3. Przestrzegania zasad kulturalnego współżycia w środowisku szkolnym.
 4. Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój.
 5. Dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
 6. Konieczność właściwego reagowania na wszystkie negatywne i zagrażające sytuacje występujące na terenie szkoły.
 7. Potrzeby i celowość ujawniania przez uczniów wszelkich negatywnych zachowań mających miejsce na terenie szkoły.

W szkole powołuje się Szkolny Zespół Wychowawczy, w skład którego wchodzą wychowawcy klas, pedagog szkolny i zastępca dyrektora oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego. Zadaniem Zespołu jest ustalenie obszarów i form pracy wychowawczej i opiekuńczej dostosowanych do zróżnicowanych możliwości psychofizycznych uczniów w każdym roku szkolnym w oparciu o plan badania jakości pracy szkoły. Celem pracy Zespołu Wychowawczego jest koordynacja pracy wychowawczej i społecznej nauczycieli i uczniów w szkole.

 

10. ZASADY I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RÓŻNYMI PODMIOTAMI SZKOŁY I POZA NIĄ

Organem ustawowym szkoły jest Rada Rodziców, która:

 1. Działa w oparciu o ustalony regulamin.
 2. Opiniuje organizację pracy szkoły i działań opiekuńczo - wychowawczych.
 3. Udziela pomocy w doskonaleniu warunków pracy szkoły.
 4. Gromadzi fundusze ze składek rodziców i podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły.
 5. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy.
 6. Udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu.
 7. Występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 8. Zapoznanie się z raportem o jakości pracy szkoły.
 9. Uczestniczy w szkoleniach i kursach udoskonalających umiejętności wychowawcze.

Klasowa Rada Rodziców:

 1. Działa zgodnie z regulaminem Rady Rodziców szkoły.
 2. Uczestniczy w rozwiązywaniu niektórych problemów opiekuńczo - wychowawczych i organizacyjnych.
 3. Przyjmuje dobrowolne wpłaty rodziców i przekazuje zebrane kwoty na konto klasowe Rady Rodziców szkoły.
 4. Przekazuje zgłaszane uwagi i wnioski rodziców dotyczące pracy szkoły na forum Rady Rodziców szkoły.

Samorząd uczniowski:

 1. Ustala własny regulamin.
 2. Ustala różne formy życia społeczności uczniowskiej, m. in. poprzez:
  • organizację imprez
  • Giełdę podręczników
  • Uczestnictwo w poza szkolnych imprezach kulturalnych (kino, teatr).
 3. Prowadzi Kronikę Samorządu Uczniowskiego.
 4. Reprezentuje społeczność uczniowską wobec Rady Pedagogicznej.
 5. Wyraża opinię w sprawie ocenianego nauczyciela.
 6. Wyraża opinię w sprawie skreślenia ucznia z listy.

Samorządy terytorialne: Dla Zespołu Szkół nr 2 organem samorządu terytorialnego jest Starostwo Powiatowe w Stargardzie.

 1. Jest ono organem prowadzącym szkołę, ale i wspomagającym proces doskonalenia edukacji - podejmują decyzję, uchwały i opinie dotyczące funkcjonowania i rozwoju oświaty.
 2. Starostwo Powiatowe w Stargardzie wypracowuje i utrzymuje wysoki standard szkół i placówek oświatowych, obejmujący zarówno wysoki poziom nauczania i wychowania, system zarządzania, bezpieczeństwa, stan budynków, dobre powiązania ze społecznością lokalną.
 3. Wspomaga działalność pozalekcyjną szkoły.
 4. Podejmuje działania mające na celu pomoc szkołom w wypracowaniu skutecznych metod eliminowania aktów przemocy i podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczniów.
 

11. MONITOROWANIE I EWALUACJA PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

Szkolny Program Wychowawczy jest dokumentem otwartym i będzie podlegał monitorowaniu. Zmiany wprowadza Rada Pedagogiczna stosownie do swoich kompetencji, uwzględniając wyniki ewaluacji oraz propozycję jej statutowych organów szkoły. 

Sposoby monitorowania i ewaluacji:

 • kontrola dokumentacji wychowawców
 • kontrola realizacji WSO i SzPW
 • samoocena wychowawców
 • ankiety dla rodziców, uczniów i nauczycieli
 • wywiady
 • analiza porównawcza danych statystycznych
 

12. Postanowienia końcowe

Nauczyciel, uczeń lub rodzic ma prawo zgłaszania propozycji, zmian do Szkolnego Programu Wychowawczego w formie wniosków kierowanych do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły złożony wniosek przedstawia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, która po jego przeanalizowaniu podejmuje decyzję o dołączeniu go w formie aneksu do regulaminu lub o jego odrzuceniu. Szkolny Program Wychowania zawiera opis działań wychowawczych, których chce się podjąć nasza szkoła. Zadania te częściowo są określone w ustawach oświatowych i rozporządzeniach, a w części wskazane zostały poprzez konsultacje zespołu opracowującego z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkoły. Program proponuje konkretne działania i postawy wynikające z pojmowania wychowania jako wymiaru pracy edukacyjnej każdego nauczyciela, zestawu obowiązków właściwych dla wychowawcy klasowego, a także tematyczne, okresowe programy wychowawcze. Jest otwartą ofertą skierowaną do uczniów, rodziców i nauczycieli. Może być zmodyfikowany i doskonalony.

 

13. Akty prawne

1. Konstytucja RP

 • Artykuł 48 ust. 1
 • Artykuł 53 ust. 4
 • Artykuł 54 ust. 3
 • Artykuł 70 ust. 1
 • Artykuł 72 ust. 1

2. Ustawa o działach administracji rządowej z dnia 04.09.1997r.

 • Artykuł 20

3. Ustawa o systemie oświaty i akty wykonawcze do ustawy (rozporządzenie o ramowym statucie szkoły).

 • Preambuła Ustawy o systemie oświaty
 • Artykuł 1 ust. 1,2,3,9,10
 • Artykuł 3 ust. 13
 • Artykuł 5 ust. 7
 • Artykuł 22 ust. 5
 • Artykuł 33 ust. 1,3
 • Artykuł 34 a ust. 4
 • Artykuł 40 ust. 1,2

4. Ustawa Karta Nauczyciela

 • Artykuł 6