Program Rozwoju Szkoły

 

CEL ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNY KRYTERIA
SUKCESU

A. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

I. 
Strategiczne zarządzanie placówką
1. Określenie kierunków działań i ujęcie ich w programie rozwoju szkoły. VIII 2004 r. Dyrektor; zespół d/s oprac. programu rozwoju szkoły - Kadra, uczniowie i rodzice znają cele realizowane przez szkołę.
- Podniesienie jakości pracy szkoły.
- Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym, dba o swój wizerunek, promuje swoje osiągnięcia.
2. Poprawa efektywności pracy szkoły poprzez rozpoznawanie wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływu. na bieżąco Dyrekcja; 
pedagog; 
nauczyciele
3. Zapoznanie kadry, uczniów i rodziców z realizowanymi przez szkołę celami. VIII, IX każdego roku Dyrekcja;
wychowawcy
4. Włączenie społeczności szkoły do realizacji zadań określonych w programie rozwoju szkoły. na bieżąco Dyrekcja
II.
Funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości
1. Opracowanie planu wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły. IX każdego roku Dyrekcja
2. Dokumentowanie realizacji planu wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły. na bieżąco przewodniczący zespołów d/s mierzenia jakości
3. Analiza wyników mierzenia jakości i ich wykorzystanie w dalszej pracy szkoły. na bieżąco Dyrekcja
III.
Promowanie szkoły w lokalnym środowisku
1. Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych młodzieży w środowisku lokalnym. na bieżąco przewodniczący zespołów d/s promocji szkoły
2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku. na bieżąco przewodniczący zespołów d/s promocji szkoły; Centrum Informacji

B. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

I. 
Gwarantowanie wysokiego poziomu pracy edukacyjnej i wykonywanych zadań organizacyjnych przez kadrę pedagogiczną
1. Właściwe wykorzystywanie kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kadry. na bieżąco Dyrektor - W szkole panuje dobry klimat, sprzyjający rozwojowi zawodowemu nauczycieli.
- Nauczyciele mają możliwość wykazania się odpowiedzialnością i inicjatywą.
- Szkoła jest funkcjonalnie zagospodarowana i estetycznie urządzona.
- Uczniowie i pracownicy szkoły mają zapewnione bezpieczne, higieniczne warunki pracy i edukacji.
- Wszystkie organy szkoły realizują swoje ustawowe kompetencje zapisane w statucie i innych dokumentach regulujących zasady jej funkcjonowania.
2. Dostosowanie polityki zatrudnienia do potrzeb szkoły i realizowanych przez nią zadań. na bieżąco Dyrektor
II.
Stwarzanie równych i zgodnych z przepisami szans rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej
1. Opracowanie planu doskonalenia zawodowego kadry zgodnie z programem rozwoju szkoły oraz umiejętnościami, kwalifikacjami i potrzebami nauczycieli. IX każdego roku lider WDN
2. Systematyczne ocenianie pracy nauczycieli w celu podnoszenia jakości ich pracy, w świetle przepisów w zakresie awansu zawodowego. na bieżąco Dyrektor
III. 
Tworzenie bazy i warunków zapewniających realizację zadań statutowych szkoły
1. Podejmowanie działań w celu zaspokajania potrzeb w zakresie bazy i wyposażenia (m.in. budowa sali gimnastycznej, organizacja centrum multimedialnego). na bieżąco Dyrektor
2. Udostępnianie kadrze i uczniom pomieszczeń, środków dydaktycznych i materiałów zgodnie z ich potrzebami. na bieżąco Dyrektor
IV. 
Zapewnianie zdrowych, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w szkole
1. Rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń oraz podejmowanie działań zapewniających bezpieczeństwo. na bieżąco technik bhp
V.
Efektywne zarządzanie placówką
1. Udostępnianie kadrze, uczniom i rodzicom Statutu ZS nr2 oraz dokumentów regulujących zasady jego funkcjonowania. na bieżąco Dyrekcja; wychowawcy
2. Kontrolowanie realizacji obowiązku nauki i wdrażanie procedur związanych z jego egzekwowaniem. na bieżąco Dyrekcja; 
pedagog;
wychowawcy
3. Realizowanie ustawowych kompetencji przez wszystkie organy szkoły. na bieżąco Dyrektor
4. Organizowanie partnerskiej współpracy szkoły z rodzicami, uczniami i środowiskiem lokalnym. na bieżąco Dyrekcja; nauczyciele
5. Zapewnianie sprawnego i skutecznego funkcjonowania systemu uzyskiwania i obiegu informacji. na bieżąco Dyrektor;
Centrum Informacji

C. OPIEKA I WYCHOWANIE

I.
Zapewnianie równych szans rozwoju osobowego wszystkim uczniom i realizowanie ich potrzeb edukacyjnych
1. Zapewnianie równych szans rozwoju wszystkim uczniom zgodnie z ich potrzebami edukacyjnymi, wychowawczymi i opiekuńczymi oraz prawami dziecka i prawami ucznia. na bieżąco Dyrekcja;
przewodniczący zespołu wychowawczego
wychowawcy
- Relacje między członkami społeczności szkolnej, uwzględniające ich prawa i obowiązki, oparte są na dialogu.
- Działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły wspomagają rodzinę w wychowaniu ucznia na gruncie uniwersalnego systemu wartości.
- Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
2. Podejmowanie działań promujących szacunek, tolerancję, sprawiedliwość oraz inne wartości uniwersalne. na bieżąco pedagog; nauczyciele;
wychowawcy
II.
Wyposażanie uczniów w uniwersalne wartości w wyniku zintegrowanych działań wychowawczych i profilaktycznych
1. Realizowanie programu wychowawczego preferującego wartości wychowawcze uzgodnione i zaakceptowane przez rodziców. na bieżąco przewodniczący zespołu wychowawczego
2. Realizowanie programu profilaktyki przeciwdziałającego powstawaniu patologii i uzależnień oraz promującego zdrowy styl życia. na bieżąco przewodniczący zespołu d/s profilaktyki
3. Tworzenie warunków dla samorządnego działania uczniów. na bieżąco opiekunowie Samorządu Uczniowskiego; wychowawcy
4. Motywowanie uczniów do wysiłku intelektualnego i pracy nad sobą oraz dostrzeganie ich osiągnięć. na bieżąco wychowawcy nauczyciele
III.
Podejmowanie przez szkołę systematycznych i skutecznych działań opiekuńczych
1. Zapewnianie potrzebującym uczniom odpowiednich form opieki. na bieżąco pedagog
2. Organizowanie współpracy szkoły z instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną. na bieżąco pedagog
IV.
Podejmowanie przez szkołę systematycznych i skutecznych działań wychowawczych
1. >Podejmowanie środków zaradczych wobec uczniów sprawiających trudności wychowawcze. na bieżąco pedagog;
wychowawcy
2. Systematyczne ocenianie efektów pracy profilaktyczno - wychowawczej szkoły. na bieżąco Dyrekcja

D. KSZTAŁACENIE

I.
Zapewnianie rozwoju osiągnięć edukacyjnych uczniów poprzez dobór odpowiedniego zestawu programów
1.Uwzględnianie przedmiotów, ścieżek międzyprzedmiotowych, treści zawartych w podstawie programowej w wybranych i realizowanych programach nauczania, dostosowanych do możliwości, potrzeb oraz aspiracji uczniów. na bieżąco nauczyciele - Szkolny zestaw programów nauczania gwarantuje realizację podstawy programowej i osiągnięcie standardów wymagań.
- Działania szkoły służą wszechstronnemu rozwojowi ucznia, przygotowaniu go do życia i podejmowaniu kolejnych zadań edukacyjnych.
- System oceniania wspiera osiąganie przez uczniów sukcesu edukacyjnego.
II. 
Organizowanie procesu kształcenia umożliwiającego realizację zadań szkoły oraz zapewniającego szansę rozwoju każdego ucznia
1. Opracowanie szkolnych planów nauczania, zapewniających realizację programów nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uwzględniających potrzeby, zainteresowania i szczególne uzdolnienia uczniów. IX każdego roku nauczyciele
2. Opracowanie oraz wdrażanie form pracy i pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce. IX, X /na bieżąco przewodniczący zespołów przedmiotowych; nauczyciele
III.
Tworzenie środowiska wspierającego uczenie się młodzieży poprzez jasno określone cele, metody pracy i proces oceniania
1. Stosowanie przez nauczycieli metod nauczania odpowiadających celom kształcenia i potrzebom uczniów. na bieżąco nauczyciele
2. Wdrażanie uczniów do aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój. na bieżąco nauczyciele
3. Stawianie uczniom precyzyjnie określonych i dostosowanych do ich indywidualnych możliwości oraz predyspozycji wymagań edukacyjnych. na bieżąco nauczyciele
4. Zapoznawanie uczniów i ich rodziców z zasadami oceniania obowiązującymi w szkole. IX każdego roku wychowawcy nauczyciele
IV.
Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, ich indywidualizacja i wykorzystywanie wyników do podnoszenia efektywności kształcenia
1. Przeprowadzanie diagnozy oraz ocenianie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. na bieżąco nauczyciele
2. Dokonywanie oceny efektów pracy dydaktycznej szkoły i wykorzystywanie wyników w podnoszeniu jakości kształcenia. koniec każdego roku Dyrekcja